Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Rozliczenie VAT z faktur za media 2014

Data: 2014-01-27 Kategoria: Prawo podatkowe
Autor: Angelika Borowska

Rozliczenie VAT z faktur za media 2014

Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług wprowadza wiele zmian. Poza modyfikacją przepisów w zakresie terminów wystawiania faktur przekształceniu ulegają również przepisy dotyczące prawa do odliczenia podatku VAT.

Odliczenie podatku VAT - zasada ogólna 2014 r.

Ogólne regulacje dotyczące prawa do odliczenia podatku VAT zostały zawarte w art. 86 ust. 10 ustawy o VAT. Zgodnie z jego brzmieniem: “Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy”.

Warto podkreślić, że ust. 10b pkt 1 tegoż artykułu uzależnia prawo do odliczenia podatku VAT od posiadania przez podatnika faktury: “Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 (faktury otrzymane przez podatnika z tytułu  nabycia towarów i usług, dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi) oraz pkt 2 lit. a (dokumentów celnych w przypadku importu towarów) - powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny”.

Odliczenie podatku VAT - media 2014

W przypadku mediów zastosowanie znajdzie zasada ogólna opisana powyżej. A więc podatnik może dokonać odliczenia podatku VAT najwcześniej w okresie, w którym otrzymał fakturę, pod warunkiem, że u dostawcy mediów powstał obowiązek podatkowy (w tym samym okresie).

Polecamy

Obowiązek podatkowy VAT 2014 nadal zależny od faktury

Co ważne, jeżeli podatnik nie dokona odliczenia podatku w rozliczeniu za okres, w którym powstało prawo do odliczenia podatku VAT, będzie mógł go dokonać zgodnie z art. 86 ust. 11 ustawy o VAT, a więc w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT u dostawcy mediów?

W 2014 roku kwestia powstawania obowiązku podatkowego w przypadku dostawców mediów została uregulowana w nowo dodanym art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT. Przepis ten jasno wskazuje, że obowiązek podatkowy u sprzedawcy (dostawcy) powstaje z chwilą wystawienia faktury przy:

  • dostawie energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,

  • świadczeniu usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych,

  • świadczeniu usług wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy (m.in.. dostawa wody za pośrednictwem sieci wodociągowych, usługi zbierania, usuwania, unieszkodliwiania i przetwarzania odpadów, usługi odprowadzania i oczyszczania ścieków, zamiatania śmieci i usuwania śniegu),

  • świadczeniu usług dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego.

Program CRM - online

Zadania, rozbudowany terminarz

zarządzanie relacjami z klientem

www.wfirma.pl

Co ważne, faktury za media należy wystawić nie później niż po upływie terminu płatności, co wynika z art. 106i ust. 3 pkt 4 ustawy. Jednak jeżeli faktura nie zostanie sporządzona w odpowiednim momencie, obowiązek podatkowy powstanie z chwilą, kiedy mija czas na jej wystawienie, czyli w tym przypadku wiążący jest upływ terminu płatności.

Jest to istotna zmiana, o której powinni pamiętać wszyscy podatnicy, bowiem wg regulacji obowiązujących do końca roku 2013 podatek VAT z faktur za media można odliczyć w rozliczeniu za okres, w którym przypada termin płatności lub w jednym z dwóch kolejnych.

Data: 2014-01-27 Kategoria: Prawo podatkowe