Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Rozliczenia z urzędem skarbowym - część I

rozliczenia z urzędem skarbowym
Data: 2013-10-10 Kategoria: Księgowość Autor: Andrzej Lazarowicz

stan prawny na styczeń 2014 roku

Podczas opisywania procedury rejestracji działalności wspomniane było, że wraz z rejestracją w CEIDG przedsiębiorca zostaje zgłoszony do urzędu skarbowego. Zgłoszenie dotyczy natomiast jedynie kwestii związanych z podatkiem dochodowym. Pozostaje więc jeszcze kwestia podatku od towarów i usług (VAT), o którym szerzej w części II artykułu dotyczącego rozliczeń z urzędem skarbowym.

Obowiązki każdego przedsiębiorcy

Obowiązkiem każdego przedsiębiorcy osiągającego w danym roku dochody, bez względu na ich wysokość jest rozliczenie z podatku. W zależności z jakiego tytułu podatku dokonywane jest rozliczenie przedsiębiorca powinien zwrócić uwagę na to by opłaty uiszczać w odpowiednim urzędzie skarbowym. To bowiem urząd skarbowy jest instytucją, która zajmuje się podatkami. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) dotyczy jak sama nazwa wskazuje osób fizycznych, także tych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą czy będących wspólnikami spółki cywilnej lub spółek osobowych. PIT jest rozliczany w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania podatnika. Spółki kapitałowe opłacają podatek dochodowy od osób prawnych (CIT). Urzędem właściwym do rozliczeń z tytułu CIT jest urząd skarbowy przyporządkowany odpowiednio ze względu na miejsce siedziby spółki. Natomiast kwestie związane z podatkiem od towarów i usług przyporządkowane są urzędowi skarbowemu właściwemu ze względu na miejsce wykonywania czynności, które podlegają opodatkowaniu, czyli zwykle miejsce wykonywania działalności gospodarczej. W związku z tym może się zdarzyć, że dany przedsiębiorca przy rozliczeniach będzie korzystał z dwóch różnych urzędów skarbowych.

Polecamy

Skarbówka złoży PIT za Ciebie!

Wybór formy opodatkowania PIT 

Początkujący przedsiębiorcy już we wniosku rejestracyjnym CEIDG-1 wybierają formę płatności podatku dochodowego:

  • na zasadach ogólnych;
  • podatek liniowy;
  • zryczałtowane formy opodatkowania:

          - ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
          - karta podatkowa.

Podatek na zasadach ogólnych 

Księgowość Internetowa

Opieka ekspertów księgowych

Wypróbuj za darmo już dzisiaj!

www.wfirma.pl

Podatek dochodowy na zasadach ogólnych to podstawowa forma opodatkowania dochodu osoby fizycznej. Zmiany na inną formę muszą być potwierdzone wnioskiem lub oświadczeniem skierowanym do Naczelnika odpowiedniego Urzędu Skarbowego. W innym przypadku stosuje się właśnie rozliczenie na zasadach ogólnych.

Podstawą zastosowania zasady ogólnej jest wyliczenie dochodu. Dochód to osiągnięty przychód z prowadzonej działalności pomniejszony o koszt jego uzyskania.

DOCHÓD = PRZYCHÓD Z DZIAŁALNOŚCI - KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU

Skąd wziąć dane dotyczące tych wielkości? Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mają obowiązek prowadzenia ewidencji. W zależności od wybranej formy prowadzonej działalności oraz od formy rozliczeń prowadzą ewidencję w podatkowej księdze przychodów i rozchodów (KPiR) bądź w księgach rachunkowych. To właśnie na podstawie zapisów wynikających z tych dokumentów przedsiębiorca będzie ustalał wielkość przychodów i kosztów dotyczących prowadzonej działalności. 

Na podstawie ustalonego dochodu należy wyliczyć podatek według skali podatkowej zgodnie z formą dla rozliczeń na zasadach ogólnych. Podstawowe wielkości ogłaszane są przez Ministra Finansów.

Polecamy

Nie wpuścisz skarbówki do domu? Zapłacisz karę!

Skala podatkowa na rok 2013 oraz 2014

Podstawa obliczenia podatku w złotych

 

Podatek wynosi

ponad

do

 
 

85.528

18% minus kwota zmniejszająca podatek 556,02 PLN

85.528

 

14.839,02 PLN plus 32% nadwyżki ponad 85.528

 

Roczna kwota zmniejszająca podatek

556,02 PLN

Roczny dochód niepowodujący obowiązku zapłaty podatku

3091 PLN

Zgodnie z zaprezentowaną obecnie obowiązującą skalą podatkową osiągnięcie dochodu w skali roku, w kwocie niższej bądź równej 85.528 zł skutkuje koniecznością zapłaty podatku w wysokości 18%. Wyjątkiem jest osiągnięcie przez podatnika dochodu rocznego nie przekraczającego 3.091 zł. Dochód w takiej wysokości nie powoduje obowiązku zapłaty podatku. Nie oznacza to jednak zwolnienia z obowiązku złożenia deklaracji rocznej, która jest podstawą dokumentacji związanej z rozliczeniem podatku. Temat deklaracji będzie jeszcze poruszany w tym artykule. Dochody przekraczające kwotę limitu stosowania niższej stawki procentowej, przekraczające 85.528 zł, będą opodatkowane stawką 32%. Nie oznacza to jednak, że cały dochód będzie opodatkowany wyższą stawką. Dochód w wysokości 85.528zł będzie oprocentowany 18%, a więc podatek wyniesie 15.395,04 zł. Pomniejszony on zostaje o kwotę zmniejszającą podatek (556,02 zł), a dopiero następnie dodawany jest podatek w wysokości 32% liczony od tej części dochodów, które wykraczają poza kwotę 85.528 zł.

Data: 2013-10-10 Kategoria: Księgowość