Czy można wystawić fakturę przed wykonaniem usługi ?

Data: 2013-06-28 Kategoria: Księgowość

Jak wynika z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Zgodnie z zasadą określoną w art. 106 ust. 1 ustawy - z której wynika, że podatnik zobowiązany jest wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy.

Polecamy

Zobacz, jak ująć przekazanie towarów na potrzeby reklamy.

Z wcześniej wspomnianych przepisów, podatnik, który wystawi fakturę terminowo, nie ma wątpliwości co do momentu powstanie obowiązku podatkowego. Jednak przepisy nie określają jasno, co należy zrobić w sytuacji, gdy podatnik wystawi fakturę przed faktycznym zdarzeniem gospodarczym.

Szczegółowe zasady zawarte w rozporządzeniu w sprawie m.in. wystawiania faktur Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. mówią, iż fakturę wystawia się nie później niż z chwilą powstania obowiązku podatkowego. Natomiast przepisy ustawy o VAT, tj. art.19 ust. 1 określają, że moment powstania obowiązku podatkowego następuje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi. Wiążącym ten fakt jest art. 19 ust. 4. - “Jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury(...)” wspomniany na początku.

W momencie wystawienia faktur nie dokumentujących żadnych czynności gospodarczych i nie potwierdzających zapłaconych zaliczek, nie mogą być uznane za podstawę do obniżenia podatku należnego o wartość podatku naliczonego. Prawo do odliczenia podatku jest zawieszone do czasu, aż należności udokumentowane przez fakturę zostaną uregulowane.

Polecamy

Sprawdź, czy dokument WZ ujmuje się w KPiR.

Warto przytoczyć stanowisko jakie przyjął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 8.11.2012 r., sygn. I FSK 39/12:

“Faktura wystawiona przed wykonaniem usługi, poza wyjątkami przewidzianymi wprost w ustawie o podatku od towarów usług - niemającymi jednak zastosowania do usług reklamowych, nie będzie potwierdzeniem wykonania danej opodatkowanej czynności, a jedynie zapowiedzią wykonania jej w przyszłości. W takim przypadku faktura taka nie będzie powodować powstania obowiązku podatkowego, na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy o VAT.”

Data: 2013-06-28 Kategoria: Księgowość
Polecamy:
Firma
Księgowość
Podatki
Ubezpieczenia
Finanse
Prawo pracy
Prawo