Motocykl w firmie

Data: 2013-06-27 Kategoria: Firma

W obecnej sytuacji, gdzie ceny paliw są coraz wyższe wielu przedsiębiorców decyduje się na zakup motocykla, który jest dużo tańszy w utrzymaniu. Jednak w trakcie lub po jego zakupie nasuwa się mnóstwo pytań dotyczących podatku VAT oraz ewidencji takiego zakupu. Ten artykuł udzieli nam na nie odpowiedzi.

Motocykl- definicja

Ustawa o VAT nie definiuje czym jest pojazd samochodowy, ani tym bardziej motocykl. W związku z tym należy odnieść się do Prawa o ruchu drogowym, które przedstawia następujące definicje:

  • art. 2 pkt 33- pojazd samochodowy- pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h; określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego;
  • art. 2 pkt 45- motocykl- pojazd samochodowy jednośladowy lub z bocznym wózkiem - wielośladowy;

Odliczenie VAT od zakupionego motocykla

Z przytoczonych wyżej definicji jednoznacznie wynika, że do motocyklu mają zastosowanie ograniczenia wynikające z art. 86a ust.1 ustawy z dnia 16.12.2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym. Co oznacza, że motocykl jest pojazdem samochodowym i od jego zakupu podatnik może odliczyć 60% podatku VAT, ale nie więcej niż 6.000 zł. Natomiast nieodliczona część podatku zwiększy jego wartość początkową.

Polecamy

Rower w Twojej działalności gospodarczej

Wydatki związane z użytkowaniem

Od zakupu paliwa motocykla, który w myśl obowiązujących przepisów jest pojazdem samochodowym, podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT, co wynika z art. 88a ustawy.

Jednak w kosztach firmy można ująć inne wydatki z nim związane: poniesione na polisę ubezpieczeniową, części, naprawy, przeglądy i inne. Od tych wydatków, które podlegają opodatkowaniu VAT podatnik ma prawo do jego odliczenia w pełnej wysokości.

Problem pojawia się w przypadku zakupu kasku oraz odzieży ochronnej, ponieważ z wielu interpretacji podatkowych wynika, że tego typu wydatki nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów firmy. Organy podatkowe uważają, że nie mają one bezpośredniego wpływu na przychód firmy, w związku z czym nie powinny zmniejszać wykazywanego w działalności gospodarczej dochodu do opodatkowania.

interpretacja 1

interpretacja 2

Amortyzacja

Jeżeli przewidywany okres użytkowania pojazdu wynosi minimum jeden rok, wówczas należy uznać go za środek trwały firmy i wprowadzić do Ewidencji Środków Trwałych. Przy niskiej wartości motocykla najlepszym rozwiązaniem będzie zastosowanie jednorazowej metody amortyzacji. Odpis ten należy wówczas ująć w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów w miesiącu, w którym przyjęto go do użytkowania.

Gdy wartość motocykla jest większa niż 3.500 zł, można zastosować jedną z metod:

  • liniową- z wykazu stawek amortyzacyjnych dla motocykla o KŚT 740 należy zastosować 20% stawkę.
  • indywidualną- jak wynika z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych- indywidualne stawki amortyzacyjne można ustalić dla używanych lub ulepszonych środków trwałych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika, przy czym amortyzacja środków transportu powinna wynosić minimum 30 miesięcy, co oznacza że maksymalna stawka amortyzacyjna jaką można zastosować wynosi 40%. Motocykl będzie wówczas amortyzowany przez 2,5 roku. Przy czym środki trwałe uznaje się za używane - jeżeli podatnik udowodni, że przed ich nabyciem były wykorzystywane co najmniej przez okres 6 miesięcy.
  • podwyższoną- stawka amortyzacyjna dla środków transportu używanych bardziej intensywnie w stosunku do warunków przeciętnych albo do pojazdów wymagających szczególnej sprawności technicznej, może zostać podwyższona współczynnikiem o maksymalnej wartości 1,4. W naszym przypadku wynosiłaby 28% (20%- stawka z wykazu pomnożona przez współczynnik). Fakt ten wynika z art. 22i ust. 2 pkt 2 ustawy o PIT.

Wprowadzając motocykl do środków trwałych firmy należy pamiętać o sporządzeniu dokumentu OT- przyjęcie środka trwałego do użytkowania.

Data: 2013-06-27 Kategoria: Firma
Polecamy:
Firma
Księgowość
Podatki
Ubezpieczenia
Finanse
Prawo pracy
Prawo