Konsekwencje związane ze zmianą miejsca zamieszkania oraz siedziby firmy

Data: 2013-03-12 Kategoria: Firma
1 2 następne

Zmiana siedziby firmy lub miejsca zamieszkania przedsiębiorcy może wiązać się ze zmianą urzędu skarbowego właściwego do odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy lub podatku VAT.

Podatek VAT

Jak wynika z art. 3 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług, co do zasady właściwym dla podatnika organem podatkowym jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Jednak od tej reguły ustawodawca przewidział kilka odstępstw, które zostały opisane poniżej.

Jeżeli czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług są wykonywane na terenie objętym zakresem działania dwóch lub więcej urzędów skarbowych, właściwość miejscową dla osób fizycznych ustala się ze względu na miejsce zamieszkania.

W sytuacji gdy podatnik nie posiada siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju - właściwym organem podatkowym jest Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.

Gdy w trakcie okresu rozliczeniowego nastąpi zmiana miejsca wykonywania czynności, miejsca zamieszkania lub adresu siedziby na skutek czego zmianie ulegnie właściwy urząd skarbowy podatnik zgodnie z art. 13 ust.1 rozporządzenia Ministra Finansów z 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych, składa deklarację VAT w urzędzie właściwym dla ostatniego dnia tego okresu.

Dodatkowo należy wspomnieć, że organy podatkowe właściwe w dniu wszczęcia postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej pozostają właściwe w sprawie, której to postępowanie lub kontrola dotyczy, chociażby w trakcie postępowania lub kontroli nastąpiło zdarzenie powodujące zmianę właściwości. Czego potwierdzeniem jest art. 18b Ordynacji podatkowej.

Jak wynika z art. 18a Ordynacji podatkowej- jeżeli po zakończeniu roku podatkowego lub innego okresu rozliczeniowego nastąpi zdarzenie powodujące zmianę właściwości miejscowej organu podatkowego, organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach dotyczących poprzednich lat podatkowych lub innych okresów rozliczeniowych jest organ właściwy po zaistnieniu tych zdarzeń (czyli nowy US), z zastrzeżeniem art. 18b.

Podatek dochodowy

Przedsiębiorca, co do zasady, rozlicza się z tego tytułu w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca stałego zamieszkania. Fakt ten wynika, aż z trzech różnych źródeł:

  • art. 17 ust.1 Ordynacji podatkowej: “Jeżeli ustawy podatkowe nie stanowią inaczej, właściwość miejscową organów podatkowych ustala się według miejsca zamieszkania albo adresu siedziby podatnika, płatnika, inkasenta lub podmiotu wymienionego w art. 133 § 2.”.
  • rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych, z którego wynika że właściwością miejscową organów podatkowych w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest miejsce zamieszkania.
  • art. 45 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych- który jako urząd do rozliczania zeznań rocznych wskazuje właściwy urząd skarbowy wg miejsca zamieszkania.

Odstępstwem od tej reguły jest działalność opodatkowana w formie karty podatkowej. Jak wynika z art. 29 ust. 3 ustawy o o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, właściwy miejscowo w sprawie podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej jest naczelnik urzędu skarbowego według miejsca położenia zorganizowanego zakładu, wskazanego w zgłoszeniu do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG), a w razie niedopełnienia zgłoszenia działalności do ewidencji lub gdy działalność jest wykonywana bez posiadania zorganizowanego zakładu - według miejsca zamieszkania podatnika.

Jeżeli wystąpi zmiana miejsca zamieszkania w trakcie okresu rozliczeniowego, tak samo jak jak w przypadku podatku VAT, będzie tutaj obowiązywał art. 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych. Co oznacza, że zaliczkę na podatek dochodowy rozlicza się w urzędzie właściwym w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego.

1 2 następne
Data: 2013-03-12 Kategoria: Firma
Polecamy:
Firma
Księgowość
Podatki
Ubezpieczenia
Finanse
Prawo pracy
Prawo