Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Samochód w firmie a VAT

Data: 2013-11-04 Kategoria: Samochód w firmie Autor: Andrzej Lazarowicz

Stan prawny na marzec 2014 r.

Warunki uprawniające do odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z nabyciem i eksploatacją pojazdów

Przedsiębiorcy wykorzystujący w prowadzeniu działalności gospodarczej pojazdy mogą mieć wątpliwości związane z tym, czy od ich zakupu oraz eksploatacji odliczać podatek VAT. Wszystko zależy od tego, jakiego rodzaju pojazd posiadają. Zgodnie z nowelizacją Ustawy o podatku od towarów i usług od 1 stycznia 2014 pełne odliczenie VAT przysługuje w przypadku pojazdów:

 • o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony,

 • o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony - spełniających jeden z dodatkowych kryteriów:

  1. mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van,

  2. mające więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u których długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi, przekracza 50 proc. długości pojazdu; dla obliczenia proporcji, o której mowa w zdaniu poprzednim - długość pojazdu stanowi odległość pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona w linii poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków,

  3. mające otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków,

  4. posiadające kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu,

  5. pojazdy specjalne – jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym wynika, że jest to pojazd specjalny,

  6. w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:

                   a) 1 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 425 kg,

                   b) 2 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 493 kg,

                   c) 3 lub więcej – jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 500 kg,

 1. konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą – jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie,

 2. gdy przedmiotem działalności gospodarczej podatnika jest odsprzedaż tych pojazdów lub oddanie ich w odpłatne użytkowanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze stanowi przedmiot działalności podatnika.

Kadry i Płace on-line

Prosty program do kadr i płac

Wypróbuj za darmo już dzisiaj!

www.wfirma.pl

Spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych określonych w pkt 1-4 stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego, przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów i potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację, oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu, zawierającego właściwą adnotację o spełnieniu tych wymagań. Natomiast dopuszczalna ładowność pojazdu oraz liczba miejsc (siedzeń), o których mowa w pkt 6, określona jest na podstawie dokumentów wydanych zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym.

Warto pamiętać, że samo posiadanie homologacji samochodu ciężarowego i wpis w dowodzie rejestracyjnym mogą w danym przypadku nie być wystarczające do odliczenia VAT od paliwa.

Od 2014 roku wszelkie zasady odliczania podatku VAT od nabycia i eksploatacji pojazdów regulują przepisy ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku nabycia:

 • samochodów osobowych,
 • innych niż samochody osobowe pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony (inne niż wymienione powyższych podpunktach),
Data: 2013-11-04 Kategoria: Samochód w firmie