Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Urząd Skarbowy może zajrzeć na rachunek bankowy podatnika

Data: 2014-02-17 Kategoria: Prowadzenie biznesu Autor: Anna Hugiel Lazarowicz

Podatnicy powinni być świadomi tego, że urząd skarbowy może w każdej chwili zajrzeć do posiadanych przez nich rachunków bankowych. Zasady udostępniania informacji o kontach osób posiadających działalność gospodarczą zostały uregulowane w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa. Jednak organ podatkowy, aby uzyskać dostęp do informacji także musi spełnić kilka warunków.

Urząd skarbowy sprawdzi obroty na rachunku bankowym

Podstawowym warunkiem uprawniającym urzędy skarbowe do uzyskania informacji o rachunkach bankowych podatników jest wszczęcie postępowania podatkowego. Dopiero w momencie kontroli organ skarbowy może starać się o udostępnienie danych przez bank. Nie ma przy tym znaczenia, czy postępowanie zostało wszczęte z urzędu, czy też na wezwanie.

Zgodnie z art. 182 § 1 ww. ustawy, jeżeli w toku postępowania podatkowego wynika potrzeba uzupełnienia analizowanych dowodów lub ich porównania z informacjami pochodzącymi z banku, wówczas instytucja zobowiązana jest na pisemne żądanie naczelnika urzędu udzielić stosownych informacji. Zatem bank sporządza, a następnie przekazuje dane dotyczące podatnika z zakresu:

 • posiadanych rachunków bankowych lub rachunków oszczędnościowych, liczby tych rachunków, a także obrotów i stanów tych rachunków;
 • posiadanych rachunków pieniężnych lub rachunków papierów wartościowych, liczby tych rachunków, a także obrotów i stanów tych rachunków;
 • zawartych umów kredytowych lub umów pożyczek pieniężnych, a także umów depozytowych;
 • nabytych za pośrednictwem banków akcji Skarbu Państwa lub obligacji Skarbu Państwa, a także obrotu tymi papierami wartościowymi;
 • obrotu wydawanymi przez banki certyfikatami depozytowymi lub innymi papierami wartościowymi.

Uwaga! Powyższe przepisy stosuje się również w stosunku do zakładów ubezpieczeń, funduszy inwestycyjnych, dobrowolnych funduszy emerytalnych i banków prowadzących działalność maklerską, w zakresie prowadzonych IKE oraz IKZE, a także do domów maklerskich oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.

Co istotne, żądanie udostępnienia informacji może się odbyć wyłącznie w drodze postanowienia wydanego przez naczelnika urzędu skarbowego. Zatem przedstawiciele organu skarbowego, którzy prowadzą postępowanie podatkowe mogą wystąpić do naczelnika o wydanie takiego postanowienia, jeżeli stwierdzono konieczność uzyskania dodatkowych informacji w celu ustalenia okoliczności potrzebnych do rozstrzygniecia sprawy.

Procedura postępowania urzędu skarbowego

Program CRM - online

Zadania, rozbudowany terminarz

zarządzanie relacjami z klientem

www.wfirma.pl

Przed sporządzeniem wspomnianego wyżej postanowienia, organ skarbowy zobowiązany jest do polubownego wystąpienia z prośbą o udostępnienie informacji o posiadanych przez podatnika rachunkach bankowych. Wynika to z zachowania tajemnicy bankowej, którą objęte są informacje o klientach banków.

W związku z tym naczelnik urzędu skarbowego powinien w pierwszej kolejności zwrócić się do podatnika objętego postępowaniem kontrolnym, aby ten sam udostępnił wymagane informacje. Przedsiębiorca może również umocować naczelnika do pozyskania interesujących go danych. Jednak podatnika obowiązuje wyznaczony termin, w którym powinien się ustosunkować do prośby organu skarbowego. Zastosowanie znajduje w tym przypadku art. 189 § 2, według którego termin na dostarczenie potrzebnego dokumentu nie może być krótszy niż 3 dni.

Jeżeli podatnik nie podejmie żadnej decyzji bądź będzie ona negatywna, wówczas naczelnik urzędu skarbowego może wystąpić do banku o udostępnienie istotnych informacji na mocy wydanego postanowienia.

Polecamy

Kontrola podatkowa w firmie – jak się do niej przygotować?

Wniosek o udostępnienie danych podatnika

Organ podatkowy powinien dotrzymać formalnej procedury pozyskiwania informacji o rachunkach bankowych podatnika. Zgodnie z art. 184 § 2 i 3 żądanie organu skarbowego powinno mieć odpowiednią strukturę oraz zawierać określone elementy, w szczególności zakres informacji oraz termin ich przekazania. Ponadto powinno zawierać:

 • wskazanie przesłanek uzasadniających konieczność uzyskania informacji objętych żądaniem;
 • dowody potwierdzające, że strona:
  • odmówiła udzielenia informacji lub
  • nie wyraziła zgody na udzielenie naczelnikowi urzędu skarbowego upoważnienia do zażądania tych informacji, lub
  • w terminie określonym przez naczelnika urzędu skarbowego nie udzieliła informacji albo upoważnienia.
Data: 2014-02-17 Kategoria: Prowadzenie biznesu