Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Jak wypełnić ZUS ZZA?

ZUS ZZA
Data: 2013-07-17 Kategoria: Ubezpieczenia

Formularz ZUS ZZA wypełnia się w celu zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego ubezpieczonego, który z danego tytułu podlega wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu, a także w przypadku zmiany lub korekty danych osoby ubezpieczonej zgłoszonych na formularzu ZUS ZZA.

Zgłoszenia do ubezpieczenia dokonuje się w ciągu 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczenia. O wszelkich zmianach w stosunku do danych wykazanych w zgłoszeniu do ubezpieczenia należy zawiadomić ZUS w terminie 7 dni od ich zaistnienia.

I. DANE ORGANIZACYJNE

Blok ten powinien być zawsze jednoznacznie wypełniony, czyli powinno być wypełnione tylko jedno z pól.

W przypadku pierwszorazowego zgłaszania ubezpieczonego z danego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego – w polu 01 należy wpisać „X”.

W przypadku zgłaszania zmiany lub korekty danych (z wyjątkiem danych identyfikacyjnych ubezpieczonego, które zgłasza się na formularzu ZUS ZIUA, oraz danych dotyczących kodu tytułu ubezpieczenia, rodzaju ubezpieczenia – obowiązkowe lub dobrowolne – i terminu jego powstania, które płatnik składek zgłasza poprzez wyrejestrowanie na formularzu ZUS ZWUA, a następnie złożenie prawidłowego zgłoszenia) podanych we wcześniej złożonym zgłoszeniu na formularzu ZUS ZZA ubezpieczonego z danym kodem tytułu ubezpieczenia – w polu 02 należy wpisać:

 • 1 – w przypadku zgłoszenia zmiany danych osoby ubezpieczonej
 • 2 – w przypadku zgłoszenia korekty danych osoby ubezpieczonej

II. DANE IDENTYFIKACYJNE PŁATNIKA SKŁADEK

Blok ten należy wypełniać ze szczególną starannością, wpisując dane podane w zgłoszeniu płatnika składek ZUS ZPA, ZUS ZFA lub we wniosku CEIDG-1, a w przypadku zmiany/korekty danych identyfikacyjnych płatnika składek – dane podane w bloku III dokumentu ZUS ZIPA lub wniosku CEIDG-1.

Pole 01: należy wpisać numer NIP nie oddzielając kreskami poszczególnych członów

Pole 02: należy wpisać numer REGON

Pola 03-05: wypełnia płatnik składek będący osobą fizyczną:

 1. w polu 03 – należy wpisać numer PESEL
 2. pola 04 i 05 – wypełnia się wyłącznie w sytuacji, gdy płatnikowi składek nie nadano numerów NIP, REGON lub PESEL albo jednego z nich:
  Pole 04: w zależności od rodzaju dokumentu należy wpisać:
  • 1 – w przypadku dowodu osobistego
  • 2 – w przypadku paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość obywatela Unii Europejskiej

Pole 05: należy wpisać serię i numer – odpowiednio do kodu wpisanego w pole 04 – dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość obywatela Unii Europejskiej

Pole 06: należy wpisać nazwę skróconą płatnika, jaka została podana w zgłoszeniu płatnika składek lub we wniosku CEIDG-1.

Pola 07-09: wypełnia płatnik składek będący osobą fizyczną:

 • w polu 07 – należy wpisać nazwisko płatnika składek (poszczególne człony nazwiska oddzielić kreską)
 • w polu 08 należy wpisać pierwsze imię płatnika składek
 • w polu 09 należy wpisać datę urodzenia płatnika składek (dzień/miesiąc/rok)

III. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY ZGŁASZANEJ DO UBEZPIECZENIA

Na podstawie zgłoszenia do ubezpieczeń zakładane jest ubezpieczonemu indywidualne konto, dlatego blok ten należy wypełnić ze szczególną starannością, wpisując prawidłowo i czytelnie numery PESEL i NIP, a w razie gdy ubezpieczonemu nie nadano tych numerów lub jednego z nich – serię i numer dowodu osobistego albo paszportu oraz nazwisko, imię pierwsze i datę urodzenia.

Pole 01: należy wpisać numer PESEL osoby zgłaszanej do ubezpieczeń

Numer PESEL podaje się, o ile został nadany

Pole 02: należy wpisać numer NIP osoby zgłaszanej do ubezpieczeń, nie oddzielając kreskami poszczególnych członów

Pola 03 i 04: należy wypełnić wyłącznie w sytuacji, gdy osoba zgłaszana/zgłoszona nie posiada numerów identyfikacyjnych – NIP lub PESEL lub jednego z nich

Pole 03: w zależności od rodzaju dokumentu należy wpisać:

 • 1 – w przypadku dowodu osobistego
 • 2 – w przypadku paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość obywatela Unii Europejskiej

Pole 04: należy wpisać serię i numer – odpowiednio do kodu wpisanego w pole 03 – dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość obywatela Unii Europejskiej.

Data: 2013-07-17 Kategoria: Ubezpieczenia