Ryczałt ewidencjonowany

ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
Data: 2013-11-14 Kategoria: Księgowość
Autor: Ewa Szpytko

stan prawny na styczeń 2014 roku

Ryczałt ewidencjonowany jest uproszczoną formą opodatkowania działalności gospodarczej. Podatek płaci się od przychodu, bez możliwości pomniejszania go o koszty jego uzyskania. Mogą z niego skorzystać wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w formie indywidualnej lub spółki osobowej. Kiedy taka forma rozliczeń z fiskusem się opłaca?

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Program CRM - online

Zadania, rozbudowany terminarz

zarządzanie relacjami z klientem

www.wfirma.pl

Program magazynowy online

Łatwa obsługa, dużo funkcji

Wypróbuj za darmo już dzisiaj!

www.wfirma.pl

Księgowość Internetowa

Opieka ekspertów księgowych

Wypróbuj za darmo już dzisiaj!

www.wfirma.pl

By móc rozliczać się na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego od początku istnienia firmy, należy złożyć pisem­nie oświadczenie o wybo­rze tej formy opodatkowania. Kieruje się je do naczelni­ka urzędu skarbowego, właściwe­go według miejsca zamieszkania, w terminie do dnia poprzedzające­go dzień rozpoczęcia działalności - nie później jednak niż w dniu uzy­skania pierwszego przychodu. Możliwy jest również bezpośredni wybór rozliczania ryczałtem przychodów z działalności na wniosku rejestracyjnym CEIDG-1. Kontynuując działalność w la­tach następnych nie trzeba już składać żadnych oświad­czeń. Chy­ba, że ktoś zrezygnuje z ryczałtu, aby wybrać inną formę opodat­kowania. Natomiast, jeżeli przejście na ryczałt ewidencjonowany ma nastąpić już w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej, do naczelnika urzędu skarbowego należy złożyć oświadczenie naj­później do 20 stycznia danego roku kalendarzowego. W przypadku, gdy działalność jest lub ma być prowadzona w formie spółki, oświadczenie takie powinni zło­żyć wszyscy wspólnicy - każdy w swoim urzędzie skarbowym, właściwym według miejsca za­mieszkania.

Polecamy

Ryczałt a amortyzacja środków trwałych

Kto nie może rozliczać się ryczałtem?

Nie każdy przedsiębiorca może rozliczać się z urzędem skarbowym na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego. Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z poźn. zm.), z grona uprawnionych podatników wyklucza bowiem wszystkich tych, którzy:

  • prowadzą: aptekę, lombard, kantor, działalność w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych, działalność w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych,
  • udzielają pożyczek pod zastaw,
  • wytwarzają wyroby opodatko­wane podatkiem akcyzowym (z wyjątkiem energii elek­trycznej z odnawialnych źró­deł energii),
  • wykonują wolne zawody (z wyjątkiem zawodu lekarza wszystkich specjalności, tech­nika dentystycznego, felczera, położnej, pielęgniarki, tłuma­cza oraz nauczyciela w zakre­sie świadczenia usług edu­kacyjnych, polegających na udzielaniu lekcji na godziny),
  • wykonują usługi wymie­nione w załączniku nr 2 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osią­ganych przez osoby fizyczne (m.in. reklamowe, pośred­nictwa finansowego, detek­tywistyczne i ochroniarskie, wykonywania fotografii reklamowych i podobnych),
  • rozpoczynają działalność samodzielnie lub w formie spółki, jeżeli podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników, przed rozpoczęciem działalności w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy, wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres działalności podatnika lub spółki.

Ryczałtu nie może opłacać również osoba, która była lub jest zatrudniona na umowę o pracę, a zamierza prowadzić własną działal­ność i wykonywać w jej ramach - na rzecz byłego lub obecnego pra­codawcy - takie same czynności, jakie w ostatnich dwóch latach podatkowych, wykonywa­ła w ramach stosunku pracy. W przypadku, gdy podatnik lub spółka dokona sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów, albo też uzyska przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, traci prawo do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i - poczynając od dnia uzyskania tego przychodu do końca roku podatkowego - musi opłacać podatek dochodowy na ogólnych zasadach. Kontynuując działalność w la­tach następnych, można pozostać przy ryczałcie tylko wtedy, gdy przychód z działalności gospodar­czej nie przekroczył w roku po­przednim równowartości 150 tysięcy euro. Jeśli działalność jest prowa­dzona w formie spółki, kwota ta dotyczy sumy przychodów wspól­ników. Te same zasady stosuje się odpowiednio do wszystkich firm, które chcą zmienić formę swojego opodatkowania na ryczałt.

Data: 2013-11-14 Kategoria: Księgowość
Polecamy:
Księgowość
Prawo podatkowe
Prawo pracy
Ubezpieczenia
Ochrona danych