Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Jak prowadzić księgę przychodów i rozchodów (cz. 8) - Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w PKPiR - cz. II

środki trwałe i wnip
Data: 2013-07-02 Kategoria: Rejestry, ewidencje, księgi

Optymalizacja podatkowa za pomocą amortyzacji

Amortyzacja może służyć przedsiębiorcy do celów optymalizacji podatkowej, czyli krótko mówiąc w celu uzyskania korzyści podatkowych. Odpisy amortyzacyjne stanowią koszt, który pomniejsza przychód do opodatkowania, a więc wpływają na podatek dochodowy.

Ustawodawca dał podatnikom możliwość obniżenia stawki amortyzacji.

Mogą z tego skorzystać jedynie przedsiębiorcy, którzy wybrali metodę liniową amortyzacji danego środka trwałego. Dodatkowo ustawodawca określił terminy, w których istnieje możliwość obniżenia stawek:

  • zaczynając od miesiąca, w którym wprowadzono środek trwały do firmy lub;
  • od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego, czyli jeżeli rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym - to od stycznia.

Nie obowiązuje natomiast żaden limit co do wartości stawki jaka ma obowiązywać po obniżeniu. Można więc obniżyć stawkę do 0% i taką stosować w danym roku podatkowym.

Jakie korzyści może dać obniżenie amortyzacji?

Wydawałoby się, że obniżenie amortyzacji nie jest korzystne, ponieważ zmniejszeniu ulega tym samym wielkość kosztów. Jednak w sytuacji kiedy przedsiębiorca ma możliwość w danym roku odliczyć stratę z lat ubiegłych (pamiętając, że w jednym roku można rozliczyć jedynie 50% straty i że po upływie pięciu lat od powstania straty mija możliwość jej rozliczenia), obniżenie stawki amortyzacji może pozwolić na skonsumowanie większej części straty. Zamiast obniżać przychody o bieżące koszty, sam dochód będzie pomniejszany o stratę. Obniżenie amortyzacji powoduje przesunięcie odliczania odpisów amortyzacyjnych w czasie, a tym samym odroczenie zaliczania odpisów do kosztów podatkowych.

Obniżenie amortyzacji mogą również wykorzystać podatnicy ubiegający się o kredyt. Obniżenie w danym roku kosztów pozwoli na przedstawienie większych przychodów, a to wpłynie na podwyższenie zdolności kredytowej.

Polecamy

Opłaty pocztowe w podatkowej księdze przychodów i rozchodów

Kolejna z przesłanek, która przemawia za skorzystaniem z możliwości obniżenia stawki amortyzacji, dotyczy przedsiębiorców rozliczających się ryczałtem, którzy planują zmienić formę opodatkowania i rozpocząć ewidencjonowanie w KPiR. Będąc na ryczałcie przedsiębiorca nalicza amortyzację środków trwałych, jednak nie zalicza wartości odpisów do kosztów uzyskania przychodu. Mając w planach przejście na KPiR, odroczenie terminu naliczania amortyzacji nastąpi poprzez obniżenie stawki liniowej do 0%. Spowoduje to po przejściu na nową formę rozliczeń możliwość zaliczenia do kosztów odpisów amortyzacyjnych, które by przepadły podczas odliczania ich będąc na ryczałcie.

Bezpośrednie zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów

Jeżeli przedsiębiorca zakupi do firmy rzecz lub wartość niematerialną i prawną o wartości poniżej 3500 zł, a którą przewiduje używać ponad rok nie musi wprowadzać jej na środki trwałe. Można bowiem zaliczyć ją bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodu.

UWAGA: Jeżeli jednak przedsiębiorca chce wprowadzić do firmy sprzęty, które dotychczas były jego prywatną własnością, należy je już wprowadzić do Ewidencji Środków Trwałych, pomimo tego że ich wartość nie przekracza 3500 zł.

Likwidacja środka trwałego

Naturalną rzeczą jest to, że sprzęty z biegiem lat się zużywają lub ze względu na szybki postęp techniczny przestają być przydatne w firmie. Zdarza się także, że firmowa rzecz ulegnie zniszczeniu na skutek działań sił trzecich. Jednak środek trwały wprowadzany do ewidencji nie może tak po prostu “zniknąć” z firmy. W dokumentacji księgowej musi pozostać jakiś ślad.

Podstawowym dokumentem księgowym jaki dokumentuje likwidację środka trwałego jest LT.

Stawiając środek w stan likwidacji przedsiębiorca może zdecydować czy zostanie on:

  • w firmie jako niezdatny do użytku;
  • sprzedany (czynni podatnicy VAT powinni pamiętać że sprzedając środek trwały powinni wystawić fakturę);
  • przeniesiony na potrzeby własne podatnika (czynni podatnicy VAT powinni wystawić fakturę wewnętrzną, gdy przy nabyciu środka trwałego przysługiwało prawo odliczenia VAT; w dokumentacji powinien się również znaleźć protokół lub oświadczenie o przekazaniu środka trwałego na potrzeby własne przedsiębiorcy);
  • zutylizowany (protokół likwidacji, potwierdzenie utylizacji).

Polecamy

Jak ustalić limit obrotów do korzystania z kasy

W zależności od tego co przedsiębiorca zadecyduje w związku ze zlikwidowanym sprzętem, różne będą sposoby ewidencjonowania zdarzeń w KPiR. W większości przypadków jeżeli likwidowany środek trwały będzie nie w pełni zamortyzowany, to jego niezamortyzowana część trafi do kosztów podatkowych. Oczywiście zasada ta ma pewne wyjątki np. gdy likwidacja środka trwałego wynika z przebranżowienia działalności na inną.

Ciekawostka: Nawet gdy przedsiębiorca zlikwiduje firmę to jeżeli sprzeda środek trwały przed upływem 6 lat, przychód z jego sprzedaży będzie traktowany jako przychód z działalności firmy.

Zapraszamy do przeczytania wszystkich artykułów z tego cyklu:

Jak prowadzić księgę przychodów i rozchodów
Data: 2013-07-02 Kategoria: Rejestry, ewidencje, księgi