Ryczałt ewidencjonowany

ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
Data: 2013-11-14 Kategoria: Księgowość
Autor: Ewa Szpytko

Stawki ryczałtu od przychodów

Podatek w formie ryczałtu płaci się od przychodów z działalności gospodarczej, czyli wpływów ze sprzedaży towarów lub usług, niepomniejszonych o żadne koszty tej działalności. Wysokość stawki po­datku uzależniona jest od rodzaju prowadzonej działalności. Stawki ryczałtu w 2013 roku wynoszą: 20 %, 17 %, 8,5 %, 5,5 % i 3%. Możliwe jest opłacanie ryczałtu według jednej z powyższych stawek albo według kilku - jeśli działalność jest różnorodna.

20-procentowa stawka ryczałtowa

20-procentową stawką ryczałtu ewidencjonowanego objęte są przychody, osiągane w zakresie wolnych zawodów, czyli pozarolniczej działalności gospodarczej wykonywa­nej osobiście, wyłącznie na rzecz osób fizycznych przez:

 • lekarzy, lekarzy stomatolo­gów, lekarzy weterynarii,
 • techników dentystycznych,
 • felczerów, położne, pie­lęgniarki,
 • tłumaczy,
 • nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyj­nych polegających na udzie­laniu lekcji na godziny.

17- procentowa stawka ryczałtowa

Stawka 17-procentowego ryczałtu ewidencjonowanego dotyczy działalności:

a) świadczących usługi:

 • parkingowe,
 • hotelarskie,
 • w zakresie oprogra­mowania,
 • fotograficzne,

b) zajmujących się:

 • reprodukcją komputerowych nośników informacji,
 • doradztwem w zakresie sprzę­tu komputerowego,
 • obsługą centrali radio-taxi,

c) pośredniczących w:

 • w handlu hur­towym,
 • w sprzedaży hurtowej po­jazdów mechanicznych oraz części i akcesoriów do nich,
 • w sprzedaży motocykli oraz części i akce­soriów do nich,
 • organizacji wyjazdów turystycznych

Polecamy

Składki ZUS przy ryczałcie ewidencjonowanym

8,5-procentowa stawka ryczałtowa

8,5-procentowa stawka ryczałtu ewidencjonowanego dotyczy działalności:

 • usługowych, w tym gastronomicznych w zakresie przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości powy­żej 1,5 proc. alkoholu (z wy­jątkiem wymienionej niżej jako objętej stawką 5,5 proc. lub 3 proc.),
 • polegających na wy­twarzaniu przedmiotów (wy­robów) z materiału powierzo­nego przez zamawiającego.

Tą stawką ryczałtową objęte są także wszystkie przychody z:

 • prowizji uzyskanej przez ko­misanta ze sprzedaży na pod­stawie umowy komisu,
 • prowizji uzyskanej przez kol­portera prasy na podstawie umowy o kolportaż prasy,
 • najmu, podnaj­mu, dzierżawy, poddzierżawy składników majątku związa­nych z działalnością gospo­darczą oraz otrzymane od­szkodowania za szkody doty­czące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • wypożyczania artykułów użyt­ku osobistego i domowego.

Pod 8,5-procentową stawkę ryczałtową podlegają również usługi:

 • konserwacji i naprawy ma­szyn biurowych, księgują­cych i liczących,
 • prowadzenia przed­szkoli,
 • zwalczanie pożarów i zapo­biegania pożarom,
 • związane z ogrodami botanicznymi i zoologicznymi.

5,5-procentowa stawka ryczałtowa

5,5-procentową stawką od przychodów ewidencjonowanych objęte są:

 • przychody z prowadzenia działalności wytwórczej,
 • przychody z robót budowlanych lub z przewozu ładun­ków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton.

Tą stawką ryczałtową objęte są także prowizje z działalności han­dlowej w zakresie sprzedaży:

 • jednorazowych biletów ko­munikacji miejskiej,
 • znaczków do biletów miesięcz­nych,
 • znaków opłaty skarbo­wej,
 • znaczków pocztowych,
 • żetonów i kart magnetycz­nych do automatów,

3-procentowa stawka ryczałtowa

Ryczałtową stawką 3-procentową objęte są wszystkie przychody z:

 • działalności gastronomicznych, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5 proc. alkoholu,
 • działalności usługowych w za­kresie handlu (sprzedaż naby­tych produktów i towarów),
 • działalności rybaków mor­skich i zalewowych w zakre­sie sprzedaży ryb i innych surowców z własnych połowów, z wyjątkiem konserw oraz rezerw z ryb i innych surowców z połowów,
 • odpłatnego zbycia składników majątku związanych z działalnością gospodarczą (poza nierucho­mościami, które są opodatko­wane podatkiem 10 proc),
 • usług związanych z produkcją zwierzęcą (z wyjątkiem usług weterynaryjnych).
Data: 2013-11-14 Kategoria: Księgowość
Polecamy:
Księgowość
Prawo podatkowe
Prawo pracy
Ubezpieczenia
Ochrona danych