Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Umowa zlecenie a umowa o dzieło

umowa o dzieło
Data: 2015-03-01 Kategoria: Prawo pracy Tag artykułu: umowa o dzieło Autor: Anna Hugiel Lazarowicz

Zarówno umowa o dzieło jak i umowa zlecenie są umowami cywilnoprawnymi pełnią jednakże zdecydowanie inne funkcje i powodują różne skutki.

Umowa o dzieło

Umowa o dzieło zawierana jest pomiędzy zlecającym dzieło i przyjmującym zlecenie. Przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, natomiast zlecający do zapłaty określonego w umowie wynagrodzenia. Przedmiotem umowy o dzieło muszą  być czynności dające konkretny, namacalny rezultat, zarówno materialne jak np. wykonanie stołu czy krzeseł, jak i niematerialne np. zaprojektowanie strony internetowej. Tak więc przedmiotem umowy o dzieło może być wytworzenie przedmiotów bądź ich  przerobienie, a także naprawa przedmiotów już istniejących.

Umowa zlecenie

Podpisanie umowy zlecenia zobowiązuje przyjmującego zlecenie do dokonania określonej czynności prawnej, w zamian za określone świadczenie. Wykonawca umowy zlecenia nie jest ostatecznie odpowiedzialny za jej efekt. Założeniem takiej umowy jest, iż jej wykonawca powinien wykonać ją osobiście i z należytą starannością.

Podobieństwa i różnice umów zlecenie i o dzieło

Odpowiedzialność wykonawcy

Zasadnicza różnica pomiędzy umową o dzieło a umową zlecenie polega na odpowiedzialności za jej wykonanie. W ramach umowy o dzieło jej wykonawca odpowiada za rezultat swojej pracy, natomiast w przypadku umowy zlecenia, zleceniobiorca zobowiązuje się jedynie do należytego wykonania czynności zawartej w umowie, nie biorąc odpowiedzialności za jej ostateczny efekt. Podobnie wygląda sprawa reklamacji. Co do umowy o dzieło to zleceniodawca ma szerokie uprawnienia w zakresie reklamacji, natomiast co do umowy zlecenia takie prawo mu nie przysługuje.

Kwestie wynagrodzenia

Umowa o dzieło jest zawsze odpłatna, co oznacza, że wykonawcy zawsze przysługuje wynagrodzenie. Umowa zlecenie natomiast może, ale nie musi być odpłatna, jest to kwestia umowy stron.

Składki ZUS i podatki

Umowy te różnią się również ze względu na przysługujące w ramach tych umów świadczenia. W przypadku umowy o dzieło wykonawca nie ma prawa do ubezpieczeń emerytalnych, chorobowych, rentowych, wypadkowych ani zdrowotnych i nie opłaca z tego tytułu składek, natomiast zleceniobiorca umowy zlecenia zobowiązany jest płacić  połowę składki rentowej i emerytalnej, składkę zdrowotną a czasem także ZUS (chyba, że przysługuje mu prawo do zwolnienia z tych opłat). Jednakże od obu umów ich zleceniobiorcy muszą zapłacić podatek dochodowy.

Wypowiedzenie umowy

Zdecydowane różnice występują również w założeniach tych umów, przykładowo umowa zlecenie może być co do zasady wypowiedziana w każdej chwili, natomiast umowa o dzieło określa konkretne warunki w jakich może dojść do wypowiedzenia. Chodzi tu przede wszystkim o sytuacje, gdy np. wykonawca wykonuje dzieło w sposób niezgodny z umową, bądź nie dotrzymuje określonych terminów.

Koszty uzyskania przychodów

Zarówno w przypadku umowy zlecenie jak i umowy o dzieło istnieje możliwość obniżenia podstawy opodatkowania o zryczałtowane koszty uzyskania przychodów. Stawka podstawowa wynosi 20%, a podwyższona 50% jeśli umowa zakłada korzystanie z praw autorskich.

Data: 2015-03-01 Kategoria: Prawo pracy