Samochód w firmie a VAT

Data: 2013-11-04 Kategoria: Samochód w firmie
Autor: Andrzej Lazarowicz

Od 2014 roku wszelkie zasady odliczania podatku VAT od nabycia i eksploatacji pojazdów regulują przepisy ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku nabycia:

 • samochodów osobowych,
 • innych niż samochody osobowe pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony (inne niż wymienione powyższych podpunktach),

kwotę podatku naliczonego stanowi 60 proc. kwoty podatku określonej na fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu WNT lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca – nie więcej jednak niż 6000 zł.

Uwaga!

Przepisy te obowiązują do końca marca 2014 roku.

Ewidencja przebiegu pojazdu a podatek VAT

W praktyce bardzo często zdarza się, że samochód osobowy wykorzystywany dla celów działalności gospodarczej nie jest zaliczony do środków trwałych firmy, ale wynajmowany od osoby trzeciej lub stanowi prywatną własność przedsiębiorcy. Wydatki poniesione z tytułu takiego użytkowania mogą być zaliczone do kosztów. W tym celu podatnik ma obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, potwierdzonej przez niego na koniec każdego miesiąca. EPP powinna zawierać m.in.:

 • dane osobowe i adresowe używającego pojazd,
 • dane pojazdu (głównie numer rejestracyjny oraz pojemność silnika),
 • dane związane z faktycznym wykorzystaniem pojazdu (kolejny numer wpisu, datę i cel wyjazdu, opis trasy, liczbę przejechanych km, stawkę za jeden km przebiegu, wartość przejazdu - iloczyn przejechanych kilometrów i stawki za jeden kilometr przebiegu),
 • podpis oraz dane podatnika.

Warto pamiętać, że do kosztów uzyskania przychodu zalicza się wydatki tylko do kwoty nieprzekraczającej kwoty wynikającej z pomnożenia faktycznej liczby przejechanych dla celów służbowych kilometrów oraz stawki za 1 km przebiegu (zależną od pojemności silnika: do 900cm3 - 0,5214 zł; powyżej 900cm3 - 0,8358 zł).

Polecamy

Korygowanie faktur zaliczkowych

W przypadku EPP do samochodu osobowego obecnie nie można odliczyć VAT od zakupionego dla tego pojazdu paliwa. Ustawodawca przewiduje natomiast możliwość skorzystania z odliczenia przy nabyciu części, artykułów oraz usług samochodowych. Prawo to dotyczy również czynszu za wynajmowany pojazd - jednak i tutaj ustawodawca wprowadził pewne ograniczenia. W sytuacji, gdy dopuszczalna masa całkowita wynajmowanego pojazdu nie przekracza 3,5 tony (i nie jest to jeden z wymienionych wcześniej wyjątków), przysługuje prawo odliczenia tylko 60 proc. VAT naliczonego na fakturze (ale nie więcej niż 6 tys. zł).

Ważne jest, że brak prowadzenia EPP uniemożliwia podatnikowi zaliczanie do kosztów podatkowych wydatków poniesionych w związku z użytkowaniem pojazdu.

Uwaga!

Zmiany przepisów od kwietnia 2014 roku spowodują, że podatnik będzie mógł odliczyć jedynie 50% podatku VAT od innych wydatków związanych z eksploatacją samochodu osobowego. W przypadku paliwa do takich pojazdów wciąż nie będzie możliwości odliczania VAT, aż do 30 czerwca 2015 roku.

Od 1 lipca 2015 roku podatnik uzyska również prawo do częściowego (50%) odliczenia VAT od wydatków na paliwo do napędu samochodów osobowych używanych prywatnie i w działalności.

Kilometrówka również do samochodu firmowego

Od 1 kwietnia 2014 roku obowiązywać będą nowe przepisy dotyczące kwestii odliczenia podatku od towarów i usług w przypadku samochodów osobowych. Nowelizacja ma związek z ogłoszoną jeszcze w 2013 roku decyzją Rady Unii Europejskiej, zezwalającą Polsce na ograniczenia do wysokości 50 proc. prawa do odliczenia VAT od:

 • zakupu,
 • nabycia wewnątrzwspólnotowego,
 • przywozu,
 • wynajmu,
 • leasingu,
 • wydatków

związanych z silnikowymi pojazdami drogowymi, jeżeli pojazd nie jest używany wyłącznie do celów działalności gospodarczej.

Od 1 kwietnia 2014 roku pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, jeżeli: 

Kadry i Płace on-line

Prosty program do kadr i płac

Wypróbuj za darmo już dzisiaj!

www.wfirma.pl

Księgowość Internetowa

Opieka ekspertów księgowych

Wypróbuj za darmo już dzisiaj!

www.wfirma.pl

 1. sposób wykorzystania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub

 2. konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne.

Data: 2013-11-04 Kategoria: Samochód w firmie
Polecamy:
Księgowość
Prawo podatkowe
Prawo pracy
Ubezpieczenia
Ochrona danych