Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Opodatkowanie dostawy działki budowlanej. Osoba fizyczna, która odprowadziła podatek VAT od dokonanej sprzedaży.

Data: 2013-03-14 Kategoria: Prawo podatkowe

Interpretacja Indywidualna

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów – uwzględniając wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 7 grudnia 2011 r., sygn. akt I SA/Po 729/11 – stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 4 września 2009 r. (data wpływu 8 września 2009 r.), uzupełnionym pismem z dnia 9 listopada 2009 r. (data wpływu 12 listopada 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działki budowlanej nr 67/12 – jest prawidłowe.

Uzasadnienie

W dniu 8 września 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działki budowlanej nr 67/12. Dnia 12 listopada 2009 r. wniosek uzupełniono o doprecyzowanie opisu stanu faktycznego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca wraz z żoną zakupili w dniu 19 marca 2007 r. grunt rolny, stanowiący działkę nr 67/3. Zainteresowany wraz z małżonką zakupili przedmiotowy grunt jako osoby fizyczne do ich majątku prywatnego (a więc nie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej). Nieruchomość nigdy nie była przez Wnioskodawcę wprowadzona do działalności gospodarczej jako środek trwały, i nie była w niej wykorzystywana. Wnioskodawca początkowo miał zamiar (a więc w chwili zakupu ww. gruntu rolnego) przeznaczyć ten grunt na cele rolnicze i warzywnicze na własne potrzeby, jednakże Wnioskodawca nigdy nie zbierał plonów z tego gruntu, a tym bardziej nie dokonywał sprzedaży plonów pochodzących z tej nieruchomości.

Po pewnym czasie od dnia zakupu tego gruntu, Wnioskodawca wraz z żoną podjęli decyzję o budowie na jego części domów mieszkalnych dla własnych dzieci. W związku z powyższym na wniosek Zainteresowanego dokonano podziału nieruchomości nr 67/3 na działki o następujących numerach: 67/5, 67/6, 67/7, 67/8, 67/9 oraz 67/10. Na działkach nr 67/5, 67/6 oraz 67/7 miały powstać domy dla dzieci Wnioskodawcy. Natomiast dwie działki (nr 67/10 – działka drogowa oraz działka nr 67/9 – pozostała część gruntu) miały mieć charakter komunikacyjno – rekreacyjny. Decyzja o budowie domów dla dzieci Wnioskodawcy została podyktowana sytuacją rodzinną. Mając na uwadze powyższe Wnioskodawca i jego dzieci podjęli czynności zmierzające do odrolnienia, uzyskania decyzji o warunkach zabudowy oraz pozwolenia na budowę.

Budowa domów dla dzieci Zainteresowanego, przekroczyła możliwości finansowe zarówno Wnioskodawcy, jak i jego dzieci. W związku z tym Wnioskodawca zaczął poszukiwać źródeł finansowania budowy domów. Wobec ciężkiej sytuacji na rynku kredytów bankowych (które były i są nadal bardzo drogie, ponadto bez gwarancji ich udzielenia) Wnioskodawca wraz z żoną sprzedali działkę nr 67/8, jednakże środki uzyskane ze sprzedaży tej działki nie wystarczyły na budowę domów. Dlatego też nieuchronna stała się sprzedaż pozostałej części ww. gruntu. Mając na względzie fakt, że na rynku nieruchomości od pewnego czasu istnieją trudności ze sprzedażą dużych działek (co potwierdzają specjaliści w zakresie obrotu nieruchomościami oraz biura obrotu nieruchomości), a w szczególności działek rolnych, Wnioskodawca podjął czynności mające na celu odrolnienie, podział i uzyskanie warunków zabudowy działki nr 67/9. Następnie działka nr 67/9 została podzielona na działki o numerach: 67/12 (tj. działka będąca przedmiotem zainteresowania w niniejszym zapytaniu), 67/11, 67/13 oraz 67/14 - działka drogowa. W ten sposób Wnioskodawca miał większą pewność, że grunt ten uda mu się sprzedać, a tym samym uzyskać środki finansowe na budowę domów dla własnych dzieci.

Data: 2013-03-14 Kategoria: Prawo podatkowe