Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

VAT w usługach budowlanych

Data: 2013-07-09 Kategoria: Prawo podatkowe

Roboty konserwacyjne, które nie zostały objęte społecznym programem mieszkaniowym, są opodatkowane stawką 8%, ale pod warunkiem, że wartość towarów bez podatku wchodzących w podstawę opodatkowania świadczenia robót konserwacyjnych nie przekracza 50% tej podstawy. W przeciwnym razie, tj. kiedy wartość netto towarów przekracza 50% podstawy opodatkowania z tytułu wykonania roboty konserwacyjnej, sprzedaż usługi należy opodatkować stawką 23%.

Stawka VAT na sprzedaż stolarki okiennej i drzwiowej wraz z jej montażem w budynku mieszkalnym.

Od 1 stycznia 2011 r. wykonanie montażu okien i drzwi w obiektach budownictwa mieszkaniowego podlega opodatkowaniu stawką 8% według jednolitych zasad dla wszystkich podmiotów świadczących tego rodzaju usługi, tj. bez względu na to, czy przedsiębiorcą wykonującym tę usługę jest producent czy firma usługowa, która kupiła elementy stolarki otworowej od innego podmiotu.

Jeśli powierzchnia użytkowa:

  • budynku mieszkalnego jednorodzinnego przekroczy 300 m2;
  • lokalu mieszkalnego przekroczy 150 m2

wówczas obniżoną stawkę można zastosować tylko częściowo, tj. w proporcji wyznaczonej udziałem powierzchni objętej limitem w całkowitej powierzchni użytkowej.

Dokumentowanie powierzchni

Obowiązek zastosowania odpowiedniej stawki VAT obciąża wystawcę faktury, czyli podmiot, który świadczy usługi budowlane. W przypadku usług budowlanych świadczonych w domach jednorodzinnych lub mieszkaniach stawka VAT uzależniona jest od powierzchni danego obiektu. Wykonawca robót budowlanych może się posłużyć m.in. następującymi dowodami potwierdzającymi powierzchnię użytkową domu jednorodzinnego lub mieszkania:

  • oświadczeniem klienta o powierzchni obiektu mieszkalnego;
  • innymi dokumentami – jeśli zdaniem organu podatkowego oświadczenie zleceniodawcy bądź wykonawcy robót budowlanych okaże się niewystarczającym dowodem, należy posłużyć się innymi dowodami, np.: posiadanymi decyzjami oraz deklaracjami w podatku od nieruchomości, z których będzie wynikała powierzchnia użytkowa, dokumentacją budowlaną, na podstawie której można ustalić powierzchnię użytkową bądź kserokopią aktu notarialnego, w którym wymieniona została powierzchnia;
  • dokumentacją własną – możliwe jest wykonanie samodzielnych pomiarów powierzchni mieszkania lub domu jednorodzinnego oraz sporządzenie odpowiedniego dokumentu z tych pomiarów i dołączenie go do dokumentacji VAT.

Rozliczenie VAT od usług budowlanych świadczonych na terenie UE

W przypadku świadczenia usług budowlanych na terenie UE miejscem opodatkowania jest kraj położenia nieruchomości, na której usługi budowlane są wykonywane, niezależnie od tego, czy nabywcą usługi jest firma (podatnik) czy też osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej. Jeżeli usługę nabywa unijny podatnik, to ma on obowiązek rozliczenia podatku od usługi. Dla polskiej firmy jest to wówczas usługa niepodlegająca opodatkowaniu. Jeżeli nabywcą usługi jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, obowiązek rozliczenia podatku spoczywa na polskiej firmie.

Miejsce świadczenia usług

Jeżeli usługa świadczona jest między podmiotami z dwóch różnych krajów, o miejscu jej opodatkowania decyduje wskazane przepisami ustawy o VAT miejsce jej świadczenia. Wykonywane przez firmę usługi budowlane lub remontowe (montażowe) należy zaliczyć do usług wykonywanych na nieruchomościach. Warunkiem zaliczenia określonej usługi jest jej związek z nieruchomością, której wykonana usługa dotyczy. Sposób rozliczenia VAT od tego typu usług zależy od miejsca świadczenia. Do usług tych zalicza się również usługi zakwaterowania w sektorze hotelarskim lub sektorach o podobnej funkcji, takich jak ośrodki wczasowe lub miejsca przeznaczone do użytku jako kempingi, a także usługi użytkowania i używania nieruchomości i usługi świadczone przez rzeczoznawców oraz pośredników w obrocie nieruchomościami. Miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami jest miejsce położenia nieruchomości, według stawek obowiązujących w kraju jej położenia. Dotyczy to również usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego. Wskazana zasada opodatkowania tego rodzaju usług dotyczy zarówno usług świadczonych na rzecz podatników podatku od wartości dodanej, jak i ostatecznych konsumentów (osób fizycznych) – czyli podmiotów niebędących tymi podatnikami. Niezależnie zatem od statusu nabywcy usługi będzie ona podlegała opodatkowaniu zawsze w kraju położenia nieruchomości, na której usługa budowlana jest wykonywana.

Data: 2013-07-09 Kategoria: Prawo podatkowe