Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Faktura z niepełnymi danymi nie będzie fakturą w 2015 roku

Data: 2015-11-02 Kategoria: Podatek VAT Autor: Andrzej Lazarowicz

2. osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osób fizycznych, niebędących podatnikami, dokonujących okazjonalnie wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu, faktura nie zawiera:

 • numeru, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a,

3. w przypadku gdy podatnik jest obowiązany na żądanie nabywcy towaru lub usługi wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż zwolnioną na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z zastrzeżeniem art. 117 pkt 1 i art. 118 - faktura nie zawiera:

 • stawki podatku,

 • sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku,

 • kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku.

Polecamy

Terminy wystawiania faktur od 2014 roku

Jakich danych faktura może nie zawierać?

Ponadto ustawodawca w określonych sytuacjach pozwala na pewną dowolność zamieszczania niektórych danych na fakturze:

1. w przypadku podatnika mającego siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski (w przypadku ich braku stałe miejsce zamieszkania albo zwykłe miejsce pobytu, z którego dokonywane są te czynności), który dokonuje dostawy towarów lub świadczy usługi, a miejscem tej dostawy lub świadczenia jest inne terytorium (Unia Europejska), faktura może nie zawierać:

 • kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto,

 • stawki podatku,

 • sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku,

 • kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku,

2. w przypadku podatnika mającego siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski (w przypadku ich braku stałe miejsce zamieszkania albo zwykłe miejsce pobytu, z którego dokonywane są te czynności),  który dokonuje dostawy towarów lub świadczy usługi, a miejscem tej dostawy lub świadczenia jest terytorium państwa trzeciego (spoza Unii Europejskiej), faktura może nie zawierać:

 • numeru, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b,

 • stawki podatku,

 • sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku,

 • kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku,

3. w przypadku gdy kwota należności ogółem nie przekracza kwoty 450 zł albo kwoty 100 euro - faktura uproszczona może nie zawierać:

 • imienia i nazwiska lub nazwy nabywcy towarów lub usług oraz jego adresu,

 • miary i ilości (liczby) dostarczonych towarów lub zakresu wykonanych usług,

 • ceny jednostkowej towaru lub usługi bez kwoty podatku,

 • wartości dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto),

 • stawki podatku,

 • sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku,

 • kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku.

Podsumowując przedsiębiorca otrzymał w ustawie szczegółowe wytyczne dotyczące kwestii danych jakie są niezbędne, jakich należy nie stosować oraz jakie można pominąć w określonych sytuacjach.

Jakie to ma znaczenie dla uznania dokumentu za fakturę?

Jak wynika z wcześniej przytoczonej definicji przez fakturę rozumie się dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie.

Data: 2015-11-02 Kategoria: Podatek VAT