Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Faktura na żądanie nabywcy w 2014 roku

faktura na żądanie - 2014
Data: 2013-11-20 Kategoria: Księgowość Autor: Ewa Szpytko-Waszczyszyn

Wystawianie faktur na żądanie nabywcy w 2013 roku

Obowiązek wystawienia faktury sprzedaży wynika wprost z art. 106 ust. 1 ustawy o VAT. Jednak jak wynika z ust. 4, przedsiębiorcy nie mają obowiązku wystawiania faktur osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Jednakże na żądanie tych osób podatnicy są obowiązani do wystawienia takiego dokumentu.

Ogólna zasada mówi więc o tym, że podatnicy nie mają obowiązku wystawiania faktur dla osób fizycznych, które przed, w momencie lub bezpośrednio po sprzedaży:

  • nie ujawnią się jako podmioty lub osoby, dla których faktura powinna zostać wystawiona, albo
  • nie zgłoszą żądania wystawienia faktury jako osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.

Przepisy ustawy o VAT nie wskazują terminu, w jakim podatnik powinien wystawić fakturę na żądanie nabywcy. Źródłem wiedzy w tym zakresie jest nadrzędny akt prawny - Ordynacja podatkowa. Zgodnie z art. 87 § 1 podatnicy prowadzący działalność gospodarczą obowiązani są na żądanie kupującego lub usługobiorcy wystawić rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi.

Polecamy

Zmiany w fakturowaniu 2014 - liczne zagrożenia

Kolejne paragrafy stanowią natomiast, że jeżeli zażądano wystawienia rachunku przed wykonaniem usługi lub wydaniem towaru, należy sporządzić go nie później niż w terminie 7 dni od dnia wykonania usługi lub wydania towaru. Jeżeli jednak żądanie takie zostało zgłoszone po wykonaniu usługi lub wydaniu towaru, wystawienie rachunku następuje w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia żądania.

Przedsiębiorca nie ma obowiązku wystawienia rachunku, jeżeli żądanie zostało zgłoszone po upływie 3 miesięcy od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

Powyższe stanowisko zostało potwierdzone między innymi w indywidualnej interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 20 czerwca 2011 roku o sygn. ITPP1/443-445/11/KM: “(...)Odnosząc powołane przepisy do opisanego we wniosku stanu faktycznego, stwierdzić należy, że jeżeli nabywca będący osobą fizyczną żąda wystawienia faktury po dokonaniu transakcji sprzedaży towaru, lecz przed upływem 3 miesięcy od dnia wydania towaru, ma Pan obowiązek wystawienia faktury w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia żądania. Jeżeli natomiast żądanie wystawienia faktury nastąpiło po upływie 3 miesięcy od dnia wydania towaru, ma Pan prawo odmówić jej wystawienia”.

Warto podkreślić, że w sytuacji, gdy dojdzie do ujawnienia podmiotu bądź osoby jako prowadzącej działalność gospodarczą, dla którego sprzedaż co do zasady należy udokumentować fakturą, przedsiębiorca (sprzedawca) nie ma obowiązku wystawienia faktury po upływie 7 dni od dnia dokonania sprzedaży (wydania towaru lub wykonania usługi).

Wystawienie faktury na żądanie nabywcy w 2014 roku

Począwszy od stycznia 2014 roku w ustawie o VAT znajdą się nowe regulacje dotyczące wystawiania faktur na żądanie nabywcy. Odpowiednie przepisy w tym zakresie podatnik znajdzie w art. 106b ust. 3 ustawy. Zgodnie z jego treścią, na żądanie nabywcy towaru lub usługi podatnik będzie zobowiązany do wystawienia faktury dokumentującej:

  1. czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 (sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług  dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem), z wyjątkiem czynności, o których mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4 (m.in. dostawa energii, usługi telekomunikacyjne), oraz otrzymanie całości lub części zapłaty przed wykonaniem tych czynności, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów - jeżeli obowiązek wystawienia faktury nie wynika z ust. 1 (art. 106b),
  2. sprzedaż zwolnioną, o której mowa w ust. 2 (na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3), z zastrzeżeniem art. 117 pkt 1 i art. 118 (zwolnienie rolnika ryczałtowego dostarczającego produkty rolne z obowiązku wystawiania faktur)

- jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

Polecamy

Faktura z niepełnymi danymi nie będzie fakturą od stycznia 2014 roku

Data: 2013-11-20 Kategoria: Księgowość