Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Ewidencja przebiegu pojazdu

 Ewidencja przebiegu pojazdu
Data: 2013-06-25 Kategoria: Prawo podatkowe

Prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu jest warunkiem zaliczenia kosztów jego eksploatacji do kosztów uzyskania przychodu. W ewidencji należy podać następujące dane:

 • imię, nazwisko i adres zamieszkania osoby używającej samochodu na potrzeby działalności gospodarczej,
 • dane dotyczące pojazdu: numer rejestracyjny, pojemność silnika,
 • kolejny numer wpisu,
 • datę i cel wyjazdu,
 • opis trasy (miejsce wyjazdu i miejsce docelowe),
 • liczbę faktycznie przejechanych kilometrów,
 • stawkę za 1 km przebiegu,
 • kwotę wynikająca z przemnożenia liczby faktycznie przejechanych kilometrów i obowiązującej stawki za 1 km przebiegu,
 • podpis podatnika.

Wydatki na eksploatację muszą być udokumentowane fakturami. Od 2013 roku nie ma już obowiązku podawania numeru rejestracyjnego na fakturach, jednakże jest to wskazane w przypadku, gdy przedsiębiorca posiada w swojej firmie kilka pojazdów z różnym prawem do odliczenia VAT. Pozwoli to na jednoznaczne określenie czy w danym przypadku odliczenie podatku VAT faktycznie przysługuje. Należy zawsze pamiętać o tym, że dokumenty kosztowe dotyczące wydatków na bieżącą eksploatację i zapisy dokonane w ewidencji są podstawą do analizy celu wydatku, przyjętego do kosztów uzyskania przychodu przedsiębiorcy. Cel ten musi pozostawać w związku z uzyskaniem przychodu.

Polecamy

Samochód prywatny wykorzystywany w działalności gospodarczej od kwietnia 2014

W przypadku, w którym na potrzeby działalności gospodarczej użytkuje się kilka samochodów osobowych niewprowadzonych do ewidencji środków trwałych, ewidencja przebiegu pojazdu powinna był prowadzona oddzielnie dla każdego z nich.

Kilometrówka dla celów VAT od 2014

Przyjęty przez rząd projekt ustawy o zmianie ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw, który wejdzie w życie od 1 kwietnia 2014 roku, przewiduje możliwość odliczenia 100% VAT od zakupu samochodu oraz wydatków eksploatacyjnych w przypadku pojazdu o masie do 3,5 t. Rewolucyjna zmiana dotyczy jednak tylko tych pojazdów, które są wykorzystywane wyłącznie w prowadzonej działalności gospodarczej. Stąd też, jeżeli podatnik nie wykorzystuje samochodu do celów prywatnych, aby odliczyć pełną wartość podatku VAT, będzie zobowiązany do

Kadry i Płace on-line

Prosty program do kadr i płac

Wypróbuj za darmo już dzisiaj!

www.wfirma.pl

prowadzenia szczegółowej ewidencji przebiegu pojazdu.

Zgodnie z przepisami kilometrówkę należy prowadzić od dnia rozpoczęcia wykorzystywania pojazdu samochodowego wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika do dnia jego zakończenia. Ewidencja przebiegu pojazdu musi zawierać:

 1. numer rejestracyjny pojazdu samochodowego,

 2. dzień rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji,

 3. stan licznika przebiegu pojazdu samochodowego na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji,

 4. wpis osoby kierującej pojazdem samochodowym dotyczący każdego wykorzystania tego pojazdu obejmujący:

 • kolejny numer wpisu,
 • datę i cel wyjazdu,
 • opis trasy (skąd – dokąd),
 • liczbę przejechanych kilometrów,
 • imię i nazwisko oraz podpis osoby kierującej pojazdem

– potwierdzony przez podatnika w zakresie autentyczności wpisu osoby kierującej pojazdem, jeżeli nie jest ona podatnikiem,

 1. liczbę przejechanych kilometrów na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji.

W przypadku, gdy pojazd samochodowy jest udostępniany osobie niebędącej pracownikiem podatnika, wpis wykorzystania pojazdu, o którym mowa w wyżej opisanym pkt 4:

 1. jest dokonywany przez osobę, która udostępnia pojazd,

 2. obejmuje:

 • kolejny numer wpisu,
 • dat i cel udostępnienia pojazdu,
 • stan licznika na dzień udostępnienia pojazdu,
 • liczbę przejechanych kilometrów,
 • stan licznika na dzień zwrotu pojazdu,
 • imię i nazwisko osoby, której udostępniony został pojazd.

Nowe zapisy ustawy nakładają zatem na przedsiębiorcę dodatkowe obowiązki formalne, ale w zamian za to dają  możliwość odliczenia pełnej kwoty podatku VAT od dokonanych zakupów.

Data: 2013-06-25 Kategoria: Prawo podatkowe