Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć podatek VAT?

Data: 2013-06-28 Kategoria: Księgowość

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o PIT kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23, czyli m.in. oprócz wydatków na nabycie gruntów, kwoty spłaty kredytów, podatku dochodowego, kar i grzywien orzeczonych w postępowaniu karnym czy karnym skarbowym.

W ustawie nie zostało wymienione, jakie dokładnie wydatki mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Wskazane jest jedynie, iż aby dany wydatek mógł zostać uznany za koszt:

  • musi pozostawać w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  • nie może być wymieniony w katalogu wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów,
  • musi być właściwie udokumentowany.

Polecamy

Sprawdź, jak anulować wystawione faktury.

W katalogu wydatków niezaliczanych do kosztów uzyskania przychodów znajduje się również podatek od towarów i usług. Są jednak pewne wyjątki, kiedy wydatki z tego tytułu można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Zgodnie z art 23 ust. 1 pkt 43 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do kosztów uzyskania przychodów zalicza się w niektórych sytuacjach podatek naliczony oraz należny.

Podatek naliczony

Kosztem uzyskania przychodów jest podatek naliczony, jeśli podatnik zwolniony jest od podatku od towarów i usług lub nabył towary i usługi w celu wytworzenia albo odsprzedaży towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku od towarów i  usług. Oznacza to, iż jeśli podatnik nie jest czynnym podatnikiem VAT, podatek VAT z faktur zakupu automatycznie staje się kosztem uzyskania przychodu, ponieważ nie ma możliwości jego odliczenia. Warunkiem jest, aby wydatek, którego VAT dotyczy, był kosztem poniesionym w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. W przypadku, gdy podatnik nabywa towary lub usługi, które służą do działalności zwolnionej ustawowo z podatku od towarów i usług (np. usługi medyczne), to również do kosztów uzyskania przychodu zalicza się całą kwotę brutto z faktury zakupowej.

Podatek naliczony stanowi również koszt uzyskania przychodów w części, w której zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług - jeżeli naliczony podatek od towarów i  usług nie powiększa wartości środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej. Sytuacja taka ma miejsce w przypadkach, w których, zgodnie z ustawą o VAT, nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego. Dzieje się tak  m.in. przy zakupie paliwa do napędu samochodów osobowych, przy usługach hotelarskich i gastronomicznych. W takich sytuacjach do kosztów uzyskania przychodów zaliczana jest cała kwota poniesionego wydatku.

Podatek należny

Podatek należny stanowi koszt uzyskania przychodu w przypadku importu usług oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, jeżeli nie stanowi on podatku naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług. Za koszt uzyskania przychodów nie uznaje się jednak podatku należnego w części przekraczającej kwotę podatku od nabycia tych towarów i usług, która mogłaby stanowić podatek naliczony w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług. Oznacza to, iż do kosztów uzyskania przychodów zaliczamy podatek należny, będący jednocześnie podatkiem naliczonym, który jednak nie podlega odliczeniu. Sytuacja taka ma miejsce w przypadku importu usług związanych ze sprzedażą zwolnioną z podatku bądź zakup samochodu osobowego, od którego przysługuje częściowe prawo odliczenia VAT.

Polecamy

Dowiedz się, jak skorzystać z ulgi w spłaci podatków.

Podatek należny jest również kosztem, w sytuacji przekazania lub zużycia przez podatnika towarów lub świadczenia usług na potrzeby reprezentacji i reklamy a podatek ten obliczony jest zgodnie z odrębnymi przepisami.

Data: 2013-06-28 Kategoria: Księgowość