Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Formy opodatkowania działalności gospodarczej w Polsce

formy opodatkowania
Data: 2013-11-19 Kategoria: Prawo podatkowe Autor: Andrzej Lazarowicz

Podmioty gospodarcze uzyskujące dochody z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w Polsce, są zobowiązane do płacenia z tego tytułu podatku dochodowego.

Podatek dochodowy od osób prawnych

Osoby, które posiadają osobowość prawną - spółki z ograniczoną odpowiedzialnością a także spółki akcyjne opłacają podatek dochodowy od osób prawnych – CIT (ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych). Obowiązuje je co do zasady tylko jedna, 19-procentowa stawka podatku. Płacona jest w takiej wysokości bez względu na osiągane dochody, wielkość firmy czy rodzaj prowadzonej działalności.

Formy opodatkowania podatku dochodowego od osób fizycznych

Przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi, na mocy przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - PIT również zobowiązani są do płacenia podatku dochodowego. Mają oni jednak do wyboru jedną z następujących form opodatkowania:

Polecamy

Wszystko o podatkach dochodowych (cz. 1) - Podatki dochodowe cz. II

Wybór formy opodatkowania

Na wybór odpowiedniej formy opodatkowania podatnik ma czas:

  • do 20 stycznia roku podatkowego - w przypadku osób kontynuujących prowadzenie działalności,
  • do dnia złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w którym to dokonuje wyboru formy opodatkowania - w przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej,
  • do rozpoczęcia prowadzenia działalności, w przypadku karty podatkowej lub do dnia uzyskania pierwszego przychodu w pozostałych przypadkach - jeżeli forma opodatkowania nie została wybrana we wniosku o wpis do CEIDG.

Istotne jest, że wybrany sposób rozliczania obowiązuje przez cały rok.

Zmiana formy opodatkowania

W myśl przepisów, wybraną formę opodatkowania należy stosować przez cały dany rok podatkowy. W praktyce zdarzają się jednak przypadki, gdzie zmiana formy opodatkowania w ciągu roku jest możliwa, a nawet konieczna. Są to sytuacje, kiedy podatnik z mocy przepisów ustawowych traci prawo do rozliczania się wybraną przez niego formą opodatkowania. Gdy podatnik zdecyduje się na zmianę formy opodatkowania przychodów z działalności, powinien najpóźniej do 20 stycznia nowego roku podatkowego, od którego ma nastąpić zmiana w rozliczaniu, zgłosić zmianę.

Wybór sposobu płacenia podatku

Gdy przedsiębiorca wybierze już odpowiednią dla siebie formę opodatkowania, pozostaje jeszcze kwestia wyboru sposobu odprowadzania podatku. Jest to ważne, ponieważ może istotnie wpływać na płynność finansową podatnika.

I tak oto istnieją następujące sposoby płacenia podatku dochodowego:

  • miesięcznie,
  • kwartalnie (pozwala niekiedy odroczyć termin płatności podatku), lub
  • w formie uproszczonej.

Rozliczenie miesięczne

Miesięczne zaliczki od rzeczywiście uzyskanego dochodu to podstawowy sposób płacenia podatku dochodowego przez podatników prowadzących działalność gospodarczą (art. 44 ust. 1 pkt 1, ust. 3, 3f i 6 updof). Ich obowiązkiem jest obliczanie i wpłacanie na rachunek właściwego urzędu miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Podstawą obliczenia zaliczki jest dochód pomniejszony o odliczenie, które wskazuje art. 26 updof.

Zarówno w przypadku zasad ogólnych, jak i w przypadku podatku liniowego, zaliczki na podatek dochodowy liczone są w sposób narastający od początku roku. Natomiast przy ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych są one wyliczane konkretnie za dany miesiąc.

Podatnicy płacący podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zobowiązani są odprowadzić go na rachunek urzędu skarbowego do 20 dnia następnego miesiąca, natomiast za grudzień termin płatności podatku upływa wyjątkowo 31 stycznia roku następnego (art. 21 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne) - jest to ostateczny termin złożenia deklaracji podatkowej.

Rozliczenie kwartalne

Zaliczki kwartalne od dochodów z działalności gospodarczej mogą wybrać podatnicy, którzy za formę opodatkowania przyjęli skalę podatkową lub podatek liniowy – 19% oraz:

Data: 2013-11-19 Kategoria: Prawo podatkowe