Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Zakup oprogramowania o wartości powyżej 3500 PLN

Data: 2013-06-20 Kategoria: Księgowość

Wydatki na nabycie wartości niematerialnych i prawnych o wartości przekraczającej 3500 PLN nie są kosztami uzyskania przychodu, są nimi dopiero odpisy amortyzacyjne. Amortyzacji podlegają tylko te wartości niematerialne i prawne, które będą wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej, a ich okres użytkowania jest dłuższy niż 1 rok. Należy pamiętać, że amortyzacji mogą podlegać tylko systemy komputerowe nabyte od osób trzecich, a nie wytworzone we własnym zakresie.

Ustalenie wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych

Zazwyczaj wartość początkowa równa się cenie nabycia, czyli cenie zakupu powiększonej o wszelkie koszty związane z tym zakupem, np.: montaż, transport, a nawet podatek VAT, gdy podatnikowi nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony.

W przypadku importu cenę nabycia stanowi cena zakupu, powiększona nie tylko o takie koszty uboczne jak montaż czy transport, ale również o cło i podatek akcyzowy od składników sprowadzonych z zagranicy.

Serwis oprogramowania

Wydatki poniesione na utrzymanie i konserwację systemów komputerowych stanowią koszt w dacie ich faktycznego poniesienia, pod warunkiem, że jest ono użytkowane w prowadzonej działalności gospodarczej.

Natomiast wydatki poniesione na aktualizację oprogramowania nie są wydatkami związanymi z ulepszeniem wartości niematerialnych i prawnych, stanowią koszt w dacie ich faktycznego poniesienia lub jeśli spełniają warunki zaliczenia do WNIP stanowić będą odrębny środek trwały.

Data: 2013-06-20 Kategoria: Księgowość