Jak wypełnić ZUS ZUA?

Data: 2013-06-10 Kategoria: Księgowość

Pole 01: wpisuje się numer PESEL osoby zgłaszanej do ubezpieczenia (o ile został nadany)

Pole 02: wpisuje się numer NIP osoby zgłaszanej do ubezpieczeń, nie oddzielając kreskami poszczególnych członów

Pola 03 i 04: wypełnia się wyłącznie w sytuacji, gdy osoba zgłaszana/zgłoszona nie posiada numerów identyfikacyjnych – NIP lub PESEL lub jednego z nich:

  • w polu 03 – w zależności od rodzaju dokumentu należy wpisać:
  • 1 – w przypadku dowodu osobistego 2 – w przypadku paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość obywatela Unii Europejskiej
  • w polu 04 – należy wpisać serię i numer – odpowiednio do kodu wpisanego w pole 03 – dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość obywatela Unii Europejskiej

Pole 05: wpisuje się nazwisko osoby zgłaszanej/zgłoszonej do ubezpieczeń

Pole 06: wpisuje się imię pierwsze osoby zgłaszanej/zgłoszonej do ubezpieczeń

Pole 07: wpisuje się datę urodzenia osoby zgłaszanej/zgłoszonej do ubezpieczeń (dzień/miesiąc/rok)

IV. DANE EWIDENCYJNE OSOBY ZGŁASZANEJ DO UBEZPIECZEŃ

Pole 01: wpisuje się imię drugie osoby zgłaszanej/zgłoszonej do ubezpieczeń do ubezpieczeń; jeżeli osoba ta nie posiada drugiego imienia, pole pozostawić niewypełnione

Pole 02: wpisuje się nazwisko rodowe podane w metryce urodzenia

Pole 03: wpisuje się obywatelstwo; niewypełnienie tego pola oznacza, że osoba zgłaszana do ubezpieczeń ma obywatelstwo polskie

Pole 04: wpisuje się płeć: K (kobieta), M (mężczyzna)

V. TYTUŁ UBEZPIECZENIA

Informacje podane w tym bloku służą do gromadzenia na koncie ubezpieczonego danych o przebiegu ubezpieczenia. Na podstawie podanego kodu tytułu ubezpieczenia weryfikowany jest także podany w blokach VI-IX schemat podlegania poszczególnym ubezpieczeniom oraz kod podany w imiennym raporcie miesięcznym złożonym za danego ubezpieczonego. Podany kod tytułu ubezpieczenia ma zatem wpływ na prawidłowość rozliczenia składek.

Pole 01: wpisuje się obowiązujący w danym okresie sześcio-znakowy kod tytułu ubezpieczenia

VI. DANE O OBOWIĄZKOWYCH UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH

Obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym podlegają osoby wymienione w art. 6, 11 ust. 1 i 12 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Pole 01: wpisuje się datę, od której powstał obowiązek ubezpieczeń społecznych (dzień/miesiąc/rok)

Pola 02-05: zaznacza się symbolem “X” stosownie do rodzaju ubezpieczenia (tj. ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe), któremu osoba zgłaszana do ubezpieczeń podlega obowiązkowo z podanego w bloku V tytułu ubezpieczenia

VII. DANE O OBOWIĄZKOWYM UBEZPIECZENIU ZDROWOTNYM

Obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegają osoby wymienione w art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Pole 01:wpisuje się datę, od której powstał obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego z podanego w bloku V kodu tytułu ubezpieczenia (dzień/miesiąc/rok)

Pole 02: wpisuje się trzy-znakowy kod oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, do którego zgodnie z adresem zamieszkania należy osoba zgłaszana/zgłoszona do ubezpieczeń

VIII. DANE O DOBROWOLNYCH UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH

  • dobrowolnym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby wymienione w art. 7 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, a także osoby, dla których ubezpieczenia te są dobrowolne w myśl art. 9 powołanej ustawy
  • dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu podlegają osoby wymienione w art. 11 ust. 2 powołanej ustawy, objęte obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi
  • objęcie dobrowolnie ubezpieczeniami emerytalnym, rentowymi i chorobowym następuje od dnia wskazanego we wniosku o objęcie tymi ubezpieczeniami, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został zgłoszony
  • osoby zgłaszane do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, podlegające równocześnie z danego tytułu do ubezpieczeń obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu, należy zgłaszać do wszystkich ubezpieczeń od tej samej daty
Data: 2013-06-10 Kategoria: Księgowość
Polecamy:
Księgowość
Prawo podatkowe
Prawo pracy
Ubezpieczenia
Ochrona danych