Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Jakie dokumenty złożyć w celu wypłaty zasiłku macierzyńskiego po urodzeniu dziecka?

wypłata zasiłku macierzyńskiego dokumenty
Data: 2013-09-02 Kategoria: Ubezpieczenia Autor: Anna Hugiel Lazarowicz

Początek macierzyństwa dla każdej pracownicy to czas szczęścia oraz radości z pojawienia się nowego członka rodziny. Jednak część młodych mam musi pogodzić opiekę nad dzieckiem z wykonywaną pracą. Wedle obowiązujących przepisów przysługuje im 20-tygodniowy urlop macierzyński, wraz z prawem do świadczenia pieniężnego, jakim jest zasiłek macierzyński.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa wyraźnie wskazuje jakie dokumenty są wymagane przy ustalaniu prawa do wspomnianego powyżej zasiłku.

Zgodnie z przepisem § 9 rozporządzenia dowodem stanowiącym podstawę do ustalenia podstawy wymiaru oraz wypłaty świadczenia za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy, jako okres urlopu macierzyńskiego - jest zaświadczenie lekarskie wystawione na zwykłym druku określające przewidywaną datę porodu - za okres przed porodem. Natomiast za okres po porodzie jest skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub jego kopia potwierdzona przez płatnika zasiłku za zgodność z oryginałem. Jeżeli pracownica korzystała z urlopu macierzyńskiego przed przewidywaną datą porodu, musi okazać oba wspomniane dokumenty.

Możliwa jest sytuacja, w której pracownica urodzi dziecko podczas pobytu za granicą. Wtedy, do ustalenia prawa do zasiłku oraz jego wymiaru za okres przed porodem, musi przedłożyć zaświadczenie zagranicznego zakładu leczniczego lub zagranicznego lekarza określające przewidywaną datę porodu. Zawierać powinno nazwę zakładu leczniczego lub imię i nazwisko zagranicznego lekarza, a także być opatrzone datą wystawienia i podpisem - z zastrzeżeniem tłumaczenia na język polski. W przypadku, kiedy zasiłek ma zostać wypłacony za okres po porodzie, należy przedstawić skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub zagraniczny akt urodzenia dziecka bądź ich kopię potwierdzoną przez płatnika zasiłku za zgodność z oryginałem.

Polecamy

Zaległości w ZUS płatne w ratach?

Ponadto, pracownicy przysługuje także zasiłek macierzyński przez okres wskazany w Kodeksie pracy jako okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego. W tym celu musi złożyć odrębny wniosek będący podstawą do wypłaty świadczenia. W przypadku, gdy ubezpieczona zamierza korzystać z zasiłku macierzyńskiego za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, a następnie występuje o wypłatę świadczenia za okres urlopu rodzicielskiego, powinna przedłożyć jedno z poniższych oświadczeń dotyczących:

  • braku zamiaru pobierania przez ojca dziecka zasiłku macierzyńskiego za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego,
  • okresu, w którym ojciec dziecka zamierza korzystać z dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego.

UWAGA! Należy pamiętać, że dodatkowy urlop macierzyński jest udzielany jednorazowo albo w dwóch częściach przypadających bezpośrednio jedna po drugiej - w wymiarze tygodnia lub jego wielokrotności oraz może być wykorzystany przez oboje rodziców. W kwestii urlopu rodzicielskiego, może z niego jednocześnie korzystać każdy z rodziców, a jest udzielany jednorazowo albo nie więcej niż w trzech częściach, z których żadna nie może być krótsza niż 8 tygodni, przypadających bezpośrednio jedna po drugiej - w wymiarze wielokrotności tygodnia.

Pracownica, nie później niż 14 dni po porodzie, może złożyć pisemny wniosek o udzielenie jej, bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, a bezpośrednio po nim - urlopu rodzicielskiego. Miesięczny zasiłek macierzyński za wszystkie kolejne urlopy w tym przypadku wyniesie 80% podstawy wymiaru. Przeciwnie, przy przekroczeniu terminu wspomnianego powyżej lub oświadczeniu ojca dziecka, iż będzie korzystał z dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz rodzicielskiego, wysokość zasiłku wynosi 100% za okres podstawowego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego, natomiast podczas urlopu rodzicielskiego już tylko 60% podstawy wymiaru.

Data: 2013-09-02 Kategoria: Ubezpieczenia