Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Kiedy można rozliczyć się wspólnie z małżonkiem?

Data: 2013-07-05 Kategoria: Prawo podatkowe

Jednym z przywilejów jakie dotyczą rozliczania się z podatku dochodowego od osób fizycznych, z pewnością jest wspólne rozliczanie się małżonków. Taka forma składania deklaracji PIT ma wiele zalet i korzyści, jednak muszą być spełnione pewne warunki, aby rozliczenie miało miejsce. Możliwości jakie daje rozliczenie wspólne, to głównie płacenie niższego podatku w sytuacji, kiedy jeden z małżonków uzyskał dochody w poprzednim roku podatkowym wyższe niż dochody drugiego i jednocześnie przekraczają one próg kwotowy wyższej stawki podatku.

Wspólne rozliczenie się polega na złożeniu tylko jednego formularza PIT, który zawiera dane osobowe i dochody obojga małżonków. Wraz ze złożeniem przez jednego małżonka wniosku do urzędu staje się on pełnomocnikiem drugiego, a także jest w nim zawarta informacja o wspólnym rozliczeniu. Nie trzeba w tym celu składać osobnych dokumentów.

Polecamy

Nazwy oddziałów przedsiębiorstwa na fakturze.

Wyliczanie wysokości podatku dochodowego w tej formie rozliczenia nie należy do skomplikowanych - suma dochodów uzyskanych przez współmałżonków w poprzednim roku podatkowych jest dzielona przez dwa, następnie od uzyskanej kwoty liczony jest podatek według stawki. W większości przypadków nie przekracza on progu 18 % dla stawki 85 528 zł. Tak wyliczona wartość podatkowa, jest mnożona przez dwa, uzyskując w ten sposób końcową kwotę jaką musi odprowadzić każdy z małżonków do urzędu skarbowego.

Typowe sytuacje, w których taka forma rozliczania się z urzędem skarbowym jest wykorzystywana, to takie, gdy jeden z małżonków nie uzyskuje w danym roku podatkowym dochodów, ponieważ opiekuje się dziećmi - jedynym utrzymującym jest mąż albo oboje posiadają dochody, jednak tylko jednego z nich przekraczają kwotę 85 528 zł, czyli podlegają opodatkowaniu według stawki 32%. W przypadku kiedy jeden z małżonków w roku podatkowym nie uzyskał przychodów ze źródeł lub osiągnął dochody w wysokości nie powodującej obowiązku uiszczenia podatku, może być opodatkowany wspólnie z małżonkiem.

Jednak, aby móc rozliczyć się w ten sposób, należy spełnić szereg warunków, które reguluje ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. W szczególności mogą tego dokonać:

  • małżonkowie, których w ostatnim roku podatkowym łączyła wspólność majątkowa i jednocześnie pozostawali w związku małżeńskim przez cały okres. Wynika z tego, że osoby, które zawarły związek podczas trwania roku podatkowego, nie mają możliwości rozliczania się na tych zasadach;
  • małżonkowie, których stałe miejsce zamieszkania jest w Polsce;
  • małżonkowie, którzy złożyli oświadczenie o wspólnym rozliczeniu podatkowym, poprzez oznaczenie odpowiedniej rubryki w formularzu. Co istotne, termin złożenia wniosku nie może przekroczyć ostatecznego terminu składania zeznania rocznego;
  • małżonków, którzy mają miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej;
  • jak wyżej - jednak jeżeli osiągnęli podlegające opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przychody w wysokości stanowiącej łącznie co najmniej 75 % całkowitego przychodu osiągniętego przez oboje małżonków w danym roku podatkowym i udokumentowali certyfikatem rezydencji miejsce zamieszkania dla celów podatkowych;

Warto wspomnieć, że podatnik, który zawarł związek małżeński przed rozpoczęciem roku podatkowego, jednak jego małżonek zmarł podczas jego trwania, bądź pozostawał w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, a jego małżonek zmarł po jego upływie, ma on prawo do złożenia rozliczenia wspólnego.

Polecamy

Dowiedz się, jak amortyzować używane środki trwałe.

Wszelkie dochody opodatkowane inaczej, niż skala podatkowa, nie podlegają wspólnemu rozliczeniu. Z tego przywileju nie mogą skorzystać również małżonkowie, którzy posiadają swoją działalność gospodarczą, bez względu na to, czy uzyskali z niej dochody, czy też nie, opodatkowaną:

  • podatkiem liniowym,
  • kartą podatkową,
  • ryczałtem ewidencjonowanym - z wyjątkiem jeśli przychody te osiągane są z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane  w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
  • podatkowi tonażowym.

Z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika także, że od dochodów rodzica lub opiekuna prawnego, podlegającego obowiązkowi podatkowemu, będącego panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów, lub osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności, jeżeli ten rodzic lub opiekun w roku podatkowym samotnie wychowuje dzieci podatek może być określony, na wniosek wyrażony w rocznym zeznaniu podatkowym, w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci.

Data: 2013-07-05 Kategoria: Prawo podatkowe