Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Rolnik ryczałtowy a podatek VAT

Rolnik ryczałtowy a podatek VAT
Data: 2013-07-09 Kategoria: Prawo podatkowe

Działalność rolnicza jako działalność indywidualnego gospodarstwa rolnego jest zwolniona z obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych. Wynika to z faktu, że rolnika nie obowiązują przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o czym mówi sama ustawa w art. 2 ust. 1 pkt 1.

Działalność rolnicza podlega jednak przepisom ustawy o VAT i o tym rolnicy nie powinni zapominać. Zgodnie z tymi przepisami rolnik może korzystać z tzw. rozliczenia na zasadzie ryczałtu lub polegać zasadom ogólnym.

Kim jest rolnik ryczałtowy?

Zgodnie z definicją w ustawie o VAT jest to “rolnik dokonujący dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczący usługi rolnicze, korzystający ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych”.

W związku ze zwolnieniem z opodatkowania VAT dostawy towarów oraz świadczenia usług przez rolnika ryczałtowego nie jest on zobowiązany do rejestrowania się jako czynny podatnik VAT w urzędzie skarbowym. Status rolnika ryczałtowego wiąże się również z brakiem obowiązku wystawiania faktur za wykonywane czynności, a co za tym idzie z brakiem obowiązku prowadzenia ewidencji.

Rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych dla czynnego podatnika VAT dostaje od nabywcy fakturę VAT-RR dokumentującą transakcję. Sytuacja jest dość nietypowa, bo fakturę wystawia nabywca, a nie jak w większości przypadków sprzedawca. Na tej podstawie rolnik może ubiegać się o zwrot podatku z tytułu nabywania niektórych środków produkcji dla rolnictwa, które opodatkowane są VAT.

Kiedy rolnik ryczałtowy może przejść na VAT ogólny?

Obecnie rolnik sam decyduje o rezygnacji z ryczałtowego rozliczenia VAT, a tym samym przejścia na zasady ogólne. Może dokonać tego w trakcie trwania roku podatkowego rejestrując się w urzędzie skarbowym jako czynny podatnik VAT. W tym celu składa zgłoszenie rejestracyjne VAT-R przed rozpoczęciem miesiąca, w którym ma nastąpić rezygnacja. Od momentu rejestracji rolnik staje się czynnym podatnikiem VAT.

Konsekwencje rozliczania VAT przez rolnika według zasad ogólnych

Od momentu rejestracji jako czynny podatnik VAT rolnik traci prawo do żądania od nabywcy faktur VAT-RR. Nie może się on też ubiegać o zwrot VAT z tytułu dostawy produktów rolnych na rzecz nabywców będących czynnymi podatnikami VAT.

W zamian za to natomiast rolnik - czynny podatnik VAT - będzie zobowiązany do:

  • wystawiania faktur za sprzedaż towarów i usług z naliczonym podatkiem należnym;
  • prowadzenia ewidencji sprzedaży oraz zakupów VAT;
  • składania okresowych deklaracji podatkowych VAT w urzędzie skarbowym;
  • odprowadzania podatku należnego, jeżeli taki wykaże rozliczenie za dany miesiąc.

Natomiast prawa, jakie nabędzie rolnik po uzyskaniu statutu czynnego podatnika VAT, to możliwość pomniejszania podatku należnego o podatek naliczony uwzględniony przy zakupie towarów lub usług. Oznacza to, że rolnik będzie mógł odliczyć VAT naliczony na podstawie faktur VAT dokumentujących zakupy przez niego dokonane. Podstawą rozliczeń będą posiadane faktury VAT oraz prowadzona zgodnie z nimi Ewidencja zakupów VAT.

Deklaracja VAT rolnika

W deklaracji VAT wykazuje się zarówno sprzedaż jak i zakup towarów lub usług. Kwoty w deklaracji przyporządkowane są do odpowiednich stawek VAT. W przypadku rolników często wykorzystywanymi stawkami są 5% i 8%, a rzadziej standardowa stawka 23%.

Wykazywana w deklaracji kwota należnego podatku wynikająca ze sprzedaży towarów i usług pomniejszona o kwotę podatku naliczonego przy zakupach dokonywanych przez rolnika daje w konsekwencji wynik rozliczenia VAT za dany okres. Jeżeli:

  • VAT należny (sprzedaż) > VAT naliczony (zakup) → podatek do odprowadzenia w US
  • VAT należny (sprzedaż) < VAT naliczony (zakup) → podatek do zwrotu, nadpłata w US

Nadwyżka podatku przechodzi na okres następny bądź na wniosek rolnika jest wypłacana ().

Co do terminów składania deklaracji to rolnik może wybrać rozliczanie miesięczne (do 25 kolejnego miesiąca) lub kwartalne (do 25 miesiąca następującego po zakończeniu kwartału). Wyboru dokonuje się przy rejestracji na formularzu VAT-R. W deklaracji za dany okres rozliczeniowy rolnik wykazuje całą sprzedaż mającą miejsce w danym okresie oraz otrzymane zaliczki z rozliczanego miesiąca lub kwartału. Natomiast wykazywanie podatku naliczonego od zakupów można wykazywać w deklaracji za okres wystawiania faktury lub w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych.

Data: 2013-07-09 Kategoria: Prawo podatkowe