Kilometrówka do VAT - nowe zasady rozliczania VAT od samochodów od kwietnia 2014

Kilometrówka do VAT
Data: 2014-03-25 Kategoria: Podatki Autor: Angelika Borowska

Od 1 kwietnia 2014 roku wchodzi w życie ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, która diametralnie modyfikuje przepisy dotyczące odliczenia podatku VAT od pojazdów samochodowych. Ogólna zasada pozwoli na odliczenie 50% podatku VAT od wydatków (zwykle z wyjątkiem paliwa do samochodów osobowych i motocykli, przy nabyciu którego wciąż nie przysługuje odliczenie VAT do 30 czerwca 2015r.) na pojazdy osobowe o masie nieprzekraczającej 3,5 tony.

100% VAT odliczysz prowadząc kilometrówkę

Przedsiębiorca, który będzie chciał odliczyć 100% podatku od nabycia samochodu oraz od wydatków związanych z jego eksploatacją będzie musiał liczyć się z dodatkowymi obowiązkami, w tym m.in. z prowadzeniem ewidencji przebiegu pojazdu dla celów VAT.

Kolejny wymóg, jaki musi spełnić podatnik by móc odliczyć pełen VAT, to zgłoszenie samochodu do odpowiedniego naczelnika urzędu skarbowego na druku VAT-26 - informacji o pojazdach wykorzystywanych wyłącznie do celów działalności gospodarczej.

Ważne!

Zgłoszenia pojazdu na druku VAT-26 należy dokonać w terminie 7 dni od dnia, w którym zostanie poniesiony pierwszy wydatek związany z pojazdami podlegającymi zgłoszeniu.

Dodatkowo, jak stanowią nowe przepisy, podatnicy powinni ustalić zasady używania aut w firmie. W tym celu mogą wykorzystać wewnętrzny regulamin.

Aby przedsiębiorca mógł skorzystać z prawa do pełnego odliczenia podatku VAT, poza powyższymi warunkami, musi wykorzystywać pojazd wyłącznie do czynności opodatkowanych oraz powinien posiadać dokument potwierdzający poniesienie wydatku, który uprawnia do odliczenia VAT (np. fakturę).

Ważne!

Zgodnie z art. 86a ust 4 znowelizowanej ustawy o VAT pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, jeżeli:

 1. sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub

 2. konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne.

Kilometrówka do VAT - jakie dane powinna zawierać?

Program magazynowy online

Łatwa obsługa, dużo funkcji

Wypróbuj za darmo już dzisiaj!

www.wfirma.pl

Kadry i Płace on-line

Prosty program do kadr i płac

Wypróbuj za darmo już dzisiaj!

www.wfirma.pl

Księgowość Internetowa

Opieka ekspertów księgowych

Wypróbuj za darmo już dzisiaj!

www.wfirma.pl

Kilometrówkę dla celów VAT należy prowadzić od dnia rozpoczęcia wykorzystywania pojazdu samochodowego wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika do dnia zakończenia wykorzystywania tego pojazdu wyłącznie do tej działalności.

Zgodnie ze znowelizowanym art. 86a ust. 7 ustawy o VAT ewidencja przebiegu pojazdu, prowadzona w celu pełnego odliczenia podatku od towarów i usług, powinna zawierać:

 1. numer rejestracyjny pojazdu samochodowego;

 2. dzień rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji;

 3. stan licznika przebiegu pojazdu samochodowego na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji;

 4. wpis osoby kierującej pojazdem samochodowym dotyczący każdego wykorzystania tego pojazdu, obejmujący:

- kolejny numer wpisu,

- datę i cel wyjazdu,

- opis trasy (skąd – dokąd),

- liczbę przejechanych kilometrów,

- imię i nazwisko osoby kierującej pojazdem

– potwierdzony przez podatnika na koniec każdego okresu rozliczeniowego w zakresie autentyczności wpisu osoby kierującej pojazdem, jeżeli nie jest ona podatnikiem;

 1. liczbę przejechanych kilometrów na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji.

 

Natomiast gdy przedsiębiorca udostępnia pojazd samochodowy osobie niebędącej pracownikiem firmy, wpis, o którym mowa w ust. 7 pkt 4 jest dokonywany przez osobę, która udostępnia pojazd i obejmuje:

 • kolejny numer wpisu,

 • datę i cel udostępnienia pojazdu,

 • stan licznika na dzień udostępnienia pojazdu,

 • liczbę przejechanych kilometrów,

 • stan licznika na dzień zwrotu pojazdu,

 • imię i nazwisko osoby, której udostępniony został pojazd.

Ważne!

Podatnik może prowadzić jedną kilometrówkę, zarówno dla celów podatku dochodowego jak i podatku VAT, o ile zawiera ona wszystkie dane wymagane obiema ustawami.

Data: 2014-03-25 Kategoria: Podatki
Polecamy:
Firma
Księgowość
Podatki
Prawo pracy
Ubezpieczenia
Finanse