Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Formy opodatkowania działalności gospodarczej w Polsce

formy opodatkowania
Data: 2013-11-19 Kategoria: Prawo podatkowe Autor: Andrzej Lazarowicz

1. posiadają status tzw. małego podatnika, a więc ich dochody za poprzedni rok nie przekroczyły 4 922 000zł lub
2. rozpoczęli działalność w 2013r.; za osobę rozpoczynającą działalność gospodarczą nie uznaje się osoby, która w roku rozpoczęcia działalności (tj. w 2013) oraz w okresie dwóch lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok rozpoczęcia:

  • samodzielnie prowadziła działalność gospodarczą lub jako wspólnik spółki nieposiadającej osobowości prawnej,
  • działalność prowadził małżonek podatnika, pod warunkiem, że istniała między nimi wspólność majątkowa (art. 44 ust. 3g i 3h updof).

Polecamy

Można uniknąć zaległości wobec fiskusa

O wyborze kwartalnego opłacania zaliczki na podatek dochodowy, należy zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego. W przypadku małego podatnika, obowiązku tego należy dopełnić do 20 lutego roku podatkowego. Natomiast rozpoczynający działalność w trakcie roku podatkowego ma obowiązek złożenia zawiadomienia w terminie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej, jednakże nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu (art. 44 ust. 3i updof).

Podatnik rozpoczynający działalność może zgłosić wybór kwartalnego rozliczenia już podczas składania wniosku o wpis do CEIDG-1 wypełniając odpowiednie pola.

Zaliczki kwartalne wpłacane są na konto urzędu skarbowego w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po kwartale, za który zaliczka jest wpłacana. Czyli zaliczka za:

  • I kwartał - opłaca jest do 20 kwietnia,
  • II kwartał - do 20 lipca,
  • III kwartał - do 20 października,
  • IV kwartał - do 20 stycznia.

Jeżeli termin zapłaty zaliczki przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, przesuwa się on na pierwszy dzień roboczy następujący po dniu wolnym od pracy.

Zaliczki uproszczone

Zgodnie z art. 44 ust. 6b-6e updof, zaliczkę na podatek dochodowy w uproszczonej formie mogą wpłacać osoby, które odprowadzają od dochodów z działalności podatek według skali podatkowej lub podatek liniowy – 19%, za wyjątkiem podatników, którzy po raz pierwszy podjęli działalność w roku podatkowym albo w roku poprzedzającym rok podatkowy oraz tych, którzy w rozliczeniach rocznych z dwóch ubiegłych lat nie wykazali dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej podlegającego opodatkowaniu.

Podatnik korzystający po raz pierwszy z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy, zobowiązany jest do 20 lutego roku podatkowego zawiadomić pisemnie naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tej formy. Jeżeli po kilku latach chciałby zrezygnować z tego sposobu wpłacania zaliczek na podatek, powinien również w terminie do 20 lutego roku podatkowego zawiadomić pisemnie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o zmianie swojej decyzji.

Data: 2013-11-19 Kategoria: Prawo podatkowe