Pomoc de minimis od stycznia 2014 - nowe zasady

Data: 2014-01-24 Kategoria: Prawo podatkowe
Autor: Andrzej Lazarowicz

Pomoc de minimis dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw to duża szansa dla podatników. W zakres takiego wsparcia wchodzą najbardziej popularne dotacje ze środków unijnych, ale nie tylko – także państwo może w tym przypadku wesprzeć właścicieli firm poprzez m.in. zwolnienia z podatku od nieruchomości czy dotacje na cele środowiskowe. Skoro zatem pomoc de minimis jest atrakcyjną propozycją dla przedsiębiorców, warto wiedzieć, kto może z niej skorzystać od początku 2014 r. – szczególnie, że nowe przepisy nieco rozszerzają katalog firm mogących starać się o wsparcie.

Pomoc de minimis - limit 200 000 euro

Wsparcie de minimis, choć stosunkowo powszechne, jest jednak ograniczone kilkoma istotnymi warunkami. Przedsiębiorca chcący uzyskać pomoc musi się najpierw upewnić, czy spełnia określone wytyczne, wśród których jednym z najważniejszych jest limit wartości pomocy.

Podatnik prowadzący firmę nie może co do zasady uzyskać wsparcia, którego suma z trzech lat podatkowych przekraczałaby 200 000 euro. W zakres lat wchodzi w tym przypadku rok, w którym przedsiębiorca wnioskuje o przyznanie mu środków z pomocy, oraz dwa poprzednie lata podatkowe.

Polecamy

Optymalizacja podatkowa - ulga de minimis

Dotychczas wyjątek w zakresie limitu stanowiły firmy zajmujące się transportem drogowym – w ich przypadku kwota przyznanego wsparcia w ciągu trzech lat podatkowych nie mogła przekroczyć równowartości 100 000 euro. Od początku 2014 r. limit w takiej wysokości zostanie zachowany wyłącznie w przypadku przedsiębiorstw zajmujących się drogowym transportem towarów. Natomiast dla podatników zarabiających w zakresie drogowego transportu pasażerskiego w nowych przepisach przewidziano standardowy limit, taki sam jak dla pozostałych firm – czyli równowartość 200 000 euro.

Sektor węglowy beneficjentem pomocy de minimis

Drugim istotnym warunkiem, na który trzeba zwrócić uwagę zanim zwróci się o pomoc z zakresu de minimis, jest zakres działalności. Co do zasady większość branż może swobodnie starać się o przyznanie wsparcia, jednakże istnieje katalog takich przedsiębiorstw, które nie będą mogły go uzyskać.

Z pomocy de minimis zatem nie będą mogły skorzystać te firmy, którą funkcjonują w branżach:

  • rybołówstwa i akwakultury, objętych rozporządzeniem Rady nr 104/2000,

  • produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu,

  • przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu w przypadkach:

    • kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez kredytobiorców objętych pomocą,

    • kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu jej przekazania w całości lub części producentom surowców,

  • związanych z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomoc bezpośrednio związana z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej,

Polecamy

Rozliczanie usług transportowych od 2014

  • uwarunkowanych pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy,

  • drogowego transportu towarowego, jeśli pomoc jest przeznaczona na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego.

Co ważne, z powyższej listy od 2014 r. wyłączony został sektor węglowy – zgodnie z nowymi uregulowaniami w zakresie pomocy przyznawanej od stycznia 2014 r. przedsiębiorstwa z tej branży także mogą korzystać ze wsparcia.

Pomoc de minimis - trudna sytuacja ekonomiczna

Z założenia pomoc de minimis przeznacza się na rozwój przedsiębiorstw, jej celem nie jest ratowanie firm, które są w kiepskiej kondycji finansowej. Dlatego też jednym  z czynników wykluczających możliwość skorzystania ze wsparcia jest fakt, iż firma znajduje się w trudnej kondycji ekonomicznej.

Data: 2014-01-24 Kategoria: Prawo podatkowe