Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Jak uzyskać zaświadczenie VAT-25?

Data: 2013-09-28 Kategoria: Prawo podatkowe Autor: Andrzej Lazarowicz

Podatnik, który jest właścicielem pojazdu sprowadzonego z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w celu dokonania rejestracji musi przedłożyć do urzędu odpowiedni dokument potwierdzający fakt uiszczenia podatku od towarów i usług, bądź braku obowiązku opłacania tego podatku z tytułu przewozu środka transportu z zagranicy. Tę kwestię regulują przepisy ustawy o VAT art. 105.

Kiedy obowiązek, a kiedy zwolnienie?

Obowiązek zapłaty podatku VAT od pojazdów zakupionych poza granicami państwa w obrębie Unii Europejskiej powstaje wówczas, kiedy podatnik dokona wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Przy rejestracji danego pojazdu należy okazać zaświadczenie o uiszczeniu podatku od towarów i usług, które można uzyskać poprzez wcześniejsze złożenie wniosku o dokonaniu wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu: VAT-23.

Polecamy

Dowiedz się wszystkiego o rejestracji do VAT.

Wniosek VAT-24 składają osoby ubiegające się o wydanie zaświadczenia VAT-25, które potwierdza brak obowiązku uiszczenia podatku VAT z tytułu przywozu z innego państwa członkowskiego środka transportu, który ma być przeznaczony do ruchu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Obowiązek ten dotyczy osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych, które sprowadziły używany pojazd z krajów członkowskich Wspólnoty Europejskiej, a jednocześnie transakcja ta nie była wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów. W szczególności obowiązek ten jest nałożony w stosunku do:

- osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej,

- podmiotów prowadzących działalność gospodarczą korzystających ze zwolnienia z podatku od towarów i usług,

- czynnych podatników podatku VAT w Polsce, jedynie w sytuacji gdy wystąpiła u nich jedna z niżej wymienionych okoliczności:

 • pojazd został zakupiony od osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej w danym państwie członkowskim,
 • pojazd został zakupiony od podmiotu gospodarczego nie będącego podatnikiem podatku od wartości dodanej w danym państwie członkowskim,
 • sprzedaż pojazdu została opodatkowana podatkiem od wartości dodanej w danym państwie członkowskim na zasadach tzw. marży,
 • pojazd został zakupiony na cele inne niż związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

UWAGA: Osoba sprowadzająca używany środek transportu pośrednicząca w jego nabyciu, nie ma obowiązku uzyskania takiego zaświadczenia, ponieważ nie jest ona właścicielem pojazdu. Obowiązek ten ciąży na finalnym posiadaczu prawa do użytkowania samochodu.

Nabycie środka transportu w innym kraju członkowskim UE nie można zaliczyć do transakcji wewnątrzwspólnotowych, gdy zachodzi jedna z poniższych sytuacji:

 • kupujący lub sprzedający nie są podatnikami podatku od towarów i usług lub podatnikami podatku od wartości dodanej,
 • zakup towarów nastąpi w systemie marża jako towar używany.

Jakie dokumenty należy dołączyć do formularza VAT-24?

 • dokumenty potwierdzające nabycie pojazdu: umowa kupna-sprzedaży, rachunek lub faktura,
 • inne dokumenty, z których jednoznacznie wynika, że w danym przypadku nie zachodzi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, np.: karta pojazdu, dowód rejestracyjny lub inne dokumenty potwierdzające fakt, iż samochód jest używany oraz dokument wymeldowania/wyrejestrowania środka transportu z ewidencji państwa członkowskiego, w którym został zakupiony,
 • badanie techniczne wraz z dokumentem identyfikacyjnym pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą (obydwa dokumenty wydaje stacja kontroli pojazdów),
 • tłumaczenie ww. dokumentów na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego,
 • w przypadku samochodu osobowego dowód zapłaty akcyzy na terytorium kraju,
 • dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej w wysokości 160 zł.

Poprawnie wypełniony wniosek, wraz z kompletem załączników należy złożyć do urzędu właściwego ze względu na miejsce wykonywania sprzedaży opodatkowanej. W przypadku nabycia środka transportu będzie to miejsce, w którym nastąpiło zakończenie jego wysyłki, bądź transportu. Dostarczyć wniosek podatnik może osobiście, przesłać za pośrednictwem poczty lub elektronicznie (więcej informacji na ten temat na: http://www.finanse.mf.gov.pl/systemy-informatyczne/e-deklaracje). Należy jednak pamiętać, aby przy składaniu deklaracji posiadać kserokopie wraz z oryginałami załączników.

Polecamy

Sprawdź, jak wygląda rozliczenie wstępnej opłaty leasingowej pod względem podatkowym.

Data: 2013-09-28 Kategoria: Prawo podatkowe