Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Ewidencjonowanie przychodów bezrachunkowych

Data: 2013-07-02 Kategoria: Księgowość

Podczas prowadzenia działalności gospodarczej niejednokrotnie może pojawić się sytuacja, w której sprzedaż będzie świadczona na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych. W takich wypadkach sprzedawca nie ma obowiązku wystawiania rachunku bądź faktury, chyba że nabywca przedstawi wyraźne żądanie otrzymania takiego dokumentu. W związku z tym pojawia się problem sprzedaży nieudokumentowanej dowodem księgowym - sprzedaży bezrachunkowej.

Sprzedaż bezrachunkowa a PKPiR

W Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów sprzedaż bezrachunkowa może dotyczyć wyłącznie sprzedaży towarów, wyrobów handlowych oraz usług, ujmowanych w kolumnie 7. Zapisy dotyczące pozostałych przychodów mogą być zaksięgowane tylko na podstawie odpowiednich dokumentów.

Dokumentowanie sprzedaży bezrachunkowej w odniesieniu do KPiR reguluje §19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26.08.2003 r. w sprawie prowadzenia PKPiR. Według tego zapisu powinna być ona dokumentowana na podstawie ewidencji sprzedaży bądź wystawionego na koniec dnia dowodu wewnętrznego, w którym w jednej kwocie ujęta jest całodniowa sprzedaż. Zapis taki musi się znaleźć w księdze po zakończeniu dnia, jednak nie później niż przed rozpoczęciem działalności w dniu kolejnym. Należy pamiętać przy tym o odpowiednim uzupełnieniu kolumny 3, w której należy wpisać numer dowodu, natomiast w kolumnie 6 powinna znaleźć się informacja “sprzedaż nieudokumentowana”, “sprzedaż bezrachunkowa” itp.

Prowadzenie KPiR może zostać także zlecone biuru rachunkowemu. W takim przypadku podatnik jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji sprzedaży i dostarczania jej w odpowiednim terminie do biura.

W ewidencji sprzedaży powinny znaleźć się następujące pozycje:

  • numer kolejny w ewidencji,
  • data sprzedaży,
  • data wystawienia faktury,
  • numer faktury,
  • dane dotyczące nabywcy,
  • przyporządkowanie do odpowiedniej stawki podatkowej,
  • wartość bez podatku oraz kwotę podatku z podziałem na stawki podatkowe,
  • wartość sprzedaży zwolnionej od podatku,
  • wartość brutto.

Podatnik może dodatkowo rozbudowywać swój rejestr, w zależności od prowadzonej działalności gospodarczej (dostawy i nabycia wewnątrzwspólnotowe, korekty itp.). Ewidencja powinna być zbroszurowana, a jej karty ponumerowane - nieistotne, czy prowadzone są wpisy w formie elektronicznej (które muszą zostać także wydrukowane), wpisy bezpośrednio do zeszytu czy do gotowego formularza. Powinny być dokonywane raz dziennie, po zakończeniu dnia, ale nie później niż przed rozpoczęciem sprzedaży w dniu następnym.

Sprzedaż bezrachunkowa przy ryczałcie ewidencjonowanym

Podatnicy opodatkowani na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego są zobowiązani do prowadzenia ewidencji przychodów. W przypadku sprzedaży bezrachunkowej powinny znaleźć się w niej wpisy, udokumentowane na dowodzie wewnętrznym wystawionym na koniec dnia. Dowód taki powinien zawierać informacje o sumie dziennych przychodów z uwzględnieniem poszczególnych stawek ryczałtu. Szczególną uwagę należy zwrócić na to, aby wpisy w ewidencji były ujmowane chronologicznie. Jeśli prowadzenie księgowości zostało powierzone biuru, wpisy powinny dodatkowo zostać wprowadzone nie później niż do 20 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

Kasy rejestrujące

Do posiadania kasy rejestrującej zobowiązany jest co do zasady każdy podatnik dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Ministerstwo Finansów przewidziało jednakże pewne wyłączenia, związane przede wszystkim z wysokością osiągniętych obrotów. Kasa jest obowiązkowa dla podatnika, który rozpoczął w bieżącym roku działalność, a jego obrót ze sprzedaży na rzecz wyżej wymienionych osób przekroczył 20 000 zł, lub też dla podatnika prowadzącego działalność dłużej o dochodzie przekraczającym 40 000 zł. Od roku 2013 mają wejść w życie ujednolicone przepisy, wedle których limit 20 000 zł będzie dotyczył wszystkich dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych.

Data: 2013-07-02 Kategoria: Księgowość