Jak rozliczać czynsz za wynajem samochodu osobowego?

Data: 2013-06-25 Kategoria: Księgowość

Obecnie na rynku istnieje wiele firm oferujących wynajem samochodów osobowych. Spore grono przedsiębiorców decyduje się na takie rozwiązanie - czy to jako chwilowe wyjście z sytuacji braku potrzebnego w danym momencie samochodu, czy też jako długoterminowy sposób na zapewnienie pojazdu służbowego sobie lub pracownikom. W każdej z tych sytuacji pojawia się konieczność rozliczenia czynszu za tak pozyskany samochód osobowy.

Nie podlega dyskusji fakt, iż aby w ogóle możliwe było rozliczanie wspomnianego czynszu w ramach prowadzonej działalności, wydatek ten musi spełniać warunki określone przez ustawodawcę w art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z nim, aby dany wydatek mógł zostać wliczony do kosztów uzyskania przychodu, konieczne jest, by:

  • został poniesiony przez podatnika,
  • pozostawał w związku z prowadzoną przez niego działalnością,
  • jego poniesienie miało na celu uzyskanie przychodów lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów,
  • nie został wyłączony z kategorii kosztów podatkowych mocą art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Polecamy:

Przechowywanie dokumentów księgowych - poznaj zasady!

Krótko mówiąc, jeżeli samochód został wynajęty do celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, wówczas przedsiębiorca może ująć wydatek związany z czynszem za taki pojazd w kosztach. I tu zaczynają się schody - w jaki sposób dokonać takiego rozliczenia - czy wydatek taki należy ująć w tzw. kilometrówce, czy należy odnieść go bezpośrednio w koszty? Odpowiedź na to z pozoru proste pytanie nie jest jednoznaczna.

Czynsz w ramach kilometrówki...

W polskich przepisach nie znajdziemy jasnej odpowiedzi, co należy rozumieć przez wydatki z tytułu kosztów używania samochodu. Sprawa jest sporna. Organy podatkowe oraz część sądów administracyjnych w swoich wyrokach (np. wyroki NSA z dnia 8 lutego 2007 r., Sygn. akt II FSK 189/06; z dnia 25 marca 2010 r., Sygn. akt II FSK 1890/08; WSA w Gliwicach z dnia 15 lutego 2007 r., Sygn. akt I SA/GL 377/06, publik. CBOSA) powołuje się na przepis mówiący o tym, iż nie są kosztem uzyskania przychodu wydatki z tytułu kosztów używania, dla potrzeb działalności gospodarczej, samochodów osobowych niestanowiących składników majątku podatnika - w części przekraczającej kwotę wynikającą z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu dla celów podatnika oraz stawki za jeden kilometr przebiegu (tzw. kilometrówka), określonej w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra.

Zgodnie z opinią tej części ekspertów, do tak określonych kosztów używania zalicza się także opłaty z tytułu najmu, w związku z czym wydatek taki można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu tylko uwzględniając limit wynikający z kilometrówki.

W tym celu niezbędne jest oczywiście prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu, zgodnie ze wzorem określonym w odpowiednich przepisach.

... czy bezpośrednio w koszty?

Druga grupa wyroków sądów administracyjnych i interpretacji organów podatkowych prezentuje stanowisko zakładające, iż opłata za wynajem samochodu nie stanowi kosztów jego eksploatacji, ponieważ jest to wydatek związany z uzyskaniem tytułu prawnego umożliwiającego używanie cudzego auta. Zgodnie z tym poglądem czynsz powinien zostać odniesiony bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodu, bez limitu tzw. kilometrówki.

Polecamy:

Jak rozliczać nadpłacone składki ZUS?

W wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 października 2012 roku (sygn. akt II FSK 467/11) możemy przeczytać: "(…) ograniczenie wynikające z cytowanego przepisu (art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - przyp. red.) (…) dotyczy tylko wydatków ponoszonych z tytułu używania samochodu, a więc wydatków o charakterze eksploatacyjnym. Ograniczenie to nie odnosi się natomiast do wydatków innego typu, poniesionych na uzyskanie możliwości używania samochodu w postaci nabycia określonego tytułu, uprawniającego do jego używania; takim wydatkiem może być, między innymi, czynsz najmu samochodu. Zatem twierdzenie, że limitowaniu w sposób określony w art. 16 ust. 1 pkt 51 u.p.d.o.p. podlegają wszelkie sumy wydane w związku z posługiwaniem się rzeczą, korzystaniem z rzeczy, uprawnione jest tylko wtedy, gdy towarzyszy mu istotne zastrzeżenie, że nie dotyczy to sum wydatkowanych na nabycie uprawnienia do posługiwania się rzeczą lub korzystania z rzeczy, jako wykraczającego poza pojęcie jej "używania". (…)".

Data: 2013-06-25 Kategoria: Księgowość