Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Przejście z miesięcznego rozliczania VAT na kwartalny

Data: 2013-07-02 Kategoria: Księgowość Autor: Andrzej Lazarowicz

Kto może przejść na kwartalne rozliczanie podatku?

  • mały podatnik przechodzący na metodę kasową (dla celów VAT rok 2012, którego wartość sprzedaży w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 1 200 000€ → 5 324 000 PLN, a mały podatnik pośrednik 45 000 € → 200 000 PLN)
  • mały podatnik będący na zasadach ogólnych
  • duży przedsiębiorca

Jak to zrobić?

Mały podatnik przechodzący na metodę kasową

Wybór kasowego rozliczania VAT zgłasza się w formie pisemnego oświadczenia naczelnikowi odpowiedniego urzędu skarbowego w formie pisemnej w terminie do końca miesiąca poprzedzającego kwartał (kalendarzowy - I kw do 31 grudzień, II kw do 31 marca, III kw do 30 czerwca, IV kw do 30 września), za który stosowana będzie właśnie ta metoda rozliczania.

Dodatkowo konieczne jest złożenie w związku z przejściem na metodę kasową formularza aktualizacyjnego - druk VAT-R. Należy to zrobić w terminie siedmiu dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana formy rozliczania VAT.

Jeżeli przedsiębiorstwu przysługuje status małego podatnika zaznacza on pierwszy kwadrat w C1. pole 39. Następnie w polu 44 taki podatnik nie musi już zaznaczać rozliczenia kwartalnego bowiem sam status małego podatnika korzystającego z metody kasowej wiąże się ze składaniem deklaracji za okresy kwartalne VAT-7K (C2, pole 51)

Jakie są konsekwencje?

W związku z wyborem metody kasowej obowiązek podatkowy od dokonanej sprzedaży powstaje z dniem uregulowania całości lub części należności, nie później niż 90 dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usług. Natomiast odliczenie podatku naliczonego następuje w rozliczeniu za kwartał (lub jeden z dwu kolejnych kwartałów), w którym firma ureguluje całą należność wynikającą z otrzymanej od kontrahenta faktury lub dokona zapłaty podatku wynikającego z dokumentu celnego, nie wcześniej jednak niż z dniem otrzymania faktury lub dokumentu celnego.

Stosowanie metody kasowej jest równoznaczne z obowiązkiem składania deklaracji za okresy kwartalne VAT-7K w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale. W tym samym terminie (tj. raz na kwartał) należy wpłacać wynikający z deklaracji należny VAT.

Stosując metodę kasową rozliczania VAT firma będzie zobowiązana również dokumentować sprzedaż fakturą oznaczoną VAT- MP.

Kiedy można zrezygnować?

Księgowość Internetowa

Opieka ekspertów księgowych

Wypróbuj za darmo już dzisiaj!

www.wfirma.pl

Program CRM - online

Zadania, rozbudowany terminarz

zarządzanie relacjami z klientem

www.wfirma.pl

Program magazynowy online

Łatwa obsługa, dużo funkcji

Wypróbuj za darmo już dzisiaj!

www.wfirma.pl

Rezygnacja będzie możliwa po upływie 12 miesięcy jej stosowania. Zmianę również może spowodować utrata statusu małego podatnika. W takiej sytuacji firma jako duży przedsiębiorca może również wybrać rozliczanie kwartalne na zasadach obowiązujących dla tej grupy.

Mały podatnik będący na zasadach ogólnych

Zmianę metody rozliczania VAT z miesięcznej na kwartalną można dokonać poprzez pisemne zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego. Jeżeli firma jest czynnym podatnikiem VAT i w trakcie prowadzonej działalności chce zmienić sposób rozliczania z miesięcznego na kwartalny zgłoszenie należy złożyć najpóźniej do 25 dnia drugiego miesiąca kwartału (I kw do 25 lutego, II Kwartał do 25 maja, III kw do 25 sierpnia, IV kw do 25 listopada), za który będzie po raz pierwszy rozliczała się kwartalnie.

Podobnie jak mali podatnicy rozliczający się wg. metody kasowej będąc na zadach ogólnych i zmieniając rozliczenie z miesięcznego na kwartalne należy również złożyć formularz aktualizacyjny VAT-R. W takim przypadku w części C1 pole 39 nie zaznacza się żadnego z kwadratów natomiast w polu 44 zaznacza się kwadrat 1 dotyczący składani deklaracji VAT kwartalnie. Dodatkowo zaznacza się pole 51 w części C2 związane z odpowiednikiem kwartalnej deklaracji VAT-7K.

Jakie są konsekwencje?

Deklaracje podatkowe są składane za okresy kwartalne na formularzu VAT-7K, natomiast podatek należny i naliczony jest rozliczany na zasadach ogólnych (takich samych jak przy rozliczaniu miesięcznym), bez konieczności spełnienia dodatkowych warunków.

Podatek należny rozlicza się na druku deklaracji VAT-7K, którą należy składać w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale. W tym samym terminie dokonuje się także wpłaty podatku należnego na rachunek urzędu skarbowego (czyli raz na kwartał), który wynika ze złożonej deklaracji kwartalnej.

Data: 2013-07-02 Kategoria: Księgowość