Działalność gospodarcza (cz. 15) - Zakończenie działalności gospodarczej

Data: 2013-06-10 Kategoria: Firma
1 2 następne

Niesprzyjająca sytuacja na rynku, nietrafiony pomysł na biznes czy też zmiana formy działalności gospodarczej - te i inne czynniki powodują, że przedsiębiorca jest zmuszony do zamknięcia prowadzonej przez siebie działalności. Z tym faktem związane są pewne obowiązki, których należy dopełnić - warto wobec tego zapoznać się z informacjami na ten temat, aby nie przeoczyć żadnej formalności.

Dokumenty likwidacyjne - spisy i wykazy

Przedsiębiorca, zanim uda się do urzędu w celu dopełnienia niezbędnych formalności związanych z likwidacją firmy, musi sporządzić odpowiednie remanenty oraz wykazy.

Polecamy:

Czy bony towarowe podlegają opodatkowaniu VAT?

Dla celów podatku dochodowego należy sporządzić spis z natury oraz wykaz środków trwałych i wyposażenia. W pierwszym dokumencie należy ująć wszystkie towary handlowe i materiały, które firma posiada - tak, jak podczas sporządzania klasycznego remanentu na rozpoczęcie lub zakończenie roku podatkowego.

Wykaz środków trwałych i wyposażenia jest konieczny z tego powodu, że zgodnie z ustawą o PIT sprzedając sprzęty firmowe przedsiębiorca uzyskuje przychód z działalności, który podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. W przypadku firmowego wyposażenia pozostałego po likwidacji przedsiębiorstwa podatek musi zostać odprowadzony, jeśli w momencie sprzedaży minęło mniej niż 6 lat od daty zakończenia działalności. Po tym czasie zbycie składników majątku nie będzie już podlegało opłacie.

Wykaz środków trwałych i wyposażenia powinien zawierać:

  • liczbę porządkową,
  • określenie (nazwę) składnika majątku,
  • datę nabycia składnika majątku,
  • kwotę wydatków poniesionych na nabycie składnika majątku oraz kwotę wydatków poniesionych na nabycie składnika majątku zaliczoną do kosztów uzyskania przychodów,
  • wartość początkową,
  • metodę amortyzacji,
  • sumę odpisów amortyzacyjnych,
  • wysokość wypłaconych środków pieniężnych należnych wspólnikom z tytułu udziału w spółce niebędącej osobą prawną na dzień wystąpienia lub likwidacji.

WAŻNE! Sporządzając ww. dokumenty należy poinformować o tym fakcie naczelnika właściwego urzędu skarbowego, w terminie co najmniej 7 dni przed.

Jeśli przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem podatku VAT, w sytuacji likwidacji działalności powinien sporządzić także drugi spis z natury. Jednakże w tym dokumencie, obok towarów i materiałów, muszą znaleźć się także inne zasoby firmy - środki trwałe i wyposażenie, przy zakupie których został odliczony podatek VAT.

Polecamy:

Preferencyjne składki ZUS 2013 - sprawdź!

Taki spis z natury jest niezbędny z tego powodu, iż firmowe środki trwałe, a także inne składniki majątku są traktowane w świetle ustawy o VAT jak towar. Oznacza to, że jeśli przy ich nabyciu został odliczony podatek, to w momencie likwidacji takie składniki muszą zostać opodatkowane. Podstawę stanowi tutaj kwota netto nabycia lub koszt wytworzenia.

WAŻNE! Wartość sporządzonego spisu z natury należy uwzględnić w ostatniej składanej deklaracji VAT.

Wyrejestrowanie działalności

Jeśli likwidowana jest jednoosobowa działalność gospodarcza bądź też spółka cywilna, przedsiębiorca wykorzystuje dla celów formalnych znany mu już formularz CEIDG-1. Składając wniosek o wyrejestrowanie należy wypełnić jedynie niezbędne dane formalne - nie ma tu konieczności uzupełniania całego druku.

Złożenie formularza CEIDG-1 służy także do wykreślenia firmy z rejestru CEIDG. Ponadto niezbędne dane przesyłane są także do ZUS-u, dzięki czemu zakład ubezpieczeń dokonuje zgłoszenia zmiany płatnika składek ZUS bądź KRUS. Jedynie przedsiębiorca, który w swojej firmie zatrudniał pracowników, musi pamiętać o złożeniu dodatkowego druku ZUS-ZWUA, za pomocą którego wyrejestrowuje swoich podwładnych.

Czynni podatnicy VAT są zobowiązania także do złożenia formularza VAT-Z. Za jego pomocą dokonuje się poinformowania urzędu skarbowego o zaprzestaniu wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Taki wniosek należy złożyć we właściwym urzędzie skarbowym.

1 2 następne
Data: 2013-06-10 Kategoria: Firma
Polecamy:
Firma
Księgowość
Podatki
Ubezpieczenia
Finanse
Prawo pracy
Prawo