Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Samochód w firmie

Data: 2013-06-27 Kategoria: Prawo podatkowe Autor: Andrzej Lazarowicz

W dzisiejszych czasach prowadzenie działalności gospodarczej wymaga wykorzystywania samochodu do codziennych czynności. Używanie samochodu w firmie odbywa się na odmiennych zasadach, a korzyści podatkowe zależą przede wszystkim od rodzaju samochodu, sposobu jego nabycia czy przyjęcia do użytkowania.

Samochód jako środek trwały firmy

Samochody, które będą używane w działalności gospodarczej dłużej niż rok, należy wprowadzić do ewidencji środków trwałych. Oprócz tego (wg definicji środka trwałego) musi być on kompletny, zdatny do użytku i przeznaczony na potrzeby jednostki. Ponadto warto pamiętać, że do środków trwałych zalicza się również te składniki majątku, które zostały nabyte na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy.

Samochód wprowadzony do firmy można amortyzować. Jeśli jego wartość nie przekracza 3500 zł, można  całość zaliczyć do kosztów podatkowych bądź amortyzować go na zasadach ogólnych lub jednorazowej amortyzacji. Należy jednak pamiętać, że nie można zaliczyć w koszty odpisów amortyzacyjnych w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej równowartość 20 tys. euro, przeliczonej na złote wg kursu średniego ogłaszanego przez NBP z dnia przekazania samochodu do używania. Tej samej zasadzie podlega ubezpieczenie autocasco (AC) samochodu osobowego – limit to 20 tys. euro. Ubezpieczenie obowiączkowe OC może natomiast zostać zaliczone do kosztów w pełnej wysokości. W obu przypadkach warunkiem jest natomiast opłacenie polisy.

Przepisy podatkowe dopuszczają amortyzowanie samochodów osobowych w formie liniowej. Odpisy amortyzacyjne są równe przez cały okres amortyzacji (ich stawka określona jest w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych), począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten pojazd wprowadzono do ewidencji środków trwałych. Amortyzowanie metodą degresywną jest możliwe w przypadku środków transportu innych niż samochody osobowe. Indywidualne stawki amortyzacyjne można stosować tylko w przypadku środków trwałych wprowadzonych po raz pierwszy do ewidencji, które są używane lub ulepszone. Dla podatników najkorzystniejszą metodą amortyzacji jest metoda zastosowania stawki indywidualnej, jednak jest to możliwe tylko w przypadku samochodów używanych lub ulepszonych.

Prywatny samochód i kilometrówka

Ewidencja przebiegu pojazdów (tzw. kilometrówka) jest wymagana w przypadku, gdy samochód prywatny nie jest wprowadzony do ewidencji środków trwałych, a mimo to używany na rzecz firmy. Aby wydatki związane z zakupem artykułów, usług czy części samochodowych zaliczane były do kosztów, niezbędne jest prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu. Co ważne, powinna być ona potwierdzana przez podatnika na koniec każdego miesiąca, a wydatki rozliczane zaliczane są do kosztów w ramach limitu kilometrówki. Limit ten ustala się jako iloczyn stawki odpowiedniej dla danej pojemności pojazdu na 1 kilometr oraz liczby faktycznie przejechanych kilometrów:

  • 0,5214 zł – dla samochodów o pojemności skokowej silnika do 900 cm3,
  • 0,8358 zł – dla samochodów o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3,
  • 0,2302 zł – dla motocykla,
  • 0,1382 zł – dla motoroweru.

Program magazynowy online

Łatwa obsługa, dużo funkcji

Wypróbuj za darmo już dzisiaj!

www.wfirma.pl

Program do faktur on-line

Wszystkie rodzaje faktur + CRM

Wypróbuj, tylko 100 PLN za rok!

www.wfirma.pl

W razie braku ewidencji wydatki ponoszone przez podatnika z tytułu używania samochodów osobowych, które nie są środkami trwałymi oraz nie są użytkowane na podstawie umowy leasingu, nie mogą stanowić kosztu uzyskania przychodu.

W sytuacji, gdy kwota wynikająca z miesięcznego zestawienia rachunków dotyczących eksploatacji samochodu jest wyższa niż wynikająca z ewidencji przebiegu pojazdu, kosztem uzyskania przychodów będzie kwota wynikająca z ewidencji i księgowana w kol. 13 podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Różnica między wielkością wynikającą z miesięcznego zestawienia poniesionych wydatków a wielkością wynikającą z ewidencji przebiegu pojazdu podlega rozliczeniu w kolejnym miesiącu.

Data: 2013-06-27 Kategoria: Prawo podatkowe