Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Jak wypełnić ZUS DRA?

Jak wypełnić ZUS DRA
Data: 2015-05-15 Kategoria: Prawo pracy Tag artykułu: jak wypelnic zus zua Autor: Julita Podhorodecka

Na deklaracji ZUS DRA wykazywane są składki ubezpieczeniowe oraz wypłacone w danym miesiącu świadczenia podlegające rozliczeniu w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne.
W deklaracji ZUS DRA wykazywana jest suma składek za osobę prowadzącą działalność gospodarczą oraz inne osoby ubezpieczone na:

 • ubezpieczenia społeczne,
 • ubezpieczenie zdrowotne,
 • Fundusz Pracy,
 • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • Fundusz Emerytur Pomostowych.


Płatnik składek, który opłaca składki wyłącznie za siebie jako osobę prowadzącą działalność gospodarczą przekazuje do ZUS tylko deklarację ZUS DRA. W przypadku zatrudnienia pracowników, czy zgłoszeniu do ZUS osoby współpracującej przy prowadzeniu działalności gospodarczej należy przekazać do ZUS deklarację rozliczeniową ZUS DRA wraz z raportami imiennymi (ZUS RCA, ZUS RZA) za każdego z ubezpieczonych w przedsiębiorstwie.

Dane organizacyjne

Dane organizacyjne - ZUS DRA

Pole 01: należy wprowadzić odpowiednio:

 • 1 – dla deklaracji składanych do 5 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni
 • 2 – dla deklaracji składanych do 10 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni
 • 3 – dla deklaracji składanych do 15 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni (z wyjątkiem osób, dla których ma zastosowanie kod „4”)
 • 4 – dla deklaracji składanych do 15 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni przez wspólników spółek (jednoosobowych z ograniczoną odpowiedzialnością, cywilnych, jawnych, komandytowych, partnerskich), którzy opłacają składki wyłącznie za siebie, natomiast spółka zatrudnia pracowników lub inne osoby, podlegające z tego tytułu ubezpieczeniom, oraz przez osoby podlegające dobrowolnie ubezpieczeniu zdrowotnemu
 • 5 – dla deklaracji składanych za sędziów i prokuratorów oraz żołnierzy i funkcjonariuszy, za których istnieje obowiązek opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku służbowego


Pole 02: należy wpisać identyfikator deklaracji (numer/miesiąc/rok), np. 01 02 2015.
Numer oznacza tu numer raportu za dany miesiąc, przy czym:

 • 01 – oznacza raport miesięczny
 • 02 – oznacza raport korygujący
 • 03-39 – oznacza każdy kolejny raport korygujący za ten miesiąc
 • numery od 51 do 69 zostały przeznaczone dla dokumentów rozliczeniowych składanych przez powiatowe urzędy pracy, wojskowe biura emerytalne, Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA, Biuro Emerytalne Służby Więziennej – za świadczeniobiorców; jednostki organizacyjne pomocy społecznej albo wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej; banki i inne podmioty – za świadczeniobiorców, którym wypłacają emerytury lub renty z zagranicy albo renty strukturalne
 • numery od 51 do 89 zostały przeznaczone dla dokumentów rozliczeniowych składanych za emerytów i rencistów oraz osoby pobierające zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • numery od 70 do 79 zostały przeznaczone dla dokumentów rozliczeniowych składanych za sędziów i prokuratorów oraz za żołnierzy i funkcjonariuszy po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku służbowego
 • numery od 80 do 89 zostały przeznaczone dla dokumentów rozliczeniowych składanych przez syndyka masy upadłościowej, za okres od następnego dnia po ogłoszeniu upadłości

Pola 03 i 04: nie wypełnia się
Pole 05: należy wpisać znak i numer decyzji pokontrolnej


Dane identyfikacyjne płatnika składek

Część tą należy wypełniać ze szczególną starannością, wpisując dane podane w zgłoszeniu płatnika składek ZUS ZPA, ZUS ZFA lub we wniosku CEIDG-1, a w przypadku zmiany/korekty danych identyfikacyjnych płatnika składek – dane podane w bloku III dokumentu ZUS ZIPA lub wniosku CEIDG-1.
Dane identyfikacyjne płatnika składek - ZUS DRA

 

 

 

 

 

 

 

Pole 01: należy wpisać numer NIP, nie oddzielając kreskami poszczególnych członów
Pole 02: należy wpisać numer REGON
Pola 03-05: wypełnia płatnik składek będący osobą fizyczną: w polu 03 – należy wpisać numer PESEL

Data: 2015-05-15 Kategoria: Prawo pracy