Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Duplikat faktury a korekta kosztów

Data: 2013-07-09 Kategoria: Księgowość

W ostatnim czasie została wydana indywidualna interpretacja podatkowa, która odnosi się do kwestii związanych z otrzymaniem duplikatu faktury zakupu i dokonaniem tzw. korekty kosztów zgodnie z nowymi przepisami, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

Spółka zawarła ze swoim kontrahentem umowę z której wynikało, że termin płatności jest liczony od dnia dostarczenia faktury. W związku z tym, że w ogóle nie otrzymano faktury spółka postanowiła wystąpić o jej duplikat. Problem okazało się określenie terminu korekty kosztów, której należy dokonać zgodnie z obowiązującymi regulacjami ( art. 15b ustawy o CIT lub art. 24d ustawy o PIT).

Spółka zastanawia się czy będzie to data wystawienia pierwotnej faktury, która nie dotarła do firmy czy też data otrzymania duplikatu faktury.

Polecamy

Jedna faktura korygująca do kilku faktur.

Jak wynika z wydanej interpretacji w związku z tym, że ustawa nie odnosi się bezpośrednio do takiej sytuacji, a z umowy pomiędzy kontrahentami jasno wynika, że termin płatności faktury liczony jest od daty dostarczenia faktury należy uznać, że to właśnie od daty otrzymania duplikatu należy liczyć okres otrzymania duplikatu:

“(...)należy stwierdzić, iż termin 30 dniowy należy każdorazowo liczyć od dnia, w którym upływa termin płatności określony w fakturze lub umowie. Podkreślić jednakże należy, że ustalony przez strony termin zapłaty winien być obustronną wolą stron transakcji zawartej w ramach stosunku cywilnoprawnego. Należy zauważyć, że swoboda zawierania umów to jedna z fundamentalnych zasad prawa. Zasada ta zapisana jest w art. 353¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.), który stanowi, że strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego, jednakże skutki podatkowe realizowanych przez podatników transakcji wynikających z zawartych umów regulują przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jeżeli zatem termin ten będzie zależny, jak wynika z opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego, od dnia doręczenia Wnioskodawcy faktury i faktura (pierwotna) nie zostanie doręczona Wnioskodawcy i jednocześnie zostanie wystawiony i doręczony przez Wierzyciela duplikat tej faktury i termin płatności będzie liczony od dnia doręczenia tego duplikatu, za prawidłowe uznać należy stanowisko Wnioskodawcy, że 30-dniowy okres, o którym mowa w art. 15b ustawy należy liczyć od terminu ustalonego przez strony transakcji, w tym przypadku od dnia doręczenia faktury (duplikatu). (...)”

Data: 2013-07-09 Kategoria: Księgowość