Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Ewidencja przebiegu pojazdu

ewidencja przebiegu pojazdu
Data: 2013-07-02 Kategoria: Samochód w firmie

Ewidencji przebiegu pojazdu, dotyczącej pełnego odliczenia podatku VAT, nie trzeba prowadzić w przypadku, gdy:

1. pojazdy samochodowe są konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą, jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie,

2. konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne,

3. pojazdy przeznaczone są wyłącznie do:

a) odprzedaży,

b) sprzedaży, w przypadku pojazdów wytworzonych przez podatnika,

c) oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze

– jeżeli odprzedaż, sprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie tych pojazdów stanowi przedmiot działalności podatnika,

Polecamy

Nowa ewidencja przebiegu pojazdu (kilometrówka) VAT 2014

4. w odniesieniu do tych pojazdów:

a) kwot podatku naliczonego od wydatków z nimi związanych podatnik oblicza w ograniczeniu do 50%,

b) podatnikowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków z nimi związanych.

Jak powinna wyglądać ewidencja przebiegu pojazdu?

Kadry i Płace on-line

Prosty program do kadr i płac

Wypróbuj za darmo już dzisiaj!

www.wfirma.pl

Przepisy ustawy o podatku dochodowym formułują wymogi dotyczące prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Powinna być ona prowadzona przez osobę używającą dany pojazd (art. 23 ust 5 u.o.p.d.f.). Oznacza to, że może ją prowadzić zarówno sam przedsiębiorca, jak i osoby zatrudnione przez niego. Natomiast ewidencja przebiegu pojazdu na koniec danego miesiąca powinna być potwierdzona podpisem przedsiębiorcy także w przypadku, gdy prowadziła ją inna osoba korzystająca w danym okresie z samochodu.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych określa również minimalne dane, jaki ewidencja przebiegu pojazdów musi zawierać. Jest to:

 • nazwisko, imię i adres zamieszkania osoby używającej pojazdu;
 • numer rejestracyjny pojazdu i pojemność silnika (od niej bowiem zależy obowiązująca stawka za 1km);
 • opis trasy (skąd – dokąd);
 • kolejny numer wpisu;
 • datę i cel wyjazdu;
 • liczbę faktycznie przejechanych kilometrów;
 • stawkę za 1 km przebiegu;
 • kwotę wynikającą z przemnożenia liczby faktycznie przejechanych kilometrów i stawki za 1 km przebiegu;
 • podpis podatnika (pracodawcy) i jego dane.

Aktualne stawki za 1 km przebiegu pojazdu wynikają z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r (ostatnia zmiana z 2007 r.) i wynoszą:

 • dla samochód o pojemności do 900 cm3 - 0,5214 zł;
 • dla samochód o pojemności od 900 cm3 - 0,8358 zł;
 • dla motocyklu - 0,2302 zł;
 • dla motoroweru - 0,1382 zł.

Ewidencja przebiegu pojazdu dla celów VAT zawiera nieco zmodyfikowane elementy, są to:

1) numer rejestracyjny pojazdu samochodowego,

2) dzień rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji,

3) stan licznika przebiegu pojazdu samochodowego na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji,

4) wpis osoby kierującej pojazdem samochodowym dotyczący każdego wykorzystania tego pojazdu obejmujący:

a) kolejny numer wpisu,

b) dat i cel wyjazdu,

c) opis trasy (skąd-dokąd),

d) liczbę przejechanych kilometrów,

e) imię i nazwisko oraz podpis osoby kierującej pojazdem

– potwierdzony przez podatnika w zakresie autentyczności wpisu osoby kierującej pojazdem, jeżeli nie jest ona podatnikiem,

5) liczbę przejechanych kilometrów na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji.

W przypadku, gdy pojazd samochodowy jest udostępniany osobie niebędącej pracownikiem podatnika, wpis wykorzystania pojazdu, o którym mowa w wyżej opisanym pkt 4:

1) jest dokonywany przez osobę, która udostępnia pojazd,

2) obejmuje:

a) kolejny numer wpisu,

b) dat i cel udostępnienia pojazdu,

c) stan licznika na dzień udostępnienia pojazdu,

d) liczbę przejechanych kilometrów,

e) stan licznika na dzień zwrotu pojazdu,

f) imię i nazwisko osoby, której udostępniony został pojazd.

Kilometrówka może być prowadzona w formie papierowej, jak i elektronicznej. W przypadku tej drugiej przedsiębiorca musi jednak pamiętać, że na koniec miesiąca powinien sporządzić jej wydruk i złożyć na nim podpis.

Data: 2013-07-02 Kategoria: Samochód w firmie