Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Rozliczenia z urzędem skarbowym - część II

Data: 2013-07-02 Kategoria: Księgowość

Urząd skarbowy nie tylko prowadzi rozliczenia z tytułu podatku dochodowego ale również to w jego gestii pozostają rozliczenia związane z podatkiem od towarów i usług zwanym również podatkiem od wartości dodanej czy po prostu VAT. Urząd właściwy do rozliczeń VAT przedsiębiorca wybiera ze względu na miejsce wykonywania czynności, które podlegają opodatkowaniu, czyli zwykle miejsce wykonywania działalności gospodarczej. W związku z tym przypominamy, że może się zdarzyć, iż dany przedsiębiorca przy rozliczeniach będzie korzystał z dwóch różnych urzędów skarbowych. Bowiem urząd właściwy do rozliczeń PIT wybiera się ze względu na miejsce zamieszkania podatnika.

Czy każda osoba prowadząca działalność rozlicza się z tytułu podatku od towarów i usług?

Nie. Przepisy dają możliwość skorzystania ze zwolnień podmiotowych wyznaczając limit wartości sprzedaży po przekroczeniu którego, przedsiębiorca ma obowiązek rozliczania się z VAT. W roku 2012 przedsiębiorca, który zakłada działalność w trakcie roku podatkowego i wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jest zwolniony od podatku w przypadku gdy przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy 150.000 zł. Rozpoczynający więc działalność jeżeli nie przewidują wyższej sprzedaży nie maja obowiązku rejestracji VAT. Należy jednak zwrócić uwagę, że kwotę limitu liczy się w proporcji do okresu prowadzonej działalności uwzględniając w obliczeniach liczbę dni jaka przypada od rozpoczęcia działalności do zakończenia roku podatkowego.

Przedsiębiorców prowadzących już działalność także obowiązuje limit w wysokości 150.000zł odnoszący się do łącznej wartości sprzedaży opodatkowanej w poprzednim roku podatkowym. Gdy w poprzednim roku przedsiębiorca przekroczył tę kwotę ma obowiązek zarejestrowania się jako czynny podatnik VAT.

Wyjątki przy których nie stosuje się zwolnień ograniczonych limitem

Istnieje grupa przedsiębiorców, która od pierwszej dokonanej czynności powinna rozliczać się z tytułu podatku od wartości dodanej. Są to przedsiębiorcy:

 • dokonujący dostaw:
  - wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których lista zawarta jest w załączniku do rozporządzenia w sprawie faktur,
  - towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, z wyjątkiem: energii elektrycznej i wyrobów tytoniowych w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym,
  - nowych środków transportu, terenów budowlanych oraz przeznaczonych pod zabudowę,
 • świadczących usługi prawnicze, usługi w zakresie doradztwa, a także usługi jubilerskie,
 • nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.

Przedsiębiorcy, których dotyczy wyżej wymieniona charakterystyka tracą przywilej skorzystania ze zwolnienia w stosunku do całej sprzedaży.

Jest jednak jeszcze jedna grupa, która stanowi wyjątek. To tzw. wyłączenia przedmiotowe. Oznacza to, że zwolnienia z podatku VAT nie obowiązuje w przypadku czynności takich jak:

 • import towarów i usług;
 • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów;
 • dostawa towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca;
 • świadczenie usług, dla których podatnikiem jest ich usługobiorca nabywający usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji do powietrza gazów cieplarnianych.

Ale przedsiębiorca wykonujący czynności nie traci prawa do zwolnienia z VAT w stosunku do całej swojej sprzedaży a jedynie do tych czynności, które zostały wymienione. W przypadku pozostałych czynności ma on prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego.

Jak zarejestrować się jako czynny podatnik VAT?

Rejestracji jako czynny podatnik VAT przedsiębiorca dokonuje przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu. Zgłoszenie składa się na wniosku VAT-R właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. Osoby zakładające działalności muszą pamiętać, że rejestracja VAT nie odbywa się za pomocą wniosku o wpis do rejestru działalności gospodarczej (CEIDG-1) ale stanowi konieczność osobnego zarejestrowania się przez samego podatnika.

Jeżeli przedsiębiorca korzystał ze zwolnienia podmiotowego i pomimo możliwości dalszego korzystania z niego chce zrezygnować z tego zwolnienia to także zgłasza to urzędowi skarbowemu rejestrując się (wniosek VAT-R) jako czynny podatnik VAT. Zgłoszenia tego powinien dokonać przed miesiącem, w którym rezygnuje ze zwolnienia.

Data: 2013-07-02 Kategoria: Księgowość