Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

KPiR - przychód ze sprzedaży środka trwałego wycofanego na cele osobiste

Data: 2014-05-09 Kategoria: Księgowość Autor: Angelika Borowska

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą ma możliwość wycofania składnika majątku z firmy na cele osobiste. Fakt ten co do zasady nie wywołuje skutków w sferze podatku dochodowego. Należy jednak pamiętać, że trzeba go odpowiednio udokumentować - za pomocą dowodu LT (likwidacja środka trwałego) lub protokołu likwidacyjnego.

Sprzedaż środka trwałego wycofanego na cele osobiste - kiedy jest przychodem?

W przypadku odsprzedaży środka trwałego (np. samochodu osobowego) po wycofaniu na cele prywatne sytuacja wygląda nieco odmiennie. Działanie takie w niektórych przypadkach skutkować będzie obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego.   

Zgodnie z przepisami, jeżeli odpłatne zbycie środka trwałego, który został wcześniej wycofany z prowadzonej działalności gospodarczej, ma miejsce przed upływem sześciu lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po tym, w którym miało miejsce wycofanie składnika majątku z ewidencji środków trwałych, uzyskany przychód ze sprzedaży stanowi przychód z działalności gospodarczej. Należy to potraktować tak jakby sprzedaż dotyczyła środka trwałego znajdującego się w firmie (wynika to z art. 14 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 10 ust. 2 pkt 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

 

Ważne!

Zbycie środka trwałego po upływie sześciu lat (licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, którym wycofano środek trwały z działalności) nie ma wpływu na podatek dochodowy. Nie przyczynia się do powstania przychodu z działalności gospodarczej.

W momencie sprzedaży środka trwałego wydatki na jego nabycie lub wytworzenie pomniejszone o sumę dokonanych odpisów amortyzacyjnych będą stanowiły koszt uzyskania przychodów przy ustalaniu dochodu z tytułu odpłatnego zbycia środka trwałego. W chwili przekazania środka trwałego na potrzeby własne podatnik nie może bowiem zaliczyć niezamortyzowanej części odpisów od wartości początkowej do kosztów. Będzie miał do tego prawo dopiero przy sprzedaży środka trwałego.

Ewidencja sprzedaży środka trwałego wycofanego na cele osobiste

Podatnicy ewidencjonujący poszczególne operacje gospodarcze w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, przychód ze sprzedaży środka trwałego wycofanego na cele osobiste wpisują do kolumny 8 - pozostałe przychody.

Gdy dany środek trwały (np. samochód) został tylko częściowo zamortyzowany wówczas pozostałą niezamortyzowaną część należy uwzględnić w kolumnie 13 księgi - pozostałe wydatki - jako koszt uzyskania przychodu (ale dopiero w miesiącu sprzedaży).  

 

Ważne!

Jeżeli środek trwały w momencie wycofania nie był całkowicie zamortyzowany, to amortyzacja ulega zawieszeniu. Ostatni odpis powinien zostać dokonany w miesiącu wycofania. Pozostała nieumorzona część zostanie zaliczona do kosztów w przypadku odpłatnego zbycia, poniesienia straty na środku trwałym lub likwidacji (która jest rozumiana jako fizyczne zniszczenie). Przekazanie na cele prywatne (czyli omawiana likwidacja z zamiarem zmiany przeznaczenia środka trwałego) nie zostało ujęte w katalogu.

Przekazanie środka trwałego na cele prywatne a podatek VAT

Jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia środków trwałych, to w takiej sytuacji zgodnie z art. 7 ust. 2 Ustawy o podatku od towarów i usług przekazanie składnika majątku na cele osobiste podlega opodatkowaniu VAT.

Za podstawę opodatkowania przyjmuje się cenę nabycia towarów lub towarów podobnych, a gdy nie ma ceny nabycia – koszt wytworzenia, określone w momencie dostawy tych towarów (art. 29a ust. 2 ustawy o VAT). Chodzi oczywiście o kwotę netto - zgodnie z art. 29a ust. 6 pkt 1 ww. ustawy podstawa opodatkowania nie obejmuje kwoty podatku.   

Ważne!

Sprzedaż środka trwałego wycofanego z działalności gospodarczej odbywa się w ramach rozporządzania prywatnym majątkiem. Nie wywołuje żadnych konsekwencji w podatku VAT.

Data: 2014-05-09 Kategoria: Księgowość