Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Zainteresowana spełnia warunki do zastosowania zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy i bez względu na wielkość osiągniętego obrotu może korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatku VAT.

Data: 2012-08-08 Kategoria: Prawo podatkowe

Interpretacja Indywidualna

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 24 kwietnia 2012 r. (data wpływu 30 kwietnia 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług świadczonych przez Wnioskodawczynię – jest prawidłowe.

Uzasadnienie

W dniu 30 kwietnia 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług świadczonych przez Wnioskodawczynię.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni od dnia 01.12.2003 roku prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą wyłącznie w zakresie usług rehabilitacyjnych sklasyfikowanych wg PKD 86.22.Z - praktyka lekarska specjalistyczna. Firma Zainteresowanej jest zakładem opieki zdrowotnej wykonującym usługi w zakresie opieki medycznej - rehabilitacyjnej, służącej profilaktyce, ratowaniu, poprawie zdrowia i przywracaniu sprawności. Głównym płatnikiem Wnioskodawczyni jest Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie kontraktu.

Zainteresowana dotychczas nie dokonała rejestracji w zakresie podatku VAT. Wnioskodawczyni stosuje zwolnienie z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług.

Z uwagi na to, iż Wnioskodawczyni zamierza rozbudować bazę leczniczą ubiega się o dofinansowanie w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy. Jednym z warunków jest konieczność przedstawienia indywidualnej interpretacji w zakresie zwolnienia z podatku VAT świadczonych przez Zainteresowaną usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy świadczone usługi w zakładzie Wnioskodawczyni o kodzie PKD 86.22.Z są zwolnione z podatku VAT bez względu na osiągniętą wielkość obrotu w danym roku...

Zdaniem Wnioskodawczyni, świadczone usługi o kodzie PKD 86.22.Z korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT na mocy art. 43 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług, bez względu na osiągnięty obrót w skali roku. Zainteresowana uważa, iż spełnia dwa istotne warunki do zwolnienia z VAT zawarte w tym przepisie (podmiot wykonujący i cel usługi).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011r. art. 5a ww. ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Przez dostawę towarów zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Natomiast stosownie do art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Zgodnie z brzmieniem art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, podstawowa stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem art. 41 ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1 ustawy.

Data: 2012-08-08 Kategoria: Prawo podatkowe