Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Jeśli nie płacisz za ZUS w terminie, musisz liczyć się z poważnymi konsekwencjami

Data: 2016-10-06 Kategoria: Ubezpieczenia Autor: Andrzej Lazarowicz

Na każdym przedsiębiorcy ciąży obowiązek opłacania składek ZUS. Choć stawki składek mogą się różnić, nie ma sposobu na ich ominięcie.  Z czym należy liczyć się w przypadku niedotrzymywania terminów zapłaty? Czy konsekwencje rzeczywiście są poważne? A może kary da się jakoś uniknąć?

Składki ZUS - termin zapłaty

Terminy zapłaty składek ZUS są narzucone odgórnie i wymagają od płatników samodyscypliny. Przedsiębiorcy są zobowiązani opłacać ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za dany miesiąc do 10 dnia następnego miesiąca. W przypadku właścicieli firm, którzy zatrudniają pracowników, czas na uregulowanie płatności z tytułu składek własnych, jak i pracowniczych upływa 15 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

 

Uwaga!

Za termin dokonania zapłaty składki uważa się:

  • przy zapłacie gotówką - dzień wpłaty w kasie lub na rachunek ZUS w banku czy placówce pocztowej;
  • w obrocie bezgotówkowym - dzień obciążenia rachunku bankowego płatnika na podstawie polecenia przelewu.

Nie przestrzegasz terminów ZUS - zapłacisz odsetki

Jeśli przedsiębiorca przegapi termin zapłaty ubezpieczeń, musi liczyć się z koniecznością doliczenia do samej wartości ubezpieczeń należnych odsetek. Ich wartość będzie zależała od liczby dni zaległości. Na dzień 09.10.2014 r. stawka za nieterminowe opłacenie ubezpieczeń społecznych wynosi 8% w stosunku rocznym. Dodatkowy koszt naliczony za zwłokę opłaca się łącznie z nieterminowo płaconymi składkami. Dlatego nie należy tych kwot rozdzielać.

 

Ważne!

Przedsiębiorca obecnie nie musi opłacać odsetek za nieterminową płatność do ZUS, jeśli ich wartość nie przewyższa 8,70 zł.

Kiedy groźba odsetek nie wystarcza

Zakład Ubezpieczeń Społecznych może nałożyć na płatnika składek dodatkową opłatę w wysokości 100% nieopłaconych składek, co w rezultacie prowadzi do podwojenia wartości składki. Niekiedy długotrwałe zwlekanie z zapłatą może skutkować powstaniem egzekucji należności nawet na drodze sądowej.

Zajęcie nieruchomości

Innym sposobem ingerencji ZUS może być, ale nie musi, wystąpienie o przymusowy wpis do hipoteki w księdze wieczystej nieruchomości należącej do przedsiębiorcy. W przypadku braku księgi Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma możliwość wystąpić o jej założenie.

Brak ubezpieczenia chorobowego

Nieopłacenie składki na ubezpieczenie chorobowe w terminie powoduje ustanie ubezpieczenia chorobowego, już od pierwszego dnia miesiąca, za który jej nie opłacono.

 

Uwaga!

Przedsiębiorca nie zapłacił składki ubezpieczenia za kwiecień w terminie do 10 maja - automatycznie nie podlega ubezpieczeniu chorobowemu już od 1 kwietnia.

ZUS w wyjątkowych sytuacjach może wyrazić zgodę na opłacenie składek po obowiązującym terminie i automatyczne przywrócenie ciągłości ubezpieczenia. W tym celu konieczne jest jednak wystąpienie z pisemnym wnioskiem o przywrócenie dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

Jeżeli ZUS nie wyrazi zgody, konieczne będzie wyrejestrowanie z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) i ponowna rejestracja (ZUS ZUA). Wówczas przedsiębiorca zyskuje 100% pewności, że po opłaceniu kolejnych składek podlega ubezpieczeniom.

Data: 2016-10-06 Kategoria: Ubezpieczenia