Protokół zniszczenia towaru - wzór z omówieniem

Data: 2013-09-23 Kategoria: Wzory dokumentów Autor: Ewa Szpytko

Działalności, w których ma miejsce obrót materiałami czy towarami narażone są na ryzyko ich zniszczenia czy też utraty. Zgubienie przesyłki , uszkodzenie podczas wyładunku czy zalanie towaru na skutek pęknięcia rury to przykłady naturalnie występujących przyczyn utraty przydatności towaru/materiału do jego dalszego użytkowania - odsprzedaży. Pytanie jednak jak takie sytuacje prawidłowo udokumentować?

Zniszczenie towaru - zawinione czy niezawinione?

Podatnik ma prawo ująć w kosztach podatkowych wartość zniszczonych/utraconych towarów gdy szkody były niezawinione. Jeżeli więc swoją niedbałością czy niestarannością przedsiębiorca nie przyczynił się do straty w towarach, ich wartość pozostanie w kosztach firmowych. Aby jednak było to możliwe zdarzenie musi zostać przede wszystkim odpowiednio udokumentowane.

W przypadku gdy sam przedsiębiorca przyczynił się bezpośrednio swoją niedbałością do straty materiałów czy towarów wartość tych towarów, zgodnie z wydawanymi przez organy skarbowe interpretacjami, nie może stanowić kosztu uzyskania przychodu. Według, niektórych urzędów skarbowych powoduje również konieczność dokonania korekty odliczonego przy zakupie podatku VAT.

Elementy protokołu zniszczenia towaru

Na skutek zniszczenia czy straty towaru należy sporządzić Protokół zniszczenia/straty, w którym to zamieszcza się dane dotyczące:

  • kolejnego numeru dokumentu;
  • daty sporządzenia;
  • danych osoby sporządzającej (dodatkowo można podać stanowisko w firmie);
  • daty zniszczenia/straty;
  • przyczynę zniszczenia;
  • nazwy, ilości i wartości zniszczonego/utraconego towaru (czynni podatnicy VAT podają wartości netto, nievatowcy natomiast wartości brutto);
  • dodatkowych informacji o przeznaczeniu zniszczonych towarów;
  • łącznej kwoty zniszczonych towarów;
  • podpisu osoby sporządzającej protokół strat.

Jeżeli szkoda była nie zawiniona należy jedynie dokonać przeksięgowania kosztu w KPiR.

Przeksięgowanie zniszczonych towarów w KPiR

Protokół zawierający szczegółowy opis zdarzenia, którego przyczyną było zniszczenie/strata towarów, wykaz towarów które uległy uszkodzeniu oraz wartość poniesionej straty będzie podstawą do zaewidencjonowania zdarzenia w Podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Wartość zniszczonych towarów należy wyksięgować z kolumny 10 “Zakup towarów handlowych i materiałów podstawowych” zapisując łączną kwotę straty ze znakiem “minus”. A następnie tę samą kwotę, już ze znakiem dodatnim ująć w kolumnie 13 “Pozostałe wydatki”. Podstawą księgowania będzie protokół więc zdarzenie ujmuje się pod datą jego sporządzenia, a jako Numer dowodu podaje się właśnie numer Protokołu zniszczenia towaru.

Niezawinione szkody w materiałach czy towarach służących prowadzonej działalności mogą stanowić koszt podatkowy, a także nie będą powodować konieczności korekty podatku naliczonego od towarów, pod warunkiem że zostaną prawidłowo udokumentowane.

Data: 2013-09-23 Kategoria: Wzory dokumentów
pdf
formularz w formacie PDF (druk do ręcznego wypełnienia) Do wydrukowania formularzy PDF wymagany jest program Acrobat Reader w wersji 8.0 lub nowszej, dostępny na stronie adobe
doc
formularz w formacie DOC (edytowanie, wydrukowanie, zapisywanie) Do edycji formularzy DOC wymagany jest program Microsoft Word 2003 lub nowszy.
Polecamy:
Firma
Księgowość
Podatki
Ubezpieczenia
Finanse
Prawo pracy
Prawo