Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Księga przychodów i rozchodów - rozliczenia w walutach obcych

kpir rozliczenie w walutach obcych
Data: 2013-06-25 Kategoria: Rejestry, ewidencje, księgi

Przedsiębiorcy często dokonują transakcji z zagranicznymi podmiotami, posiadają rachunki walutowe lub też stosują obcą walutę w rozliczeniach krajowych. Jak prawidłowo rozliczyć tego typu zdarzenia gospodarcze?

Otóż, ogólną regułę związaną z przeliczaniem waluty obcej na złote polskie reguluje art. 11a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który mówi, że zarówno przychody jak i koszty przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu lub poniesienia kosztu.

Przy tego typu transakcjach często powstają tzw. różnice kursowe, które należy rozliczać według zasad określonych w art. 24c ustawy o PIT. Główną przyczyną ich występowania jest rozbieżność między zastosowanym kursem waluty dla celów podatkowych, a kursem waluty zastosowanym w momencie zapłaty zobowiązania, wpływu należności (lub innego tytułu).

Różnice kursowe należy odpowiednio ująć w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Gdy są to dodatnie różnice kursowe, wówczas zwiększają odpowiednio przychody i należy ująć je w kolumnie 8 - pozostałe przychody, lub gdy zwiększają koszty, wówczas należy zaksięgować je w kolumnie 13 - pozostałe wydatki. Różnice kursowe należy rozliczać w momencie uiszczenia danego zobowiązania lub faktycznego uzyskania przychodu.

Przykład.
W dniu 5 marca 2013 roku firma X otrzymała fakturę od swojego niemieckiego kontrahenta na kwotę 1500 euro. Zobowiązanie wobec zagranicznego 12 marca ze swojego rachunku bankowego (kurs banku 3,9903 zł).
Kurs euro z dnia 4 marca 2013 roku - 4,1350 zł.

Ogólny schemat ustalania różnic kursowych w przypadku zakupu:

  1. przeliczyć wartość wydatku z faktury po średnim kursie NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego moment wystawienia faktury,
  2. przeliczyć wartość zapłaconych należności na złotówki (np. na podstawie wyciągu bankowego) po kursie z dnia, w którym zobowiązanie zostało zapłacone
  3. od kwoty z punktu pierwszego odjąć kwotę z punktu drugiego.

Postępując wg wzoru:

  • 1500 euro x 4,1350 zł = 6202,50 zł
  • 1500 euro x 3,9903 zł = 5985,45 zł
  • 6202,50 zł - 5985,45 zł = 217,05 zł

Jak wynika z dokonanych obliczeń jest to kwota dodatnia, a więc są to dodatnie różnice kursowe, które należy ująć w kolumnie 8 KPiR- pozostałe przychody. Dodatkowo na tę okoliczność podatnik musi sporządzić dowód wewnętrzny pod który podepnie kopię faktury zakupu, wyciąg bankowy a także tabelę kursu walut.

Data: 2013-06-25 Kategoria: Rejestry, ewidencje, księgi