Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Gwarancje de minimis (cz. 3): Jak uzyskać pomoc?

Data: 2013-06-28 Kategoria: Finanse

Kiedy przedsiębiorca zdecyduje, że chce ubiegać się o gwarancję de minimis, należy zapoznać się z wszystkimi formalnościami. Jak zwykle trzeba bowiem przejść - na szczęście stosunkowo niedługą - drogę przez biurokrację, aby uzyskać oczekiwaną pomoc.

Wniosek o udzielenie gwarancji

Droga do pomocy de minimis zaczyna się już w momencie złożenia wniosku o udzielenie kredytu. Wraz z nim należy przedłożyć także wniosek o udzielenie gwarancji spłaty kredytu. W takim formularzu należy zawrzeć niezbędne informacje, które pozwolą na ubieganie się o pomoc. Zazwyczaj pomoc w tym zakresie oferują opiekunowie klienta w banku, w którym przedsiębiorca składa wniosek o kredyt.

Polecamy

Lokata sposobem na emeryturę.

O czym warto natomiast pamiętać już na początku? Przede wszystkim kredyt, który ma być objęty gwarancją de minimis, musi dotyczyć prowadzonej działalności. Dlatego też jako przeznaczenie kredytu należy wpisać finansowanie działalności gospodarczej. Większa szczegółowość przy określeniu celu nie jest wymagana.

Wraz z wnioskiem należy także pamiętać o konieczności złożenia oświadczenia o już otrzymanej - w bieżącym i dwóch poprzednich latach pomocy de minimis. Jest to związane z faktem, iż w ciągu takich trzech lat przedsiębiorca może uzyskać maksymalnie 200 000 euro wsparcia (dla firm transportowych - 100 000 euro). Warto przy tym pamiętać, że pomoc de minimis to nie tylko gwarancja kredytowa - to chociażby popularna możliwość jednorazowej amortyzacji środków trwałych.

Decyzja o udzieleniu gwarancji

Po złożeniu wniosku bank, który ma udzielić kredytu, analizuje zdolność kredytową przedsiębiorcy. Posiadanie takiej zdolności jest - co oczywiste - jednym z ważniejszych warunków, które trzeba spełnić, aby uzyskać gwarancję de minimis. Jeśli okaże się, że zgodnie z przewidywaniami banku przedsiębiorca będzie w stanie spłacić kwotę zaciągniętej pożyczki wraz z odsetkami, bank podejmuje pozytywną dla przedsiębiorcy decyzję o udzieleniu kredytu zabezpieczonego gwarancją de minimis.

Gwarancja

Kiedy zarówno przedsiębiorca, jak i bank kredytujący zaakceptują warunki kredytu, zawierana jest umowa kredytowa. Wraz z nią kredytobiorca wystawia na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego weksel własny z deklaracją wekslową oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji. W dniu udzielenia gwarancji podatnik otrzymuje w zamian zaświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis. Takie zaświadczenie jest istotne przy chęci skorzystania z pomocy de minimis w innych aspektach - dołącza się je do oświadczenia, opisanego w punkcie 1.

Polecamy

Dowiedz się, od czego zacząć zatrudnianie pracowników.

Zapłata prowizji

W ciągu pierwszego roku trwania gwarancji bank kredytujący pobiera od przedsiębiorcy opłatę prowizyjną w wysokości 0,5% gwarancji, przeznaczoną na kolejny rok obowiązywania gwarancji. Kwota ta jest następnie przekazywana do Banku Gospodarstwa Krajowego do 5 dnia miesiąca po miesiącu, w którym rozpoczął się kolejny okres gwarancji.

Cztery powyższe punkty dotyczą każdego przedsiębiorcy, który zdecyduje się skorzystać z gwarancji de minimis do zaciąganego kredytu. Jeśli natomiast zdarzy się, że u kredytobiorcy pojawią się problemy z terminowym wywiązaniem się ze zobowiązań, następują realizacja gwarancji.

W takim przypadku bank, który udzielił kredytu, wzywa Bank Gospodarki Krajowej do zapłaty gwarancji. Środki powinny zostać przekazane do 15 dni od otrzymania takiego wezwania. Po dokonaniu wpłaty z gwarancji BGK dokonuje naliczenia odsetek od tej sumy w wysokości 4-krotności obowiązującej stopy kredytu lombardowego NBP. Działania windykacyjne prowadzone są przez bank kredytowy na podstawie umowy powierzenia lub cesji wierzytelności.

 

Zapraszamy także do zapoznania się z pozostałymi częściami cyklu:

Gwarancje de minimis (cz. 1): Informacje ogólne

Gwarancje de minimis (cz. 2): Dla kogo jest przeznaczona?

Gwarancje de minimis (cz. 4): Jakie są założenia programu gwarancyjnego?

Gwarancje de minimis (cz. 5): Ile można zyskać?

Gwarancje de minimis (cz. 6): Banki, które udzielają kredytu z gwarancją

Data: 2013-06-28 Kategoria: Finanse