Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Rękojmia a reklamacja

rękojmia i reklamacja
Data: 2014-05-29 Kategoria: Prawa konsumenta Autor: Andrzej Lazarowicz

W przypadku zakupu uszkodzonego lub wadliwego towaru konsument ma prawo skorzystać z takich instrumentów ochronnych, jak rękojmia i reklamacja. W obu przypadkach instrumenty te chronią interesy klienta, jednak istnieją pomiędzy nimi znaczące różnice, którym warto się bliżej przyjrzeć.

Co ważne, obowiązkiem sprzedawcy jest dostarczenie konsumentowi towaru zgodnego z umową w momencie jego wydania. Towar trafiając do rąk klienta powinien nadawać się do celu, do jakiego jest używany i powinien zawierać wszystkie właściwości, które odpowiadają właściwościom podobnego towaru z tej kategorii.

Rękojmia i reklamacja – różnice

Termin rękojmia oraz reklamacja mają na celu zabezpieczenie interesów konsumenta w przypadku otrzymania towaru niezgodnego z przeznaczonym celem, zaś różnica pomiędzy nimi wynika z przepisów prawnych. Rękojmia to termin, który został uregulowany w Kodeksie cywilnym w art. 556-576. Reklamacja z kolei jest pojęciem potocznym, który nie został unormowany w prawie polskim przez obowiązujące przepisy.

Rękojmia – definicja

Rękojmia za wady fizyczne i prawne to odpowiedzialność sprzedawcy – dotycząca zarówno rzeczy nowych jak i używanych – względem klienta, wynikająca z ustawy, a nie z umowy stron. Należy podkreślić, że odpowiedzialność sprzedawcy za wadę rękojmi oparta jest na zasadzie ryzyka, ma charakter absolutny i nie zależy od winy sprzedawcy. Oznacza to, że sprzedawca nie może się zwolnić, wyłączyć czy ograniczyć z odpowiedzialności rękojmi. W umowach z udziałem osób fizycznych – konsumentów – tego typu działania nie są dopuszczalne.

Na czym polegają wady fizyczne?

Wady fizyczne polegać mogą na zmniejszeniu wartości przedmiotu, jego użyteczności, braku określonych cech lub niekompletności (np. brak elementów wchodzących w skład budowy komputera).

Sprzedawca może być odpowiedzialny za wadę fizyczną w sytuacji, gdy istniała zarówno przed wydaniem rzeczy lub gdy jej powstanie miało miejsce po wydaniu rzeczy, ale z przyczyny tkwiącej już uprzednio w rzeczy.

Jeśli okaże sie, że sprzedany towar był własnością osoby trzeciej lub będzie obciążony prawem osoby trzeciej w formie dzierżawy, użytkowania czy hipoteki, wówczas będziemy mieli do czynienia z wadą prawną.

Rękojmia a stwierdzenie wady

Jeśli konsument stwierdzi, że interesująca go rzecz posiada wadę, to na postawie rękojmi może żądać usunięcia wady, obniżenia ceny, a nawet naprawienia rzeczy, odstąpienia od umowy czy wymiany rzeczy na wolną od wad w przypadku, gdy sprzedawca jest jednocześnie producentem.

W sytuacji, gdy sprzedawca niezwłocznie usunie wskazaną wadę lub wymieni wadliwy towar, wówczas klient nie ma możliwości odstąpienia od umowy. Należy podkreślić, że z tytułu rękojmi odpowiedzialność sprzedawcy jest odpowiedzialnością bezwzględną, gwarantowaną każdemu nabywcy przepisami Kodeksu cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego.

Reklamacja – definicja

Reklamację można złożyć na podstawie rękojmi. Reklamacja oznacza konkretne żądanie kupującego wobec sprzedawcy lub usługodawcy, które powstaje w związku z niezadowalającą jakością towaru lub usługi – w wyniku wadliwego działania lub przydatności innej niż powinna.

Kadry i Płace on-line

Prosty program do kadr i płac

Wypróbuj za darmo już dzisiaj!

www.wfirma.pl

Księgowość Internetowa

Opieka ekspertów księgowych

Wypróbuj za darmo już dzisiaj!

www.wfirma.pl

Klient zgłasza reklamację w celu żądania poprawienia usługi, wymiany towaru lub jego naprawy. W sytuacji, gdy wymiana lub naprawa jest niemożliwa – np. z powodu wysokich kosztów – wówczas klient ma prawo otrzymać zwrot pieniędzy za towar lub obniżenie ceny.

Reklamację można złożyć również w oparciu o gwarancję udzieloną przez sprzedawcę w momencie zakupu towaru/usługi, a także na podstawie umowy sprzedaży. Warto pamiętać, iż gwarancja w przeciwieństwie do rękojmi, nie jest obowiązkowa. Kwestia ta dotyczy wad fizycznych i chroni jakość towaru, który został nabyty wówczas, gdy ochrona została udzielona przez gwaranta.

Dochodzenie roszczeń - normy prawne

Data: 2014-05-29 Kategoria: Prawa konsumenta