Jak wypełnić ZUS DRA?

Data: 2013-06-06 Kategoria: Księgowość

Na formularzu ZUS DRA sporządza się:

 1. deklarację rozliczeniową
 2. deklarację korygującą

W deklaracji rozliczeniowej płatnik składek rozlicza składki oraz wypłacone w danym miesiącu świadczenia podlegające rozliczeniu w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne.

I. DANE ORGANIZACYJNE

Pole 01: należy tu wpisać:

 • 1 – dla deklaracji składanych do 5 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni
 • 2 – dla deklaracji składanych do 10 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni
 • 3 – dla deklaracji składanych do 15 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni (z wyjątkiem osób, dla których ma zastosowanie kod „4”)
 • 4 – dla deklaracji składanych do 15 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni przez wspólników spółek (jednoosobowych z ograniczoną odpowiedzialnością, cywilnych, jawnych, komandytowych, partnerskich), którzy opłacają składki wyłącznie za siebie, natomiast spółka zatrudnia pracowników lub inne osoby, podlegające z tego tytułu ubezpieczeniom, oraz przez osoby podlegające dobrowolnie ubezpieczeniu zdrowotnemu
 • 5 – dla deklaracji składanych za sędziów i prokuratorów oraz żołnierzy i funkcjonariuszy, za których istnieje obowiązek opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku służbowego

Pole 02: należy wpisać identyfikator deklaracji (numer/miesiąc/rok), np. 01 09 2008.

Numer oznacza tu numer raportu za dany miesiąc, przy czym:

 • 01 – oznacza raport miesięczny
 • 02 – oznacza raport korygujący
 • 03-39 – oznacza każdy kolejny raport korygujący za ten miesiąc
 • numery od 51 do 69 zostały przeznaczone dla dokumentów rozliczeniowych składanych przez powiatowe urzędy pracy, wojskowe biura emerytalne, Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA, Biuro Emerytalne Służby Więziennej – za świadczeniobiorców; jednostki organizacyjne pomocy społecznej albo wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej; banki i inne podmioty – za świadczeniobiorców, którym wypłacają emerytury lub renty z zagranicy albo renty strukturalne
 • numery od 51 do 89 zostały przeznaczone dla dokumentów rozliczeniowych składanych za emerytów i rencistów oraz osoby pobierające zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • numery od 70 do 79 zostały przeznaczone dla dokumentów rozliczeniowych składanych za sędziów i prokuratorów oraz za żołnierzy i funkcjonariuszy po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku służbowego
 • numery od 80 do 89 zostały przeznaczone dla dokumentów rozliczeniowych składanych przez syndyka masy upadłościowej, za okres od następnego dnia po ogłoszeniu upadłości

Pola 03 i 04: nie wypełnia się

Pole 05: należy wpisać znak i numer decyzji pokontrolnej

II. DANE IDENTYFIKACYJNE PŁATNIKA SKŁADEK

Blok ten należy wypełniać ze szczególną starannością, wpisując dane podane w zgłoszeniu płatnika składek ZUS ZPA, ZUS ZFA lub we wniosku CEIDG-1, a w przypadku zmiany/korekty danych identyfikacyjnych płatnika składek – dane podane w bloku III dokumentu ZUS ZIPA lub wniosku CEIDG-1.

Pole 01: należy wpisać numer NIP, nie oddzielając kreskami poszczególnych członów

Pole 02: należy wpisać numer REGON

Pola 03-05: wypełnia płatnik składek będący osobą fizyczną:

 • w polu 03 – należy wpisać numer PESEL
 • pola 04 i 05 – wypełnia się wyłącznie w sytuacji, gdy płatnikowi składek nie nadano numerów NIP, REGON lub PESEL albo jednego z nich

Pole 06: należy wpisać nazwę skróconą płatnika, jaka została podana w zgłoszeniu płatnika składek lub we wniosku CEIDG-1

Pola 07-09: wypełnia płatnik składek będący osobą fizyczną:

 • w polu 07 – należy wpisać nazwisko płatnika składek (poszczególne człony nazwiska oddzielić kreską)
 • w polu 08 – należy wpisać pierwsze imię płatnika składek
 • w polu 09 – należy wpisać datę urodzenia płatnika składek (dzień/miesiąc/rok)
Data: 2013-06-06 Kategoria: Księgowość
Polecamy:
Księgowość
Prawo podatkowe
Prawo pracy
Ubezpieczenia
Ochrona danych