Amortyzacja jednorazowa 2014 - pomoc de minimis

amortyzacja jednorazowa
Data: 2013-10-29 Kategoria: Księgowość Autor: Andrzej Lazarowicz

stan prawny na styczeń 2014 roku

Prawo do skorzystania z jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w ramach pomocy de minimis przysługuje małym podatnikom oraz nowym przedsiębiorcom, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności w danym roku podatkowym. Co więcej, takiej amortyzacji nie mogą być poddane wszystkie środki trwałe.

Kto może skorzystać z  amortyzacji jednorazowej środka trwałego w 2013 roku?

Z amortyzacji jednorazowej mogą skorzystać podatnicy podatku dochodowego zarówno od osób fizycznych, jak i od osób prawnych, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w 2013 roku. Mogą oni dokonać odpisów amortyzacyjnych do wysokości limitu jednorazowej amortyzacji, wynoszącego 50 000 EUR (w 2013 roku - 205 000 PLN).

Z jednorazowej amortyzacji może skorzystać również mały podatnik. Mianem tym określa się przedsiębiorcę, którego przychody ze sprzedaży brutto nie przekroczyły w poprzednim roku podatkowym równowartości w złotych 1 200 000 EUR (w 2013 roku - 4 922 000 PLN).

Kto może skorzystać z jednorazowej amortyzacji środka trwałego w 2014 roku?

W roku 2014 przepisy w tym zakresie nie ulegną znacznym modyfikacjom, co w konsekwencji oznacza, że z jednorazowej amortyzacji w ramach pomocy de minimis nadal będą mogli skorzystać podatnicy podatku dochodowego zarówno od osób fizycznych, jak i od osób prawnych, którzy rozpoczną prowadzenie działalności gospodarczej w 2014 roku oraz mali podatnicy.

Wysokość jednorazowego odpisu amortyzacyjnego będzie mogła osiągnąć wartość maksymalnie do wysokości limitu jednorazowej amortyzacji, wynoszącego 50 000 EUR (w 2014 roku - 211 000 PLN).

Tak jak w roku 2013, z jednorazowej amortyzacji będzie mógł skorzystać również mały podatnik, czyli przedsiębiorca, którego przychody ze sprzedaży brutto nie przekroczyły w poprzednim roku podatkowym równowartości w złotych 1 200 000 EUR (w 2014 roku - 5 068 000 PLN).

Jakie środki trwałe obejmuje amortyzacja jednorazowa?

Jednorazowym odpisom amortyzacyjnym podlegają środki trwałe zaliczane do grup 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych, z wyłączeniem samochodów osobowych, czyli:

 • grupa 3 – kotły i maszyny energetyczne,

 • grupa 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania,

 • grupa 5 – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty,

 • grupa 6 – urządzenia techniczne,

 • grupa 7 – środki transportu z wyłączeniem samochodów osobowych,

 • grupa 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.

Jednorazowej amortyzacji nie mogą być poddane wartości niematerialne i prawne.

Ważne informacje - jaki limit jednorazowej amortyzacji?

 • limit maksymalnej jednorazowej amortyzacji podatkowej wynosi 50 000 EUR,

 • do limitu nie wlicza się odpisów składników majątku, których wartość nie przekracza 3 500 PLN,

 • w ramach limitu jednorazowej amortyzacji można dokonywać odpisów od wielu środków trwałych,

 • niewykorzystany limit nie przechodzi na następne lata,

 • gdy wartość początkowa przekracza kwotę limitu na dany rok podatkowy, to pozostałą (niezamortyzowaną) część należy zamortyzować w kolejnym roku na zasadach ogólnych (metodą liniową lub degresywną w zależności od rodzaju środka trwałego),

 •  amortyzację jednorazową można rozpocząć nie wcześniej niż w momencie wprowadzenia środka trwałego do ewidencji,

 • jednorazowej amortyzacji można poddać używane środki trwałe oraz środki trwałe wykorzystywane na podstawie leasingu finansowego.

Polecamy

Jak prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów?

Procedura zgłoszenia skorzystania z pomocy de minimis

O skorzystaniu z pomocy de minimis w formie amortyzacji jednorazowej decyduje sam podatnik. Natomiast organ podatkowy po otrzymaniu wniosku weryfikuje, czy wszystkie warunki zostały przez niego spełnione.

Data: 2013-10-29 Kategoria: Księgowość
Polecamy:
Firma
Księgowość
Podatki
Prawo pracy
Ubezpieczenia
Finanse