Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Koszty poniesione przed rozpoczęciem działalności

Koszty poniesione przed rozpoczęciem działalności
Data: 2013-10-10 Kategoria: Księgowość Autor: Andrzej Lazarowicz

Aby rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z prawem należy dopełnić wielu formalności. Działaniom tym towarzyszy ponoszenie kosztów, które można odliczyć od osiągniętych przychodów. Wydatki te mogą zostać zakwalifikowane do kosztów uzyskania przychodu pod warunkiem, że spełniają przesłanki określone w art. 22 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Wydatki poniesione przed rozpoczęciem działalności są kosztem podatkowym

Potwierdził to Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 20 listopada 2008 r., nr IPPB1/415-1006/08-6/JK

"(...) Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają unormowania, które zabraniałoby zaliczenia do kosztów wydatków ponoszonych przed rozpoczęciem działalności gospodarczej. (...) Zatem koszty poniesione przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, ale mające związek z uzyskiwanym później przychodem stanowią koszty uzyskania przychodu (...)"

Między innymi mogą to być koszty organizacji i rejestracji działalności, otwarcia rachunku bankowego, opłat skarbowych, uzyskiwania porad prawnych, korzystania z pomocy notariusza, oraz wydatków na szkolenie przygotowujące do zawodu, oznaczenie siedziby firmy, przygotowanie pieczątki, tablic informacyjnych, reklamowych. Jeżeli planowany koszt nie jest związany z rozpoczynaną działalnością gospodarczą nie może stanowić kosztu uzyskania przychodu, ponieważ co do zasady ma on charakter wydatku osobistego.

„(...) Podatnik ma więc prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wszelkie wydatki, które z punktu widzenia logiki, celowości, obiektywnych przesłanek, stanowią działania ukierunkowane na osiągnięcie realnego przychodu. Wydatki poniesione przez podatnika na uruchomienie źródła przychodu, takie jak koszty wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, opłata skarbowa związana ze zgłoszeniem obowiązku w podatku od towarów i usług, spełniają ww. cechy i stanowią koszty uzyskania przychodu.”
(Postanowienie US Warszawa - Praga wydane 13 grudnia 2006 r., sygn. 1434/DD1/415/31P/06/TK)

Do kosztów uzyskania przychodu można zaliczyć także wydatki, dzięki którym firma będzie funkcjonować. Do tej grupy wydatków zaliczymy środki trwałe, wyposażenie, WNiP jak również zakupione towary i materiały.

Postanowienie wydane 10 października 2005 r. przez US w Ostrołęce, sygn. US 15 PO-II-415/37/05/KD - otwarcie gabinetu stomatologicznego

„(...) Kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, czyli wydatki związane z funkcjonowaniem firmy, w tym także wyszczególnione we wniosku: wynajem lokalu z przeznaczeniem na gabinet stomatologiczny, opłaty związane z odbiorem lokalu przez sanepid, opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zakup urządzeń i narzędzi stomatologicznych, poniesione wg rachunków (faktur), które wpływają na powstanie i funkcjonowanie źródła przychodu i wydatkom tym trudno odmówić waloru kosztu podatkowego, dlatego zdaniem tut. organu podatkowego należy je zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów po uruchomieniu gabinetu stomatologicznego, jeżeli ich wartość początkowa nie przekracza 3500,00 zł lub w przypadku zakupu sprzętu będącego środkiem trwałym w postaci odpisów amortyzacyjnych wyliczonych wg zasad zawartych w art. 22a-22o, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
(...) Jeżeli poniesione przez Panią wydatki przed rozpoczęciem działalności związane są z funkcjonowaniem gabinetu stomatologicznego i nie zostały wymienione w art. 23 ust. 1 ustawy, wydatki te będzie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.”

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 18 maja 2009 r., nr ILPB1/415-256/09-3/AK:
Do stwierdzenia, czy wydatki poniesione przed datą rozpoczęcia działalności można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, istotne jest ustalenie, czy takie wydatki (...) są potrzebne w prowadzonej działalności i mają związek z tą działalnością (...). Poza tym koszt podatkowy musi być odpowiednio udokumentowany. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają unormowania, które zabraniałoby zaliczenia do kosztów wydatków ponoszonych przed rozpoczęciem działalności gospodarczej. Jednakże obowiązek udowodnienia wpływu poniesionego wydatku na wysokość przychodu spoczywa na podatniku. Zatem koszty poniesione przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, ale mające związek z uzyskiwanym później przychodem stanowią koszty uzyskania przychodu. W związku z powyższym wydatki, o których mowa we wniosku, poniesione przez Wnioskodawcę przed rozpoczęciem działalności, mogą stanowić koszt uzyskania przychodów. Wydatki te należy zaksięgować w kolumnie 13 podatkowej księgi przychodów i rozchodów ("pozostałe wydatki") w dacie rozpoczęcia działalności gospodarczej, przy czym w kolumnie 2 ("data zdarzenia gospodarczego") należy wpisać datę poniesienia wydatku.

Data: 2013-10-10 Kategoria: Księgowość