Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Podatniku! Masz obowiązek składania zerowej deklaracji VAT

zerowa deklaracja vat
Data: 2013-11-14 Kategoria: Prawo podatkowe Autor: Andrzej Lazarowicz

Przedsiębiorcy podlegający obowiązkowi rozliczania się z podatku od towarów i usług doskonale zdają sobie sprawę z faktu, iż transakcje opodatkowane muszą zostać wykazane w deklaracji VAT. Obowiązek ten ciąży na podatnikach z wyjątkiem tych korzystających ze zwolnienia z podatku na mocy Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Co jednak w sytuacji, gdy taka osoba w danym okresie rozliczeniowym nie wykonała żadnych operacji, przez co sporządzona deklaracja jest zerowa? Zgodnie z obowiązującym prawem, zerowe deklaracje VAT również należy składać do urzędu skarbowego.

Obowiązek składania deklaracji VAT

Co do zasady podatnicy VAT określeni w art. 15 ww. ustawy, są zobowiązani składać do urzędu skarbowego deklaracje rozliczeniowe do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu (deklaracja VAT-7). Natomiast, jak wynika z art. 99 ust. 2 ustawy, mali podatnicy, którzy rozliczają się metodą kasową składają deklarację podatkową (VAT-7K) w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kwartale roku podatkowego. Z rozliczenia kwartalnego mogą skorzystać także pozostali podatnicy, którzy nie rozliczają się metodą kasową, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika właściwego urzędu skarbowego, najpóźniej do 25. dnia drugiego miesiąca kwartału, za który będzie po raz pierwszy złożona deklaracja podatkowa.

Wyżej wskazany obowiązek składania deklaracji VAT nie obejmuje podatników, którzy zostali zwolnieni z podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 oraz podmiotów wykonujących czynności wyłącznie zwolnione z opodatkowania.

Polecamy

Skarbówka złoży PIT za Ciebie!

Obowiązek ten nie dotyczy również osób, które zawiesiły wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie odmiennych przepisów. Zwolnienie obejmuje jedynie okresy, do których zawieszenie to się odnosi. Jednak ustawodawca przewidział pewne wyjątki, do których nie stosuje się zwolnienia ze składania deklaracji dla takich podatników. Zgodnie z art. 99 ust. 7b zwolnienie to nie dotyczy:

  • podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
  • podatników dokonujących importu usług lub nabywających towary,
  • okresu rozliczeniowego, którego zawieszenie działalności nie obejmowało w całości,
  • okresu rozliczeniowego, za który podatnik jest obowiązany rozliczyć podatek z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu oraz, za który jest zobowiązany dokonać korekty podatku naliczonego.

W związku z powyższym, każdy podatnik VAT, który nie został zwolniony na mocy wskazanych przepisów ze składania deklaracji rozliczeniowej (VAT-7, VAT-7K, VAT-7D) musi dotrzymywać ustawowych terminów. Co natomiast w przypadku, kiedy podatnik w danym okresie nie wykonał żadnych transakcji opodatkowanych i nie złoży zerowego formularza do urzędu skarbowego?

Konsekwencje niezłożenia deklaracji VAT

Aby móc zapoznać się z tym, jakie konsekwencje grożą podatnikowi za niezłożenie deklaracji podatkowej należy zaznajomić się z przepisami Ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy. Zgodnie z art. 54 podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania bądź nie składa deklaracji, (narażając podatek na uszczuplenie) podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych lub karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie. Natomiast jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest niskiej wartości, sprawca wskazanego powyżej czynu zabronionego podlega jedynie karze grzywny do 720 stawek dziennych. W przypadku, gdy kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza ustawowego progu, podatnik podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe, przy czym wspomniany próg jest to wysokość pięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia.

Polecamy

Program e-Podatki czyli unowocześnienie administracji podatkowej

Warto przytoczyć zapis z przepisów wstępnych kodeksu, w szczególności art. 1 § 2, z którego wynika, iż nie jest przestępstwem ani wykroczeniem skarbowym czyn zabroniony, jeżeli jego społeczna szkodliwość jest znikoma.

Data: 2013-11-14 Kategoria: Prawo podatkowe