Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Formularz VAT-9M z omówieniem sposobu wypełniania

Data: 2013-08-09 Kategoria: Formularze Autor: Ewa Szpytko-Waszczyszyn

Deklaracja VAT-9M(3) dla podatku od towarów i usług jest przeznaczona dla podatników, którzy nie mają obowiązku składania okresowych deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D czy VAT-8, dokonujących importu usług bądź nabywających towary lub usługi, dla których są podatnikami. Obowiązek składania i opłacenia należności z deklaracji VAT-9M mają więc między innymi przedsiębiorcy korzystający ze zwolnienia podmiotowego z VAT (limit 150.000 zł), którzy zakupili usługi od zagranicznych kontrahentów i na podstawie obowiązujących w ustawie o VAT przepisów są zobowiązani do naliczenia podatku.

Pierwszym polem jakie należy uzupełnić w przypadku wypełniania deklaracji VAT-9M jest okno dotyczące numeru identyfikacyjnego NIP podatnika. Następnie należy uzupełnić poz. 4 i 5 odnoszące się do okresu za jaki deklaracja jest składana.

Okres za jaki składana jest deklaracja wiąże się z momentem powstania obowiązku podatkowego. W przypadku importu usług będzie to data wykonania usługi. Niewatowiec, który nabył usługę z zagranicy jaka została wykonana 1.06 ma obowiązek wykazać podatek - złożyć deklarację i uiścić należność do urzędu skarbowego w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym usługa została wykonana (w podanym przykładzie do 25 lipca). Nie ma tu więc znaczenia data wystawienia faktury.

Cześć A Miejsce i cel składania deklaracji

W poz. 6 należy podać właściwy ze względu na miejsce wykonywania czynności opodatkowanych przez przedsiębiorcę urząd skarbowy (w przypadku rozliczania się z importu usług - urząd skarbowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania - ponieważ przedsiębiorca nie wykonuje czynności opodatkowanych na terenie kraju).

Kolejna poz. 7 dotyczy celu składania formularza. Jeżeli jest to formularz pierwotny wybiera się okienko 1. Jeżeli przedsiębiorca natomiast składa deklarację w celu poprawienia pomyłek wybiera okienko 2 - Korekta deklaracji.

Część B Dane identyfikacyjne podatnika

Jeżeli deklarację wypełnia właściciel jednoosobowej działalności gospodarczej należy w poz. 8 zaznaczyć okienko 2. osoba fizyczna, a w poz 9 podać Nazwisko, Imię i datę urodzenia.

Część C Rozliczenie podatku należnego

Główna część deklaracji dotycząca już bezpośrednio dokonanych transakcji to część C. W poz. 10 wprowadza się podstawę opodatkowania czyli sumę dokonanych w danym okresie transakcji związanych z importem usług, dla którego zobowiązanym do rozliczenia VAT jest nabywca. Będzie to więc suma kwot z faktur dokumentujących import usług. W poz. 11 podatnik wykazuje podatek należny od dokonanego zakupu usługi z zagranicy. Wysokość podatku będzie zależała od stawki podatku VAT jaką dana usługa opodatkowana jest w Polsce. Zwykle będzie to więc 23% VAT czyli od wartości brutto otrzymanych faktur należy wyliczyć 23% i wartość wykazać w poz. 11.

Dodatkowo do poz. 12 i 13 należałoby przepisać z pozycji 10 i 11 te wartości transakcji dla których stosuje się art. 28b ustawy o VAT:

“Art. 28b. 1. Miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n.

2. W przypadku gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba działalności gospodarczej, miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

3. W przypadku gdy podatnik będący usługobiorcą nie posiada siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, o którym mowa w ust. 2, miejscem świadczenia usług jest miejsce, w którym posiada on stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu.

4. W przypadku świadczenia usług, które są przeznaczone wyłącznie na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych lub członków stowarzyszenia, do określenia miejsca świadczenia stosuje się odpowiednio przepisy art. 28c. “, które dotyczą importu usług z krajów Unii Europejskiej.

Data: 2013-08-09 Kategoria: Formularze
pdf
formularz w formacie PDF (druk do ręcznego wypełnienia) Do wydrukowania formularzy PDF wymagany jest program Acrobat Reader w wersji 8.0 lub nowszej, dostępny na stronie adobe