Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Wzór Aneks do umowy z omówieniem

Data: 2013-08-10 Kategoria: Wzory umów Autor: Ewa Szpytko-Waszczyszyn

Wiele umów zawieranych w obrocie gospodarczym, ze względu na długi czas trwania, bądź też wynikłe w trakcie jej obowiązywania okoliczności wymaga wprowadzenia pewnych zmian. Zmian w umowie można dokonywać poprzez aneksowanie, czyli sporządzenie aneksu do zawartej już umowy. W większości umów zawarty jest zapis, iż wszelkie zmiany dotyczące niniejszej umowy wymajają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Dlatego też aneks powinien być sporządzony w takiej formie w jakiej zostało to określone w umowie. Jeśli zatem umowa została zawarta w formie aktu notarialnego, to w tej samej formie należy sporządzić aneks.

Aneks może:

  • zmieniać postanowienia umowy,
  • dodawać nowe postanowienia,
  • uchylać postanowienia.

Zatem zgodnie z powyższym aneksem można zmieniać treść umowy w dowolny odpowiadający stronom sposób, np. zwiększyć wartość kontraktu, ująć dodatkowy zakres prac, bądź np. wydłużyć czas trwania umowy np. najmu lokalu, ale także skorygować błędy, które znalazły się w umowie.

Polecamy

Pobierz wzór umowy najmu

Nie ma określonej liczby aneksów które można sporządzić do jednej umowy. Nie ma w tym względzie żadnych ograniczeń, można np. podpisać umowę z wynajmującym na rok, a następnie aneksować kolejne okresy wynajmu przedłużając w ten sposób czas trwania umowy, bez konieczności sporządzania nowej.

Najważniejsze w sporządzaniu aneksu jest określenie:

  • jakiej umowy dotyczy (nr, data, miejsce jej podpisania),
  • stron umowy a tym samym i aneksu,
  • przedmiotu umowy oraz zmian, które poprzez aneks są do niej wprowadzane.

W pierwszej części aneksu należy zamieścić dane dotyczące umowy do której sporządzany jest aneks. Następnie należy określić strony (wpisując ich dane) podpisujące aneks, czyli np. w przypadku umowy o dzieło do której podpisywany jest aneks, stronami będą zamawiający oraz wykonawca. Można także zaznaczyć, iż aneks dotyczy np. umowy najmu, umowy kupna etc.

Najważniejszym elementem aneksu jest część w której opisane zostaną zmiany, jakie aneks wprowadza do umowy. Najlepiej posiłkować się elementami zawartymi w umowie i wskazując je  czy to poprzez przytoczenie paragrafu i punktu czy też bezpośrednio treści, dopisując odpowiednie zmiany, tak by jasno wynikało, które elementy i w jaki sposób uległy zmianie.

W celu np. zmian postanowień jednego z paragrafów, czy punktów należy wskazać np. “strony zgodnie ustalają, iż miesięczny czynsz za najem określony w § 2 w kwocie 1000 zł, ulega zmianie na 1100 zł.”

W celu wprowadzenia dodatkowego postanowienia można sformułować zapis: “Strony zgodnie postanawiają dodać do umowy § 10 w brzmieniu: Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia.”

Warto na końcu aneksu dodać adnotację, iż pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie, bądź pozostają bez zmian. I co najważniejsze, aneks, tak jak umowa pierwotna musi być podpisany przez obie strony i załączony do umowy, gdyż będzie on stanowił jej integralną część.

Data: 2013-08-10 Kategoria: Wzory umów
pdf
wzór umowy w formacie PDF (druk do ręcznego wypełnienia) Do wydrukowania wzorów umowy PDF wymagany jest program Acrobat Reader w wersji 8.0 lub nowszej, dostępny na stronie adobe
doc
wzór umowy w formacie DOC (edytowanie, wydrukowanie, zapisywanie) Do edycji wzorów umowy DOC wymagany jest program Microsoft Word 2003 lub nowszy.